ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluating Corneal Changes in Patients with Aortic Aneurysm []
. 2019; 59(2): 136-141 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.60565

Evaluating Corneal Changes in Patients with Aortic Aneurysm

Burcu Akıncı1, Orhan Ayar1, Belma Kalaycı2, Suat Hayri Uğurbaş1
1Department of Ophthalmology, Bulent Ecevit University, Zonguldak, Turkey
2Department of Cardiology, Bulent Ecevit University, Zonguldak, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate corneal changes in patients with aortic aneurysm.
METHODS: The study group (Group 1) included 63 eyes of 33 patients diagnosed with aortic aneurysm and the control group (Group 2) included 69 eyes of 35 healthy people who presented at the Ophthalmology Department. Complete ophthalmologic examination was performed and steepest keratometry measurements were taken via rotational Scheimpflug corneal tomography on the following parameters: sagittal curvature map (S steepest), central corneal thickness (CCT), minimum corneal thickness (CT min), corneal volume (CV), mean pachymetric progression index (PPI mean), minimum PPI (PPI min), maximum PPI (PPI max), maximum Ambrosio relational thickness (ART max), posterior corneal elevation (PE) and back difference elevation (BDE).
RESULTS: The groups were similar in terms of age and gender (p=0.082 and p=0.145, respectively). There was no statistically significant difference in visual acuity and intraocular pressure between the groups (p=0.471 and p=0.199 respectively). There was no statistically significant difference in Ks, Kf, Km, CT min, CCT, CV, I-S, S steepest, PE, PPI mean, PPI min, PP max, and ART max values between the groups (p>0.05). BDE value was significantly higher in Group 1 (p=0.04).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The patients diagnosed with aortic aneurysm should be evaluated for keratoconus.

Keywords: Aortic aneurysm, corneal tomography; keratoconus; posterior corneal elevation; scheimpflug.

Aort anevrizması tespit edilen hastalarda kornea değişikliklerinin incelenmesi

Burcu Akıncı1, Orhan Ayar1, Belma Kalaycı2, Suat Hayri Uğurbaş1
1Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Zonguldak
2Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Zonguldak

GİRİŞ ve AMAÇ: Aort anevrizması tespit edilen hastalarda korneal değişikliklerin değerlendirilmesi
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hasta grubuna (Grup 1) Kardiyoloji polikliniğinde aort anevrizması tespit edilmiş 33 hastanın 63 gözü; kontrol grubuna (Grup 2) ise aynı tarihler arasında Göz Hastalıkları polikliniğine başvuran 35 sağlıklı gönüllünün 69 gözü dahil edildi. Tüm hastalara tam oftalmolojik muayene yapıldı. Rotasyonlu Scheimpflug korneal tomografi kullanılarak sagital en dik değer (Sd), santral kornea kalınlığı (SKK), en ince noktadaki kornea kalınlığı (KK min), korneal hacim (KH), ortalama pakimetrik progresyon indeks (PPI ort), minimum pakimetrik progresyon indeks (PPI min), maksimum pakimetrik progresyon indeks (PPI max), maksimum Ambrosio ilişkili kalınlık değeri (ART max), arka korneal elevasyon (AKE) ve arka yüzey elevasyon farkı (AEF) ölçümleri alındı.
BULGULAR: Gruplar yaş ve cinsiyet bakımından benzerdi (sırasıyla p=0.082, p=0,145). Görme keskinliği ve göziçi basınçları açısından gruplar arasında fark yoktu (sırasıyla p=0.471, p=0.199). Pentacam Scheimpflug görüntülemede K dik, K düz, K ort, KK min, SKK, KH, I-S, Sd, AKE, PPI ort, PPI min, PPI max ve ART max değerlerinde her iki grup arasında istatiksel olarak anlamlı fark izlenmedi (p>0.05). AEF değeri grup 1’de grup 2’ye göre daha yüksekti ve bu fark istatiksel olarak anlamlıydı (p=0.04).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Aort anevrizması olan hastaların kornea yüzeylerinin keratokonus açısından etkilenebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aort anevrizması, Arka korneal elevasyon, Keratokonus, Korneal tomografi, Scheimpflug

Burcu Akıncı, Orhan Ayar, Belma Kalaycı, Suat Hayri Uğurbaş. Evaluating Corneal Changes in Patients with Aortic Aneurysm. . 2019; 59(2): 136-141

Corresponding Author: Orhan Ayar, Türkiye
LookUs & Online Makale