ISSN : 2630-5720

Hızlı Arama
Üst Gastrointestinal Stent Uygulaması: Tek Merkezli 8 Yıllık Deneyim []
. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-88700 | DOI: 10.14744/hnhj.2017.88700

Üst Gastrointestinal Stent Uygulaması: Tek Merkezli 8 Yıllık Deneyim

Halit Ziya Dündar1, Özgen Işık1, Burak Bakar1, Ömer Faruk Özkan2, Ersin Öztürk1, Tuncay Yılmazlar1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Bursa
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Çanakkale, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Üst gastrointestinal sistemde malign ve benign darlıkların palyasyonunda, postoperatif anastomoz kaçağı ve fistüllerin tedavisinde kaplı ve kapsız kendiliğinden genişleyebilen stentler (SEMS) giderek artan yaygınlıkta kullanılmaktadır. Biz bu çalışmada kliniğimizde uygulanan üst gastrointestinal sistem stentleri ile ilgili deneyimimizi paylaşmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde 2009 ile 2017 yılları arasında üst gastrointestinal sistem SEMS uygulanan hastalar belirlenerek dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik verileri, takılan stent tipi, stent takılma sebepleri, stent başarısı, tekrar stent uygulama gereksinimi, işleme bağlı komplikasyon gelişimi ve mortalite değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Ortanca yaşı 57,5 (32- 80) olan hastaların %58.62’si erkekti. Toplamda 9 hastada altta yatan benign bir sebep mevcuttu. Malignitesi olan hastaların 9’u (%45) primer özofagus kanseriyken; geri kalanlar (%55) mide ve özofagogastrik bileşke kanseriydi. Stent takılma endikasyonları sırasıyla; anastomoz kaçağı (%41.37), özofageal darlık palyasyonu (%37.94), obezite cerrahisi sonrası kaçak (%10.35), özofagus perforasyonu (%6.89) ve trakea-özofageal fistül (%3.45) idi. Stent ilişkili majör morbidite gelişmezken mortalite oranı %20,68’idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: SEMS kullanımı üst GIS darlıklarının palyasyonu ve cerrahi komplikasyonlarının tedavisinde kullanılan etkin, güvenli ve minimal invaziv bir yöntemdir. Bizim serimizde özellikle cerrahi komplikasyon olan anastomoz kaçaklarının tedavisinde stent uygulanan hastalarda mortalitenin daha yüksek olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: SEMS, darlık, üst gastrointestinal

Upper Gastrointestinal Stent Placement: 8 Years Experience of a Single Institution

Halit Ziya Dündar1, Özgen Işık1, Burak Bakar1, Ömer Faruk Özkan2, Ersin Öztürk1, Tuncay Yılmazlar1
1Department of Surgery, Uludag University School of Medicine, Bursa, Turkey
2Canakkale Onsekiz Mart University School of Medicine, Department of Surgery, Canakkale, Turkey

INTRODUCTION: Covered and uncovered self-expandable stents are widely being used for palliation of benign and malignant strictures, treatment of postoperative anastomotic leaks and fistula in the upper gastrointestinal tract. In this study, we aimed to share the experience of our clinic with upper gastrointestinal tract stent placement.
METHODS: Patients who underwent upper GI tract SEMS placement between 2009 and 2017 were identified, and patient charts were retrospectively reviewed. Patient demographics, stent type, indication for stent placement, success of the stenting, need for stent replacement, morbidity and mortality rates were documented.
RESULTS: In total, there were 29 patients with a median age of 57.5 (32- 80), and 58.62% were male. There were benign problems in 9 patients. Nine patients (45%) had esophageal carcinoma among the patients with malignant etiology while the rest (55%) had gastric and esophagogastric junction carcinoma. Indications for stent placement were anastomotic leak (41.37%), esophageal stricture (%37.94), leak after obesity surgery (10.35%), esophageal perforation (6.89%), and trachea-esophageal fistula (3.45%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: SEMS placement is effective, safe and minimally invasive method in palliation of upper GI tract strictures and treatment of surgical complications. In our series, mortality rate in patients who underwent SEMS placement for the treatment of anastomotic leak was high.

Keywords: SEMS, stricture, upper gastrointestinalSorumlu Yazar: Özgen Işık, Türkiye
LookUs & Online Makale