ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Adenosine deaminase (ADA) and cancer antigen 125 (CA 125) levels in patients with epithelial ovarian neoplasm []
. Ahead of Print: HNHJ-60362 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.60362

Adenosine deaminase (ADA) and cancer antigen 125 (CA 125) levels in patients with epithelial ovarian neoplasm

Mustafa Taş1, Zeynep Ece Utkan Korun2, Alper Koçak3, Adem Yavuz4, Bülent Özçelik5, Mete Güngör1, Gökalp Öner4
1Department Of Obstetrics And Gynecology, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University, Faculty Of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department Of Obstetrics And Gynecology, Haydarpaşa Numune Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department Of Obstetrics And Gynecology, Ömer Halisdemir University Training And Research Hospital, Niğde, Turkey
4Department Of Obstetrics And Gynecology, Private Magnet Hospital, Kayseri, Turkey
5Department Of Obstetrics And Gynecology, Erciyes University, Faculty Of Medicine, Kayseri, Turkey

INTRODUCTION: Determination of serum adenosine deaminase (ADA) and cancer antigen 125 (CA 125) levels in epithelial ovarian cancer patientswas aimed.
METHODS: This case-control study included a total of 75 patients with 47 malignant and 28 benign epithelial ovarian tumors. Blood samples were collected from patients in the morning of operation and serum 125 and ADA levels were determined. Postoperatively, epithelial ovarian tumors were histopathologically divided into two subgroups as benign and malignant. We assessed whether there was a correlation between serum CA-125 and ADA levels in subgroups and tumor stages in the malignant group.
RESULTS: Twenty-four early stage (stage 1-2) and 27 advanced stage (stage 3-4) tumors were found in 47 patients with malignant epithelial ovarian cancer. Serum CA-125 (26.38 vs 44.93, P <0.001) and ADA (29.91 vs 42.82, P ≤ 0.05) were significantly higher in malignant epithelial ovarian tumors than benign epithelial ovarian tumors. However, there was no significant correlation between tumor stage and serum CA 125 and ADA levels.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study suggested that, serum ADA levels in epithelial ovarian cancer patients can be used as a biomarker in combination with other parameters in th prediction of malignancy in ovarian cancer. The validation of these results are needed with large scale studies about epithelial ovarian tumors.

Keywords: Adenosine deaminase, cancer antigen 125, epithelial ovarian cancer

Epiteliyal over tümörlerinde adenozin deaminaz (ADA) ve kanser antijeni 125 (CA 125) düzeylerinin karşılaştırılması

Mustafa Taş1, Zeynep Ece Utkan Korun2, Alper Koçak3, Adem Yavuz4, Bülent Özçelik5, Mete Güngör1, Gökalp Öner4
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, İstanbul
3Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Niğde
4Özel Magnet Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Kayseri
5Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Kayseri

GİRİŞ ve AMAÇ: Epitelyal over tümörü olan hastalarda serum adenozin deaminaz (ADA) ve kanser antijeni 125 (CA 125) düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu vaka kontrol çalışmasına 47 malign ve 28 benign epitelyal over tümörlü hastadan oluşan toplam 75 olgu dahil edildi. Operasyon sabahı hastalardan kan örneği alınarak serum CA 125 ve ADA düzeyleri belirlendi. Operasyon sonrası epitelyal over tümörlü hastalar histopatolojik olarak benign ve malign olmak üzere iki alt gruba ayrıldı. Alt gruplar ve malign gruptaki hastaların tümör evreleri ile serum CA-125 ve ADA düzeyleri arasında korelasyon olup olmadığı değerlendirildi.
BULGULAR: Malign epitelyal over kanserli 47 hastanın 20'si erken evre (evre 1-2) ve 27'si ileri evre (evre 3-4) tümöre sahipti. Malign epitelyal over tümörlerinde benign epitelyal over tümörlerine göre serum CA-125 ( 26.38 vs 44.93, P < 0.001) ve ADA düzeyi ( 29.91 vs 42. 82, P ≤ 0.05) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti.Fakat tümör evresi ile serum CA 125 ve ADA düzeyleri arasında anlamlı bir korelasyon yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma; epitelyal over kanserli hastalarda serum ADA düzeyinin, over kanserinde malignite öngörüsünde, diğer parametrelerle kombine edilerek, biyobelirteç olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Bu klinik verilerin validasyonu için epitelyal over tümörlerinde yapılacak geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Adenozin deaminaz, kanser antijeni 125, epitelyal over kanseriCorresponding Author: Mustafa Taş, Türkiye
LookUs & Online Makale