ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Outcomes of Ptosis Surgery []
. Ahead of Print: HNHJ-16023 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.16023

Outcomes of Ptosis Surgery

Okşan Alpoğan1, Akın Banaz2, Adnan İpçioğlu3, Necdet Cinhüseyinoğlu4, Mehmet Okan Arslan5
1Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Eye Clinic,Istanbul, Turkey
2Sinan Göker Eye Group, Istanbul, Turkey
3Medicana,Bursa, Turkey
4Birinci Eye Hospital, Istanbul, Turkey
5Free Doctor, Istanbul,Turkey

INTRODUCTION: To evaluate the results of ptosis surgery


METHODS: Sixty eyes of 51 patients who were decided to undergo surgery according to Levator function were applied various surgical methods.The patients who were followed for shortest 3 months and longest 41 months were evaluated retrospectively.
RESULTS: Sixty eyes of 51 patients were included in the study.Successful results were obtained in 100% of Fasanella-Servate and aponeurosis surgery, 85.7% of frontal sling, 91.6% of levator resection.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Levator function is important in determining the surgical method.Patients with good Levator function have higher success rates. Eyelid level adjustment during surgery and early postoperative re-correction improve success.

Keywords: Levator Function, Ptosis, Recestion

Ptozis Cerrahi Sonuçlarımız

Okşan Alpoğan1, Akın Banaz2, Adnan İpçioğlu3, Necdet Cinhüseyinoğlu4, Mehmet Okan Arslan5
1Haydarpaşa Numune Eği̇ti̇m Ve Araştırma Hastanesi̇,İstanbul, Turkey
2Sinan Göker Göz Grup, İstanbul, Türkiye
3Medicana,Bursa, Türkiye
4Birinci Göz Hastanesi,İstanbul,Türkiye
5Serbest Doktor,İstanbul,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Ptosiz cerrahi sonuçlarını değerlendirmek.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Primer olarak Levator fonksiyonuna göre cerrahi karar verilen 51 hastanın 60 gözüne çeşitli cerrahi yöntemler uygulandı. En az 3 ay ve en uzun 41 ay takip edilen hastalar retrospektif olarak değerlendirildi.

BULGULAR: Elli bir hastanın 60 gözü çalışmaya dahil edilmiştir. Fasanella-Servat ve aponevroz cerrahisinde % 100, frontal askıda % 85.7, levator rezeksiyonunda % 91.6 olmak üzere toplamda % 91.6 başarılı sonuç elde edildi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Levator fonksiyonu cerrahi yöntemi belirlemede önemlidir. Levator fonksiyonu iyi olan hastalarda başarı oranı yüksektir. Cerrahi sırasında göz kapağı seviyesinin ayarlanması ve erken post operatif yeniden düzeltme başarıyı arttırır.

Anahtar Kelimeler: Levator Fonksiyonu, Ptozis, RezeksiyonCorresponding Author: Okşan Alpoğan, Türkiye
LookUs & Online Makale