ISSN : 1300 - 6363

Hızlı Arama
Tip 2 Odontoid Kırıklarının Cerrahi Tedavisi []
. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-91885 | DOI: 10.14744/hnhj.2017.91885

Tip 2 Odontoid Kırıklarının Cerrahi Tedavisi

Selin Tural Emon, Ezgi Akar, Barış Erdoğan, Ömer Faruk Şahin, Hakan Somay
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: En sık karşılaşılan odontoid kırıklar Tip 2 fraktürlerdir. Bu çalışmada, cerrahi olarak tedavi ettiğimiz Tip 2 odontoid kırığı olan hastalarımızı retrospektif olarak inceledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada incelediğimiz parametreler; yaş, cinsiyet ve odontoid yer değişiminin derecesi, C2 gövdesine göre odontoid yerleşimi, kırık hattının anatomisi, kırık fragmanları arasındaki mesafe gibi kırık ile ilgili özellikler idi. 19 adet Tip 2 odontoid kırığı olan hasta inceledik.
BULGULAR: Olguların 6’ sına(% 31.6) anterior odontoid vidalama, 7’ sine(% 36.8) posterior servikal atlantoaksiyel füzyon, 6’ sına(% 31,6) oksipitoservikal füzyon yapıldı. Kırık hattı 11 olguda(% 58) posterior oblik, 4 olguda(% 21) anterior oblik, 4 olguda(% 21) horizontal idi. Odontoid yerleşimi 12 olguda(% 63.2) anteriora, 7 olguda(% 36.8) posteriora doğru idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tip 2 odontoid kırıklarının cerrahi tedavisi halen tartışmalı bir konudur. Hastanın klinik ve radyolojik özellikleri dikkate alınarak uygun yaklaşıma karar verilmelidir. Odontoid vida uyguladığımız olguların tamamında kırık parçanın posteriora yer değiştirdiğini ve kırık fragman ile C2 arasındaki mesafenin posterior yaklaşımlara göre daha az olduğunu tespit ettik.

Anahtar Kelimeler: tip 2 odontoid kırık, anterior odontoid fiksasyon, Tip 2 odontoid kırıklara cerrahi yaklaşım

Surgical Management of the Type II Odontoid Fractures

Selin Tural Emon, Ezgi Akar, Barış Erdoğan, Ömer Faruk Şahin, Hakan Somay
Department of Neurosurgery, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Type II fractures are the most common odontoid fracture. In this study, we evaluated our surgically treated Type II odontoid fractures cases retrospectively.
METHODS: The studied parameters were age, gender, characteristics of the fracture such as degree of odontoid displacement, displacement of the odontoid relative to the C2 body, anatomy of the fracture line, and the distance between fragments. We evaluated 19 patients with Type 2 odontoid fracture.
RESULTS: Anterior odontoid screw fixation was performed in 6 cases(31.6 %); posterior cervical atlantoaxial instrumented fusion was performed in 7 cases(36,8 %); occiputocervical fusion was performed in 6 cases(31,6 %). Fracture line in 11(58 %) patients was posterior oblique, in 4(21 %) patients was anterior oblique, in 4(21 %) patients was horizontal. Displacement of the odontoid in 12(63.2 %) patients was anterior, in 7(36.8 %) patient was posterior.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Surgical treatment of type 2 odontoid fracture is still contraversial. The appropriate approach should be determined based on the clinical and radiological characteristics of the patient. We have observed in all patients who received odontoid screw treatment, the fracture fragment was displaced posteriorly. Also the distance between the fracture fragment and C2 was smaller when we compared to posrerior approaches.

Keywords: type II odontoid fractures, anterior odontoid fixation, type II odontoid fractures surgical approachSorumlu Yazar: Ezgi Akar, Türkiye
LookUs & Online Makale