ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Association of High Red Blood Cell Distribution Width with Metabolic Syndrome in Stable Coronary Artery Disease []
. 2020; 60(2): 123-128 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.43433

The Association of High Red Blood Cell Distribution Width with Metabolic Syndrome in Stable Coronary Artery Disease

Kıvılcım Özden, Aysun Erdem Yaman
Department of Cardiology, Siyami Ersek Cardiology and Cardiovascular Surgery Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Metabolic syndrome (MetS) increases the risk of cardiovascular diseases. The value of red blood cell width (RDW) has been demonstrated in several studies in coronary artery disease. This study aims to investigate the significance of RDW in MetS patients with coronary artery disease (CAD).
METHODS: In this study, 120 of 89 patients undergoing coronary angiography were included. The whole group was divided into two groups according to coronary stenosis as noncritical and critical CAD. The study group was also divided into MetS and non-MetS. The cardiometabolic risk parameters were evaluated and RDW was calculated from complete blood count.
RESULTS: MetS prevalence was not significantly different between critic (71%) and noncritical CAD (59.5%) groups. RDW was significantly associated with MetS in whole study population (p=0.037) and was significantly higher in critic-CAD-MetS group (p=0.018).
DISCUSSION AND CONCLUSION: RDW is an inflammation marker that is associated with MetS patients in CAD. The higher value of RDW is associated with critic-CAD. Future studies are needed to demonstrate the role of RDW on MetS to predict long-term cardiovascular events.

Keywords: Coronary artery disease, Metabolic syndrome; red blood cell distribution width; inflammation.

Stabil Koroner Arter Hastalığında Kırmızı Kan Hücresi Dağılımının Metabolik Sendromla İlişkisi

Kıvılcım Özden, Aysun Erdem Yaman
Siyami Ersek Eğitim Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Metabolik sendrom kardiyovasküler hastalık riskini arttırmaktadır. Koroner arter hastalığında (KAH) kırmızı kan hücresi dağılımının (KKHD)önemi bir çok çalışmada gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı, koroner arter hastalığı olan metabolik sendromlu hastalarda KKHD’ nin anlamlılığını araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya anjiografi yapılan 120 hastanın 89’u dahil edildi. Tüm grup kritik ve nonkritik KAH olarak 2’ye ayrıldı. Altgruplar, kritik KAH olan metabolik sendromlu hastalar ve kritik KAH olan metabolik sendromu olmayan hastalardan oluşturuldu. Kardiyometabolik risk parametreleri değerlendirildi ve KKHD tam kan sayımından hesap edildi.
BULGULAR: Metabolik sendrom prevalansı, kritik (%71) ve nonkritik (%59.5) KAH arasında anlamlı olarak farklı değildi. RDW tüm populasyonda anlamlı olarak metabolik sendroma eşlik etmekteydi (p=0.037) ve kritik koroner arter hastalığı olan metabolik sendromlu hastalarda anlamlı olarak yüksekti (p=0.018).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, KKHD koroner arter hastalığı olan metabolik sendromlu hastalara eşlik eden bir inflamasyon belirtecidir. Yüksek düzey KKHDdeğerleri kritik koroner arter hastalığına eşlik etmektedir. Uzun dönemde gelişebilecek kardiyak olayları tahmin etmek için, KKHD ’nin metabolik sendrom üzerine olan etkisini gösteren gelecek çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, Metabolik sendrom; kırmızı kan hücre dağılımı; inflamasyon.

Kıvılcım Özden, Aysun Erdem Yaman. The Association of High Red Blood Cell Distribution Width with Metabolic Syndrome in Stable Coronary Artery Disease. . 2020; 60(2): 123-128

Corresponding Author: Kıvılcım Özden, Türkiye
LookUs & Online Makale