ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A Case of Increased Creatin Kinase Level Caused by Daptomycin []
. Ahead of Print: HNHJ-55477 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.55477

A Case of Increased Creatin Kinase Level Caused by Daptomycin

Zeynep sule Cakar, Gul Karagoz, Lütfiye Nilsun Altunal, Ayse serra Ozel, Sinan Öztürk, Senol Comoglu, Mehmet Fatih Bektaşoğlu, FIDAN DOGAN, Ayten Kadanalı
Department Of Infectious Diseases, University Of Health Sciences Umraniye Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

Daptomycin, a fermentation product produced by Streptomyces roseosporus which can act on aerobic and anaerobic gram-positive bacteria in cyclic form. Daptomycin has activity against methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA), glycopeptide antibiotics, (intermediate) staphylococcus aureus, coagulase negative staphylococcus species, penicilin resistant Streptococcus pneumoniae, enterococci, vancomycin resistant bacteria such as Pediococus, Leuconostoc and Lactobacillus, gram positive anaerobic bacteria including Clostridium difficile, Corynebacterium and against Bacillus bacteriale, peptostreptococci.The primary toxicity associated with daptomycin is myopathy. It's rare. Musclepain, muscle weakness and increased creatine kinase (CPK) enzyme (MM isoenzyme)are detected due to myopathy. Paresthesia and recurrent paralysis can be observed infrequently. In this article, a case of daptomycin-associated creatine phosphokinase (CK) elevation is presented. Clinical signs and symptoms improved with normal CK levels after discontinuation of daptomycin. Myopathy should be kept in mind in case of sudden muscle pain and high CK during the treatment with daptomycin.

Keywords: Daptomycin, myopathy, creatine kinase

Daptomisin Kullanımına Bağlı Gelişen Kreatin Kinaz Yüksekliği Olgusu

Zeynep sule Cakar, Gul Karagoz, Lütfiye Nilsun Altunal, Ayse serra Ozel, Sinan Öztürk, Senol Comoglu, Mehmet Fatih Bektaşoğlu, FIDAN DOGAN, Ayten Kadanalı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Servisi, İstanbul

Daptomisin Streptomyces roseospours fermantasyon yan ürünü olarak elde edilen, siklik yapıda aerop ve anaerop gram pozitif bakterilere etki edebilen geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), glikopeptid antibiyotiklere azalmış duyarlılık gösteren (intermediate) staphylococcus aureus, koagülaz negatif stafilokok türleri, penisiline dirençli Streptococcus pneumoniae, enterokoklar, Pediococus, Leuconostoc ve Lactobacillus gibi vankomisine dirençli bakterilere, Clostridium difficile dahil gram pozitif anaerob bakterilere, Corynebacterium ve Bacilluscinsi bakterilere, peptostreptokoklara karşı etkin olduğu bildirilmiştir. Daptomisin kullanımına bağlı gelişen primer toksisite myopatidir. Nadir görülür. Myopatiye bağlı kas ağrısı, kas güçsüzlüğü ve kreatin kinaz (CPK) enziminde (MM izoenzimi) artış saptanır. Parestezi ve geri dönüşümlü olarak paralizi seyrek de olsa görülebilir. Bu yazıda daptomisin ilişkili kreatin fosfokinaz (CK) yüksekliği gelişen bir olgu sunulmuştur. İlacın kesilmesi ve destek tedavi ile klinik kontrol altına alınmış ve takiplerde CK normale gelmiştir. Daptomisin kullanımı esnasında ani gelişen kas ağrısı ve CK yüksekliği durumunda miyopati yan etkisi akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Daptomisin, myopati, kreatin kinazCorresponding Author: Gul Karagoz, Türkiye
LookUs & Online Makale