ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Experiences of Transcatheter Aortic Valve Implantation with Severe Aortic Stenosis []
. 2020; 60(2): 173-177 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.04935

Experiences of Transcatheter Aortic Valve Implantation with Severe Aortic Stenosis

Hale Aksu Erdost1, Leyla İyilikçi1, Leyla Seden Duru1, Elvan Öçmen1, Hüseyin Dursun2
1Department of Anesthesiology, Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey
2Department of Cardiology, Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Aortic stenosis is the most common and dangerous native valve disease and it affects 2-4% of the patients over 65 years of age. However, the surgical procedure leads the patients to undergo great risks, especially in the elderly population and in patients with concomitant disorders. In this retrospective study, we described and analyzed our experience on TAVI procedures performed in our hospital.
METHODS: After the approval of the Ethics Committee to conduct this study, patients’ files from June 2012 to December 2014 were reviewed retrospectively and first 100 patients’ demographic data, STS, EuroSCORE, aortic valve pressure gradients, the methods of anesthesia and monitoring and postoperative complications were collected. All of the data were expressed as mean±standard deviation.
RESULTS: Among 100 remaining patients, on whom data were collected, mean age was found as 78.6±6.7 years and 65 of the patients were female. The mean pulmonary artery pressure was 46.9±14.2 mmHg and mean pressure gradient (PG) was 48.8±10.7 mmHg, whereas the peak PG was 75.5±17.1 mmHg before the TAVI procedure; left ventricular ejection fraction before the TAVI procedure was calculated as 51.2±14.2%. Analysis of the patient charts revealed a mean value for STS as 7.8±4.7 and a mean value for EuroSCORE as 34.9±14.1%. In all patients, a probe for transesophageal echocardiography was inserted for real-time monitoring, together with a temporary pacemaker. Implanted valves were expandable CoreValve in 56%, and the Edwards Sapiens XT Valve in 43%. Following completion of the procedure, final femoral angiography was performed to verify that there were no vascular injuries. The patients were transferred coronary ICU after extubation. During postoperative period, minor complications were encountered in 11% of the patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The findings showed that TAVI was a procedure with a low rate of complications in patients with severe aortic stenosis when the steps of the procedure had been followed meticulously, according to the results of our retrospective study. The anesthesiologist should be a key member of the staff prior, during, and following the intervention. The ongoing prospective trials and retrospective research together with the debate on indications, type of the anesthesia, location where the procedure is held will shed light on the evolvement of this relatively novel technique.

Keywords: Aortic Valve Implantation, aort stenosis; transcatheter.

Ciddi Aort stenozu olan olgulardaki Transaortik Kapak Implantasyonu deneyimlerimiz

Hale Aksu Erdost1, Leyla İyilikçi1, Leyla Seden Duru1, Elvan Öçmen1, Hüseyin Dursun2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Aort stenozu en sık ve tehlikeli doğal kapak hastalığıdır; 65 yaş üstündeki insanların %2-4’ ünde görülmektedir[1]. Ancak cerrahi tedavisinin özellikle yaşlı ve yandaş hastalığı olanlarda riskleri çok fazladır[2]. Bu retrospektif çalışmada hastanemizde yapılan TAVİ prosedürlerini inceleyip değerlendirdik.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Materyal ve metod: Etik kurul izni alındıktan sonra Haziran 2012 ile Aralık 2014 arası retrospektif olarak taranarak ilk 100 hastanın demografik verileri, STS, EuroSCORE, aort kapak gradientleri, anestezi yöntemi ve monitorizasyon ve postoperatif komplikasyonlar kaydedildi. Tüm veriler ortalama ± standart deviasyon olarak verildi.

BULGULAR: Sonuçlar: Sonuçları toplanan 100 hastanın yaş ortalaması 78,6 ± 6,7 olarak bulundu. Hastaların 65’ i kadındı. Ortalama pulmoner arter basıncı 46,9 ±14,2 mmHg, ortalama basınç gradienti (PG) 48,8 ± 10,7 mmHg, TAVİ işlemi öncesi en yüksek PG değeri 75,5 ± 17,1 mmHg; sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ise %51,2 ± 14,2 olarak ölçüldü. Ortalama STS değeri 7,8 ± 4,7 ve ortalama EuroSCORE değeri ise %34,9 ± 14,1 olarak bulundu. Tüm hastalara monitorizasyon için transözofageal ekokardiyografi probu ve geçici bir pacemaker yerleştirildi. Takılan kapak hastaların % 56’ sında genişleyebilen CoreValve, % 43’ ünde Edwards Sapiens XT Valve idi. İşlem tamamlandıktan sonra vasküler yaralanma olmadığını kontrol etmek amacıyla son bir femoral anjiyografi yapıldı. Ekstübasyon sonrası hastalar koroner yoğun bakıma transfer edildi. Postoperatif dönemde hastaların %11’ inde minör komplikasyon gelişti.


TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: Bu retrospektif araştırmamızın sonuçlarına dayanarak işlem basamakları titizlikle takip edildiğinde TAVİ işleminin ciddi aort stenozu olan hastalarda düşük komplikasyon oranları olan bir girişim olduğunu söyleyebiliriz. Anestezist girişimin öncesinde, sırasında ve sonrasında ekibin önemli bir üyesi olmalıdır. Devam etmekte olan prospektif ve retrospektif çalışmalar bu göreceli yeni tekniğin endikasyonları, anestezi tipi, prosedürün nerede yapılması gerektiği gibi tartışmalara ışık tutacaktır.

Anahtar Kelimeler: transkatater, aortik kapak implantasyonu, aort stenozu

Hale Aksu Erdost, Leyla İyilikçi, Leyla Seden Duru, Elvan Öçmen, Hüseyin Dursun. Experiences of Transcatheter Aortic Valve Implantation with Severe Aortic Stenosis. . 2020; 60(2): 173-177

Corresponding Author: Hale Aksu Erdost, Türkiye
LookUs & Online Makale