ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Nasopharyngeal Carriage of Streptococcus pneumoniae and Related Risk Factors in Children Attending Day Care Centers []
. Ahead of Print: HNHJ-52196 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.52196

Nasopharyngeal Carriage of Streptococcus pneumoniae and Related Risk Factors in Children Attending Day Care Centers

Narin Akıcı1, Nuray Arda Devecioğlu1, Zehra Esra Önal1, Tamay Gürbüz1, Çağatay Nuhoğlu1, Ömer Ceran2
1Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Pediatrics, Istanbul
2Medipol Mega University Hospital, Pediatrics, İstanbul

INTRODUCTION: Streptococcus pneumoniae (pneumococcus) is a leading cause of serious illness among pneumoniae (pneumococcus children worldwide. In this study, we aimed to evaluate nasopharyngeal carriage of Streptococcus) in healthy children, related risk factors and pneumococcus serotypes isolates in nasopharyngeal swabs.
METHODS: This study was performed in 310 healthy children aged 6 months to 6 years who were attending day care centers. Family size, number of siblings, vaccination status and duration of attendance at day care centers were evaluated. Nasopharyngeal specimens were collected, and serotypes of the isolates were identified.
RESULTS: Family size, number of siblings, and vaccination status were not risk factors affecting the nasopharyngeal carriage of pneumococcus. However, we found significantly higher rates of nasopharyngeal pneumococcus carriage in children attending day care centers for less than 6 months compared to children attending for longer than 6 months.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We demonstrated that the duration of attendance at day care centers played an important role in the development of nasopharyngeal pneumococcus carriage.

Keywords: Child, nasopharyngeal carriage, Streptcoccus pneumonia

Kreşe Giden Çocuklarda Streptococcus Pneumoniae Nazofarengeal Taşıyıcılığı Ve İlişkili Risk Faktörleri

Narin Akıcı1, Nuray Arda Devecioğlu1, Zehra Esra Önal1, Tamay Gürbüz1, Çağatay Nuhoğlu1, Ömer Ceran2
1Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İİstanbul
2Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Streptcoccus pneumoniae (pnömokok) tüm dünyada çocuklarda pnömoniye bağlı ciddi hastalığın en önemli sebebidir.Biz bu çalışmada, sağlıklı çocuklarda Streptcoccus pneumoniae’nin nazofarengeal taşıyıcılığını, ilişkili risk faktörlerini ve nazofarengeal örneklerde pnömokok serotiplerini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma 6 ay-6 yaş arası kreşe giden 310 sağlıklı çocukta yapıldı. Çocukların aile kalabalıklığı, kardeş sayısı, aşılanma durumu ve kreşe devam süreleri değerlendirildi. Nazofarengeal örnekler toplandı, serotipler belirlendi.
BULGULAR: Ailede üye sayısı, kardeş sayısı ve aşılanma durumu nazofarengeal pnömokok taşıyıcılığını etkileyen risk faktörleri değildi. Ancak; çalışmada kreşe 6 aydan kısa süre devam eden çocuklarda nazofarengeal taşıyıcılık oranı, 6 aydan uzun süre devam eden çocuklara göre daha yüksek bulduk.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Biz çalışmamızda kreşe devam süresinin nazofarengeal pnömokok taşıyıcılığında önemli rol oynadığı sonucunu gösterdik.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, nazofarengeal taşıyıcılık, Streptcoccus pneumoniaeCorresponding Author: Narin Akıcı, Türkiye
LookUs & Online Makale