ISSN: 2630-5720

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Role of Increase of Total Ig E and Passive Smoking in Adenoid Vegetation Recurrences []
. Ahead of Print: HNHJ-57855 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.57855

The Role of Increase of Total Ig E and Passive Smoking in Adenoid Vegetation Recurrences

Selçuk Yıldız, Sema Zer Toros, Lütfü Şeneldir, Harun Karaca
Health Science University Haydarpaşa Numune Education and Research Hospital, Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery Department, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to investigate the association of recurrent adenoid vegetation with cigarette exposure and allergy in long-term follow-up of patients undergoing adenoidectomy.
METHODS: We included patients who underwent only adenoidectomy in our clinic between the years 2010-2014. All patients were evaluated by Systemic assesment and physical examination. The incidence of cigarette exposure and total IgE increase were investigated and compared in patients with recurrent adenoid vegetation.
RESULTS: Total of 30 cases, 18 of which were male and 12 of which were female, ranged from 4 to 17 years, average is 9.70 ± 3.71 years. The BMI measures ranged from 8,88 to 26,23 with an average of 17,11 ± 4,49. 15 cases had recurrence of adenoid vegetation, 15 cases had no recurrence. Total IgE was found high in 5 of the patients. 16 patients had allergic rhinitis, 3 had asthma, and 2 had atopic dermatitis. There was no statistically significant difference between recurrent and control group in terms of smoking exposure, total IgE level and presence of allergic disease (p> 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been argued that there is a significant relationship between atopy and AV in the literature. According to these findings, no significant association was found between AV recurrence and allergy. Because of the small population of study, the results of this study were accepted as preliminary.

Keywords: Adenoid vegetation recurrence, Total IgE, Cigarette exposure, Allergy, Atopy

Adenoid Vejetasyon Rekürrenslerinde Total Ig E Yüksekliği ve Pasif Sigara İçiciliğinin Rolü

Selçuk Yıldız, Sema Zer Toros, Lütfü Şeneldir, Harun Karaca
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Adenoidektomi yapılan hastaların uzun dönem takiplerinde nüks eden adenoid vejetasyonun sigara maruziyeti ve allerji ile ilişkisini araştırmak amaçlanmıştır.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza 2010-2014 yılları arasında kliniğimizde sadece adenoidektomi yapılmış hastalar dahil edildi. Hastalarda sistem sorgulaması ve fizik muayeneleri yapılarak nüks araştırıldı. Adenoid vejetasyon nüksü ile sigara maruziyeti ve Total IgE seviyesi arasındaki ilişki karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya katılan 18’i erkek 12’si kadın olmak üzere toplam 30 olgunun yaşları 4 ile 17 yıl arasında değişmekte olup, ortalama 9,70±3,71 yıl olduğu görülmektedir. BMI ölçümleri 8,88 ile 26,23 arasında değişmekte olup ortalaması 17,11±4,49’dur. 15 olguda adenoid vejetasyon nüksü olduğu saptanmışken, 15 olguda ise nüks saptanmamıştır. Hastaların 5’inde total IgE yüksek saptanmıştır. Hastaların 16’sı alerjik rinit, 3’ü astım, 2’si atopik dermatit tanılıdır. Sigara maruziyeti, Total IgE yüksekliği ve alerjik hastalık varlığı açısından nüks eden grup ile nüks etmeyen grup karşılaştırıldıklarında istatistiksel olarak anlamlı sonuç bulunamamıştır (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Literatürde atopi ve AV arasında anlamlı ilişki bulunduğu savunulmuştur. Bu değerlendirmelere göre AV rekürrensi ve alerji birlikteliği değerlendirilmiş ve anlamlı birliktelik saptanmamıştır. Hasta sayısının az olmasından dolayı bu çalışmanın sonuçları preliminer olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Adenoid vejetasyon rekürrensi, Total IgE, Sigara maruziyeti, Alerji, AtopiCorresponding Author: Selçuk Yıldız, Türkiye
LookUs & Online Makale