ISSN: 2630-5720

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Do We Perform Preoperatively Gastroscopy Before Laparoscopic Cholesystectomy? []
. 2016; 56(1): 48-51

Do We Perform Preoperatively Gastroscopy Before Laparoscopic Cholesystectomy?

Şükrü Taş1, Öztekin Çıkman1, Hasan Ali Kiraz2, Yılmaz Akgün1, Muammer Karaayvaz1
1Department of General Surgery, Çanakkale 18 Mart University Faculty of Medicine, Çanakkale, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Çanakkale 18 Mart University Faculty of Medicine, Çanakkale, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to present the results in patients who undergo upper gastrointestinal endoscopy to exclude any additional problems before performing laparoscopic cholesystectomy for gallstone disease.
METHODS: Between January 2012-June 2014, the patients who were performed upper gastrointestinal tract endoscopy before laparoscopic cholesistectomy were evaluated retrospectifically. 110 Patients in whom performed upper gastrointestinal endoscopy were included in our study. In all of the endoscopy procedures performed. The patients were detected according to age,sex,sonographic and endoscopic
findings.
RESULTS: 110 hospitalized patients for cholelithiasis who undergone uppergastrointestinal tract endoscopy was included in the study. When evaluated for sonographic findings, in 58(%52,7) of patients multiple calcules,in12(%10,9) sludge and in 40(36,4%) patients single calculi were found.The results of findings after upper gastrointestinal endoscopy were;38(34,5%) patients pangastritis,18(16,4%) alchalen reflux gastritis,4(3,6%) peptic ulser located in bulbus,50(45,46%) normal endoscopic findings.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In preoperative period, it should be beared in mind that upper gastrointestinal tract disorders mimicking gallstone disease can be existed. In recent studies it is reported that upper gastrointestinal diseases constructed a great amount of gallstone syndromes. Thus,it may cause the loss of cost and business. Today, many centers have gastrointestinal endoscopy units and we recommend to perform upper gastrointestinal endoscopic research firstly in patients who are undergoing laparoscopic cholesystectomy.

Keywords: Laparoscopic cholesystectomy, preoperative gastroscopy.

Laparoskopik Kolesistektomide Preopertif Gastrpskopi Yapılmalı Mıdır?

Şükrü Taş1, Öztekin Çıkman1, Hasan Ali Kiraz2, Yılmaz Akgün1, Muammer Karaayvaz1
1Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çanakkale
2Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Çanakkale

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda safra kesesi taşı nedeniyle operasyon planlanan hastalarda ek bir patoloji dışlamak amacıyla laparoskopik kolesistektomi öncesi üst GİS endoskopisi yapılan hastaların sonuçlarının sunulması amaçlanmıştır. Çalışmamızda safra kesesi taşı nedeniyle operasyon planlanan hastalarda ek bir patoloji dışlamak amacıyla laparoskopik kolesistektomi öncesi üst GİS endoskopisi
yapılan hastaların sonuçlarının sunulması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2012 – Haziran 2015 tarihleri arasında laparoskopik kolesistektomi planlanan ve operasyon öncesi üst GİS endoskopisi yapılan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Kolelilitiazis nedeniyle yatan preoperatif endoskopi yapılan 110 hasta çalışmamıza dahil edildi. Preoperatif gastroskopi işlemi kliniğimiz bünyesindeki cerrahi endoskopi ünitesinde gerçekleştirildi. Hastalar yaş, cinsiyet, ultrasonografik bulgular ve endoskopik bulgular açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Kolelilitiazis nedeniyle yatan, preoperatif endoskopi yapılan 110 hasta çalışmamıza dahil edildi. Hasta dosyalarından elde edilen ultrasonografi raporlarında; hastaların 58 ( % 52.7)’ inde multipl kalkül, 12(%10.9)’sinde safra çamuru saptanırken 40 (%36.4)’ınde tek bir taş olduğu rapor edildi. Preoperatif dönemde yapılan gastroskopi sonuçlarında ise hastaların 38 (%34.5)’inde pangastrit, 18 (%16.4)’inde alkalen reflü gastrit, 4 (%3.6)’ünde peptik ülser, 50 (%45,46)’sinde ise patoloji saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Preoperatif dönemde safra taşı hastalığını taklit edebilen üst GİS patolojileri olduğu akılda tutulmalıdır. Yapılan çalışmalarda postkolesistektomi sendromlarının büyük çoğunluğunu üst GİS patolojileri oluşturduğu bilinmektedir. Bu durumda hasta ve hekim açısından postopeartif dönemde uzamış tedavilere neden olabilmektedir. Günümüzde çoğu merkezde endoskopi üniteleri olup,
laparoskopik kolesitektomi öncesi, üst GİS endoskopisi yapılmasını önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik kolesistektomi, preoperatif gastroskopi.

Şükrü Taş, Öztekin Çıkman, Hasan Ali Kiraz, Yılmaz Akgün, Muammer Karaayvaz. Do We Perform Preoperatively Gastroscopy Before Laparoscopic Cholesystectomy?. . 2016; 56(1): 48-51

Corresponding Author: Şükrü Taş, Türkiye
LookUs & Online Makale