ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Comparison of Rifaximine and Trimebutin Maleat treatment for irritable bowel syndrome with constipation and diarrhea []
. Ahead of Print: HNHJ-20438 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.20438

Comparison of Rifaximine and Trimebutin Maleat treatment for irritable bowel syndrome with constipation and diarrhea

Bilge Örmeci Baş
Antalya Education and Research Hospital, Gastroenterology Department, Antalya, Turkey

INTRODUCTION: Irritable bowel syndrome (IBS) is a chronic, recurrent disease characterized by abdominal pain, bloating, discomfort, constipation and diarrhea attacks without detectable organic problems. Rifaximin is an effective antibiotic produced from rifampin active ingredient and is reliable because of its low systemic absorption.
METHODS: This retrospective study was performed between 2016-2017. Cases with abdominal pain, bloating, mild to moderate diarrhea, and constipation were included in the study. The patients were separated into two groups as IBS-C and IBS-D. Each group was sub-divided into two groups as the Rifaximine and Trimebutine Maleate group. 200 mg Rifaximine, 3x2 per day for 15 days and Trimebutine Maleate 200 mg 3x1 per day for 15 days. All the patients were evaluated for IBS symptoms before and 20 days after treatment.
RESULTS: A total of 179 subjects had examined. In terms of IBS symptoms; bloating, abdominal pain, and stool consistency, both treatments are effective as long as patients continue treatment however, 20 days after the end of the treatment, Rifaximine treatment was found to be more effective than Trimebutine Maleat treatment.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Rifaximin improved the constipation in IBS-C patients by decreasing the colon transit time, decreasing the number of daily stools and improving the fecal form in IBS-D patients compared to the Trimebutine Maleate treatment group.

Keywords: Constipation, diarrhea, irritable bowel syndrom, Rifaximine, Trimebutine Maleat

Konstipasyon ve diare baskın irritabl bağırsak sendromu için Rifaximin ve Trimebutin Maleat tedavisinin karşılaştırılması

Bilge Örmeci Baş
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Antalya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: GİRİŞ ve AMAÇ: İrritabl bağırsak sendromu (İBS), altında organik patoloji olmadan karın ağrısı, gaz ve bağırsak alışkanlıklarında değişiklikle karakterize fonksiyonel bir gastrointestinal hastalıktır. Kabızlık baskın, ishal baskın ve karışık olmak üzere üç türe ayrılır. Rifaximin, bağırsaktaki florayı etkileyerek İBS semptomlarını iyileştirebileceği düşünülen bir antibiyotiktir. Bu çalışmada amaç Rifaximin tedavisinin diare ve konstipasyon ağırlıklı İBS hastalarında Trimebutin Maleat tedavisine üstün olup olmadığını göstermektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmada hastalar konstipasyon ve diare ağırlıklı İBS olarak iki grupta incelendi. Ayrıca her bir grup Trimebutin Maleat ve rifaximin tedavisi olarak alt gruplara ayrıldı. Rifaximin grubuna ilaç 200 mg, 3x2, 15 gün süreyle verildi. Trimebutin Maleat grubunda yaşam tarzı değişiklikleri ve Trimebutin Maleat 200 mg 3x1 verildi. Tedavi bitiminde ve 20 gün sonra hastalar tekrar değerlendirildi.
BULGULAR: Toplam 179 hasta incelendi. İBS semptomları; şişkinlik, karın ağrısı, dışkı şekli; açısından bakıldığında tedavi süresünce her iki tedavinin etkin olduğu ancak tedavi bitiminden 20 gün sonra Rifaximin tedavisinin Trimebutin Maleat tedavisine kıyasla daha etkin olduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Rifaximin kullanımı hem diare hem de konstipasyon ağırlıklı İBS hastalarında Trimebutin Maleat tedavisine göre uzun dönemde anlamlı düzelme sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Diare, irritabl bağırsak sendromu, konstipasyon, Rifaximin, Trimebutin MaleatCorresponding Author: Bilge Örmeci Baş, Türkiye
LookUs & Online Makale