ISSN: 2630-5720

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Factors Affecting Mortality in Patients who Underwent Primary Suture Repair for Peptic Ulcer Perforation []
. 2018; 58(1): 1-4 | DOI: 10.14744/hnhj.2017.38257

Factors Affecting Mortality in Patients who Underwent Primary Suture Repair for Peptic Ulcer Perforation

Özgen Işık1, Halit Ziya Dündar1, Burak Bakar1, Ömer Faruk Özkan2, Ersin Öztürk1, Ekrem Kaya1, Tuncay Yılmazlar1
1Department of Surgery, Uludag University Faculty of Medicine, Bursa, Turkey
2Department of Surgery, Canakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine, Canakkale, Turkey

INTRODUCTION: Primary suture is the most commonly used emergency surgery procedure for peptic ulcer perforation (PUP). The aim of this study was to evaluate factors affecting mortality in patients who underwent primary suture for PUP.
METHODS: In total, 103 patients underwent primary suture for PUP between September 2009 and December 2016. Patient demographics, comorbidities, the time interval between symptom onset and hospital admission, the length of hospital stay, and morbidity and mortality data were retrospectively collected.
RESULTS: The median age of the patients was 63 years (min: 22, max: 99 years) and 74.8% were male. In all, 45 patients had at least 1 comorbidity. The median time interval between symptom onset and hospital admission was 1 day (min: 1, max: 10 days). The mortality rate was 10.7%. Non-surviving patients were older, more frequently presented with shock, and more often had postoperative pneumonia, compared with survivors. Older age (Odds ratio [OR]: 1.22; p=0.0015) and postoperative pneumonia (OR: 84.2; p=0.0031) were independent risk factors associated with increased mortality.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Advanced age and postoperative pneumonia were the factors associated with an increased risk of mortality in patients who underwent primary suture for PUP.

Keywords: Mortality, peptic ulcer; perforation.

Peptik ülser perforasyonu nedeniyle primer sütür uygulanan hastalarda mortaliteye etkili faktörler

Özgen Işık1, Halit Ziya Dündar1, Burak Bakar1, Ömer Faruk Özkan2, Ersin Öztürk1, Ekrem Kaya1, Tuncay Yılmazlar1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Bursa
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çanakkale

GİRİŞ ve AMAÇ: PUP’nun acil cerrahi tedavisinde en sık primer onarım uygulanmaktadır. Bu çalışmada primer onarılan PUP olgularında mortaliteye etkili faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Eylül 2009 ile Aralık 2016 tarihleri arasında PUP nedeniyle primer onarım uygulanan 103 hastanın tıbbi kayıtları retrospektif olarak derlendi. Hastaların demografik verileri, komorbiditeleri, başvuru süresi, hastane yatış süresi, morbidite ve mortalite oranları değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların ortanca yaşı 63’tü (22- 99) ve %74.8’i erkekti. Olguların 45’inde en az bir yandaş hastalık mevcuttu. Başvuru süresi ortanca 1 (1-10) gündü. Mortalite oranı %10.7 idi. Mortalite gelişen hastalar gelişmeyenlere göre daha yaşlı, preoperatif şok tablosu daha sık, postoperatif pnömoni daha sıktı. Yaşlılık (OR: 1.22, p= 0.0015) ve postoperatif pnömoni gelişmesi (OR: 84.2, p= 0.0031) mortaliteye etkili bağımsız risk faktörleriydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: PUP nedeniyle primer onarım uygulanan hastalarda ileri yaş ve postoperatif pnomoni gelişmesi artmış mortalite riski ile ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: Peptik ülser, perforasyon, mortalite

Özgen Işık, Halit Ziya Dündar, Burak Bakar, Ömer Faruk Özkan, Ersin Öztürk, Ekrem Kaya, Tuncay Yılmazlar. Factors Affecting Mortality in Patients who Underwent Primary Suture Repair for Peptic Ulcer Perforation. . 2018; 58(1): 1-4

Corresponding Author: Özgen Işık, Türkiye
LookUs & Online Makale