ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Fall in Geriatric Cases []
. Ahead of Print: HNHJ-69926 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.69926

Fall in Geriatric Cases

Gönül Koyuncu1, NAZMİYE KOYUNCU2
1Physical Theraphy and Rehabilitation Department of Sultan Abdulhamit Han Research and Education Hospital
2Emergency Medicine Department of Haydarpaşa Numune Research and Education Hospital / Istanbul

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the causes of falling and the clinical results for the elderly patients who presented to the emergency room.
METHODS: This study was conducted retrospectively on patients aged 65 and above who applied to the Health Sciences University Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital Emergency Medicine Clinic between 01.01.2019 and 01.08.2019. Data such as demographic characteristics, systemic diseases, systemic drug use, falling venue, the cause for the fall, hospital diagnosis were determined and these data were analyzed comparatively
RESULTS: A total of 443 patients of sixty-five years or older applied to the emergency department due to a fall, out of these 246 patients who met the study criteria were included in the study. 144 (58.5%) of the patients included in the study were women. The average age was 71.4 + 4.7. 104 (42.3%) of the patients gave a history of falling inside the house, 129 (52.4%) outside the house, 13 (5.4%) falling on the stairs. The condition that caused the fall was emphasized as dizziness and failure to balance in 188 patients (77.7%). The fall was more common in people with systemic disease (p = 0.043). Soft tissue trauma was deteced in % 20.1. Fracture was detected in 14.7%. Head injury was in 4.9%. There was a statistically significant correlation between the number of falls and age (p<0.001)..
DISCUSSION AND CONCLUSION: Falling is common in people aged sixty five years and above. As the age increases, the incidence of important clinical results, such as the risk of falling and related fractures increases too. While the presence of systemic disease and regular medication increases the risk of falling, the most common cause of falling down on stairs is tripping over and the most common cause of falling inside and outside the house is dizziness and loss of balance.

Keywords: Emergency room, falling, age 65 and abover, fracture, clinical outcome

Geriatrik Olgularda Düşme

Gönül Koyuncu1, NAZMİYE KOYUNCU2
1Sultan 2. Abdulhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, /İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği / İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; acil servise düşme nedeni ile başvuran yaşlı hastaların düşme nedenleri ve düşmeye bağlı klinik sonuçların incelenmesidir
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğine 01.01.2019 ile 01.08.2019 tarihleri arasında düşme nedeni ile başvuran 65 yaş ve üstü, çalışmaya alınma kriterlerine uygun hastalar üzerinde retrospektif olarak yapılmıştır. Hastaların demografik özellikleri, sistemik hastalıkları, ilaç kullanımı, düşme nedeni, düşme yeri, hastanede aldığı tanı gibi veriler saptanmış ve bu veriler birbiriyle karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir
BULGULAR: Altmış beş yaş ve üstü düşme nedeni ile acil servise başvuran toplam 443 hastadan kriterlere uyan 246 hasta çalışmaya alınmıştır. Bu hastaların 144’ü ( %58.5) kadındı. Yaş ortalaması 71,4+4,7 idi. Hastaların 104’ü ( %42.3) ev içinde, 129’u (%52.4) ev dışında, 13’ü (%5.4) merdivenlerde düştüğü öyküsü verdi. Yüz seksen sekiz hasta (%77.7) baş dönmesi ve dengeyi sağlayamamak nedeni ile düşmüştü. Düşme sistemik hastalığı olan kişilerde daha sık görüldü (p=0,043). En sık alınan tanılar sırası ile yumuşak doku travması (%20.1), kırık (%14.7) ve kafa travmasıydı (%4.9). Düşme sayısı ile yaş arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon vardı (p <0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Altmış beş yaş ve üstü sağlıklı insanlarda kişi başı yıllık düşme oranının %30–40 civarında olduğu, bu oranın yaşla birlikte arttığı, düşme için en büyük risk faktörünün eski düşme öyküsü olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada da benzer şekilde yıllık düşme oranı %31.7, birden fazla düşme oranı da %11.4 olarak hesaplanmıştır. Evans ve arkadaşları bu yaş grubunda düşmeye bağlı en sık konulan tanının kafa travması (%26.8) olduğunu bildirmişlerdir. Bu çalışmada ise YDT tanısı %20.5 ile ilk sıradaydı. İkinci en sık tanı ise kırıktı (%14.7). Bu farkın sebebi yumuşak doku travmalarını ayrı bir kategori olarak değerlendirmemiz olabilir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, düşme, 65 yaş ve üstü, kırık, klinik sonuçCorresponding Author: Gönül Koyuncu, Türkiye
LookUs & Online Makale