ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluation of the variations of paranasal sinuses by computed tomography []
. Ahead of Print: HNHJ-48243 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.48243

Evaluation of the variations of paranasal sinuses by computed tomography

Gülay Güngör1, Nazan Okur2
1Department of Radiology, Pamukkale University, Denizli, Turkey
2Department of Radiology, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey

INTRODUCTION: Paranasal sinuses are one of the most common areas anatomical variations in humans.Paranasal sinus CT has become the gold standard in evaluation of the patients before ESS. The aim of this study was to investigate the incidence of anatomical variations in the sinonasal cavity before and during endoscopic sinus surgery by CT scan and to determine their frequency.

METHODS: In this study, patients with paranasal sinus CT scans were evaluated retrospectively by considering sinus pathology from otolaryngology (ENT) polyclinic.A total of 320 patients aged between 15-90 years were evaluated. Non-contrast images obtained by multislice CT were examined. The breakdown of anatomic variations evaluated in CT sections obtained according to these protocols is presented in Table-I.
RESULTS: Of the 300 patients, 151 were male (47.2%) and 169 were female (52.8%). The mean age was 39.8 ± 15.8 years. The most common anatomic variation was ager nazi cell with 86.3% (n = 276). The least detected anatomical variations were pneumatized inferior turbinate and bifid inferior turbinate with 0% (n = 0), inferior turbinate hypoplasia with 0.3% (n = 1), and bifid uncinate process with 0.6% (n = 2). variations.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Considering that a significant portion of the variations detected (ICA protrusion and dehiscence, ethmoid roof asymmetry, Onodi cell, atelectatic UP) in this study may lead to significant complications during surgery, it is important to know and define the appearance of these variations on CT. In our study, significant variation was observed in the sinonasal region and it was once again emphasized that paranasal sinus CT was very valuable in determining these variations.

Keywords: computed tomography, endoscopic sinus surgery, paranasal sinus variations

Paranazal sinüs varyasyonlarının bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi

Gülay Güngör1, Nazan Okur2
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Denizli, Türkiye
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Isparta, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Paranazal sinüsler, insanda en çok anatomik varyasyonlar gösteren bölgelerden biridir. Bilgisayarlı tomografi (BT), endoskopik sinüs cerrahisi (ESC) öncesinde hastanın değerlendirilmesinde altın standart olarak kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Bu çalışmada cerrahi işlem öncesi ve sırasında dikkat edilmesi gereken anatomik varyasyonların BT inceleme ile değerlendirilmesi ve sıklıklarının ortaya konulması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda kulak burun boğaz (KBB) hastalıkları polikliniğinden sinüs patolojisi düşünülerek refere edilen ve paranazal sinüs BT’si çekilen hastaların görüntüleri retrospektif olarak incelendi. Yaşları 15- 90 arasında değişen toplam 320 hasta değerlendirildi. Çok kesitli BT cihazı ile elde edilen kontrastsız görüntüler incelendi. Bu protokollere göre alınan BT kesitlerinde değerlendirilen anatomik varyasyonların dökümü, Tablo-I’de sunulmuştur.
BULGULAR: Üç yüz yirmi hastanın 151’i erkek (%47,2) ve 169’u kadındı (%52,8). Yaş ortalaması 39,8 ± 15,8 olarak hesaplandı. En sık saptanan anatomik varyasyon %86,3 (n=276) ile ager nazi hücresiydi. En az tespit edilen anatomik varyasyonlar ise %0 (n=0) ile pnömatize alt konka ve bifid alt konka, %0,3 (n=1) ile alt konka hipoplazisi ve %0,6 (n=2) ile bifid unsinat proçes varyasyonları oldu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada tespit edilen varyasyonlardan önemli bir kısmının (İKA protrüzyonu ve dehisansı, etmoid çatı asimetrisi, Onodi hücresi, atelektatik UP gibi) cerrahi sırasında önemli komplikasyonlara yol açabileceği göz önünde bulundurulduğunda, bu varyasyonların BT’deki görünümlerinin bilinmesi ve tanımlanması oldukça önem kazanmaktadır. Çalışmamızda sinonazal bölgede, önemli oranda varyasyon izlenmiş olup bu varyasyonların belirlenmesinde paranazal sinüs BT’nin çok kıymetli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: bilgisayarlı tomografi, endoskopik sinüs cerrahisi, paranazal sinüs varyasyonCorresponding Author: Gülay Güngör, Türkiye
LookUs & Online Makale