ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluation of Intensive Care Patient Bed Cleanliness by ATP Bioluminescence []
. Ahead of Print: HNHJ-02360 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.02360

Evaluation of Intensive Care Patient Bed Cleanliness by ATP Bioluminescence

Arzu Yıldırım Ar1, Servet Öztürk2, Sevgi Alagöz1, Ahmet Emre Akın1, Canan Ağalar2, Güldem Turan1
1University Of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Health Application Research Center, Department Of Anesthesiology and ICU, İstanbul, Turkey
2University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Health Application Research Center, Department of Infectious Diseases, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: One of themost important causes of intensive care infections is cross-contamination, and priority is given to hand hygiene and environmental cleanliness in preventing it. Adenosine 5 triphospatebioluminescence (ATP) can measure the content of invisible contamination by measuring microorganism organic content. ATP produces results fast.
In this study, we aimed to evaluate the ATP measurement results retrospectively in order to observe environmental contamination at a time when infection rates have increased in our clinic.

METHODS: We retrospectively evaluated theresults of measurements performed on 3 different days in December 2017. The measurements were made when all 20 beds in ourclinic were occupied. Measurements were made in a region of 5x20 cm on theside of each bed before and after cleaning by using ATP CleanTrace(3M Company-USA) device, and the results were recorded in relative lightunit(RLU). Although there are studies which have adopted a surface cleanliness threshold of 100-500 RLU, in ourclinic, weconsider the most commonly used 250 RLU for similar surface cleanliness as a threshold value. The threshold value for surface cleaning is accepted to be 250 RLU. If the value is above 250 RLU after cleaning, the cleaning is repeated and the measurements are made again
RESULTS: During the first measurement, three beds had to be cleaned a second time and during the third measurement, eight beds had to be cleaned a second time. Post-cleaning values were significantly lower than the pre-cleaning days (p <0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Similarly to the literature, We found that satisfactory cleanliness of the sides of the bed, which we think have been cleaned visually, cannot be sometimes achieved and they required to be cleaned again. We believe that it is important to quantify cleanliness inspection in intermittent periods in the prevention of contamination in intensive care

Keywords: Environment, hospital-acquired infection, infection control, ICU.

Yoğun Bakım Hasta Yatak Temizliğinin ATP Biyolüminesens ile Denetlenmesi

Arzu Yıldırım Ar1, Servet Öztürk2, Sevgi Alagöz1, Ahmet Emre Akın1, Canan Ağalar2, Güldem Turan1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet SUAM, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet SUAM, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Yoğun bakım enfeksiyonlarında en önemli sebeplerden biri; çapraz-kontaminasyon olup, önlenmesinde el hijyeni ve çevre temizliği ön plandadır. Adenosin 5 triphospate bioluminesens (ATP) mikroorganizma organik içerik ölçümü yaparak gözle görülemeyen kontaminasyon içeriğini ölçebilmektedir. ATP hızlı sonuç vermektedir. Kliniğimizde enfeksiyon oranlarımızın artmış olduğu bir dönemde çevre kontaminasyonunu gözlemlemek amacıyla yapmış olduğumuz bu çalışmada, ATP ölçüm sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2017 Aralık ayında 3 farklı günde yapmış olduğumuz ölçüm sonuçlarını retrospektif olarak değerlendirmeye aldık. Ölçümler kliniğimizde bulunan toplam 20 yatak tam dolu kapasitede iken yapılmıştır. Her yatak için belirlemiş olduğumuz yatak yan kenarındaki 5x20cm’lik aynı bölgeden temizlik öncesi ve temizlik sonrası ATP Clean Trace (3M Company-USA) cihazı ile ölçüm alınarak relative light unit (RLU) olarak kaydedilmiştir. Yüzey temizliği için eşik değer 250 RLU olarak kabul edilmiş olup, temizlik sonrası 250 RLU üzerinde değer görüldüğünde temizlik tekrarlanarak, ölçümler yenilenmiştir
BULGULAR: Birinci ölçüm sırasında üç yatak ikinci kez, üçüncü ölçüm sırasında sekiz yatak ikinci kez temizlenmek durumunda kalınmıştır. Üç günde temizlik öncesine göre temizlik sonrası değerler anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Literatüre benzer şekilde bizim çalışmamızda da görsel olarak temizlendiğini düşündüğümüz yatak kenarlarında zaman zaman yeterli temizlik sağlanamadığını ve tekrar temizlenme gerekliliği doğduğunu tespit ettik.Yoğun bakımda kontaminasyonun önlenmesinde aralıklı dönemlerde de olsa temizlik denetiminin sayısal olarak ortaya konmasının önemli olduğu görüşündeyiz.

Anahtar Kelimeler: Çevre, Enfeksiyon Kontrolü, Hastane Kaynaklı Enfeksiyon, Yoğun bakımCorresponding Author: Arzu Yıldırım Ar, Türkiye
LookUs & Online Makale