ISSN: 2630-5720

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A rare complication of intravesical Bacillus Calmette Guérin therapy: Local progressive pelvic inflammation []
. Ahead of Print: HNHJ-24008 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.24008

A rare complication of intravesical Bacillus Calmette Guérin therapy: Local progressive pelvic inflammation

Serkan Akan1, Aytaç Sahin2, Ozgur Haki Yuksel2, Ahmet Urkmez3
1Department of Urology, Health Science University, Sultan Abdulhamid Han Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Urology, Health Science University, Fatih Sultan Mehmet Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Urology, Health Science University, Haydarpasa Numune Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey

It has been proven that intravesical Bacillus Calmette-Guerin (BCG) therapy prevents recurrence and progression in carcinoma in situ and superficial bladder cancers although local and systemic complications were reported. However, careful attention should be given to timing and management, as complications that may delay possible definitive treatment may also be seen. A case characterized with extensive inflammation observed rarely after BCG therapy, involves pelvic organs and leads up to the internal abdomen and mesenteric area in superior and levator muscle and prepubic area in inferior is presented here.

Keywords: Bacillus Calmette Guérin, bladder cancer, pelvic inflammation

İntravezikal Bacillus Calmette Guérin uygulamasından sonra gelişen nadir komplikasyon: Lokal ileri pelvik inflamasyon

Serkan Akan1, Aytaç Sahin2, Ozgur Haki Yuksel2, Ahmet Urkmez3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

İntravezikal BCG (Bacillus Calmette-Guerin) terapisinin lokal ve sistemik komplikasyonları bildirilse de, karsinoma in situ ve yüzeyel mesane kanserlerinde rekürrens ve progresyonu önlediği kanıtlanmıştır. Ancak olası definitif tedaviyi geciktirebilecek komplikasyonlar da görülebileceği için zamanlaması ve management konusunda dikkatli olunmalıdır. Burada BCG terapisinden sonra nadir olarak görülen, pelvik organları tutan; superiorda batın içerisine ve mezenterik bölgeye, inferiorda levator kasına ve prepubik alana uzanan yaygın inflamasyonla karakterize bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bacillus Calmette Guérin, mesane kanseri, pelvik enflamasyonCorresponding Author: Ahmet Urkmez, Türkiye
LookUs & Online Makale