ISSN : 2630-5720

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Burunda yabancı cisim olan olguların değerlendirilmesi. []
. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-35220 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.35220

Burunda yabancı cisim olan olguların değerlendirilmesi.

Mustafa Çelik1, Burak Olgun1, Ahmet Altıntaş2, Yakup Yegin1, Fatma Tülin Kayhan1
1Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye.
2Fatih Medikalpark Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Burunda yabancı cisim olan olguların demografik özellikleri, tedavi yönetimi ve çıkarılan yabancı cisimlerin özelliklerini değerlendirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya burunda yabancı cisim olan 243 olgu ( 138 kadın 105 erkek; ort.yaş 2.78±1.33 yıl,dağılım: 1 yıl- 8 yıl) dahil edildi. Tüm olguların dosyaları, yaş, cinsiyet, yabancı cismin cinsi, rengi, hangi tarafta olduğu ve uygulanan tedavi açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Yabancı cisimler olguların 86 'sında (%35.4) sol taraf, 155 'inde (%63.8) sağ taraf ve 2 'sinde (%0.8) her iki nazal kavitede saptandı. En sık saptanan yabancı cisimler, 78 olguda (%32.1) boncuk, 67 olguda (%27.6) bitki türleri, 34 olguda (%14.0) kağıt ve sünger parçacıkları idi. Erkek olguların mavi ve kahverengi renkli, kadın olguların ise kırmızı ve beyaz renkli yabancı cisimleri burunlarına daha çok soktukları saptandı. Yabancı cisimler 14 olguda (%5.8) ameliyathane şartlarında genel anestezi altında çıkartıldı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Burunda yabancı cisimler, kulak burun boğaz (KBB) acilleri arasında en sık görülen acillerdendir. Yabancı cisim özelliklerinin, çocuklarda burnuna sokmalarında etkisi olup olmadığı bilinmemektedir. Bu konuda, daha fazla olgu sayısıyla yapılacak çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: yabancı cisim, boncuk, kırmızı, burun.

Evaluation of patients with nasal foreign body.

Mustafa Çelik1, Burak Olgun1, Ahmet Altıntaş2, Yakup Yegin1, Fatma Tülin Kayhan1
1Bakırkoy Dr.Sadi Konuk Training and Research Hospital, Department of Otorhinolaryngology,Head and Neck Surgery, Istanbul, Turkey.
2Fatih Medikalpark Hospital, Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, İstanbul, Turkey.

INTRODUCTION: To evaluate the demographic data and treatment methods of patients with nasal foreign bodies and the proporties of foreign bodies
METHODS: In total, 243 patients (138 females 105 males; average age 2.78±1.33; range 1–8 years) who were diagnosed with foreign bodies in nasal cavity. All patients files were evaluated in terms of age, gender, the type and color of foreign bodies, side of presentation and treatment protocols.
RESULTS: Foreign bodies were detected in left nasal cavity in 86 patients (%35.4), in right nasal cavity in 155 patients (%63.8) and in bilateral in 2 patients (%0.8). The most common nasal foreign bodies are beads in 78 patients (%32.1), plant species in 67 patients (%27.6) and paper-sponge particles in 34 patients (%14). The most common color of foreign bodies were blue and brown in males and red and white in females. Fourteen (%5.8) of all patients required general anaesthesia for foreign body extraction in operating room.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Nasal foreign bodies are common among emergency problems in the field of otorhinolaryngology. It is not known whether the properties of foreign bodies affect children's ability to nudge foreign objects. Further studies in larger numbers of patients are needed in this topic.

Keywords: foreign body, bead, red, nasal.Sorumlu Yazar: Mustafa Çelik, Türkiye
LookUs & Online Makale