ISSN : 2630-5720

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Yüksek Riskli Aort Darlığı Olan Hastalarda Perkütan Transkateter Aortik Kapak Implantasyonu: Tek Merkez Deneyimi []
. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-70894 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.70894

Yüksek Riskli Aort Darlığı Olan Hastalarda Perkütan Transkateter Aortik Kapak Implantasyonu: Tek Merkez Deneyimi

Cengiz Ovalı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Eskişehir

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırmamızın amacı trans özefagial ekokardiyografi kılavuzluğunda ciddi aort darlığı nedeniyle transaortik kapak replasmanı yapılan hastalardaki sonuçlarımızı sunmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Kasım 2014 ve Haziran 2016 tarihleri arasında yüksek riskli ciddi aort darlığı tanısı konulup perkütan transaortik kapak değişimi kararı verilen hastalar alındı. İşlem öncesi hastaların trans özefagial ekokardiyografi ve kardiyak tomografisi elde edildi. Tüm hastalarda Edwards Saphien XT balon expandable biyolojik kapak kullanıldı. Kapak boyutunu belirlemede trans özefagial ekokardiyografi ana ölçüm metodu olarak kullanıldı. Kardiyak tomografi ile trans özefagial ekokardiyografi ölçümlerine göre seçilecek kapak boyutu korelasyonuna bakıldı. İşlem başarısı, hastane içi ve 30 gün sonundaki istenmeyen olay gelişimi açısından hastalar takip edildi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 33 hastanın (18 erkek, 15 kadın) yaş ortalaması 78.2 ( yaş aralığı 62 ile 92) idi. Hastaların hepsine kapak implantasyonu işlemi başarı ile uygulandı. trans özefagial ekokardiyografi ile seçilen kapak boyutu yalnızca 1 hastada kardiyak tomografi değerlendirmesinden sonra 1 numara büyük kapak ile değiştirildi. Hastane içi dönemde 3 hasta kaybedildi, 30 günlük takipte başka ölüm yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yüksek riskli aort darlığı hastalarında transaortik kapak replasmanı işlemi etkin ve güvenilir bir tedavi biçimidir. Kapak boyutu ve işlem stratejisinin belirlenmesinde trans özefagial ekokardiyografi, kardiyak tomografiyi tamamlayıcı vazgeçilmez bir görüntüleme yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Transaortik kapak replasmanı, trans özefagial ekokardiyografi, aort darlığı

Percutaneous Transcatheter Aortic Valve Replacement for Critical Aortic Stenosis: Single Center Experience

Cengiz Ovalı
Department of Cardiovascular Surgery, Faculty of Medicine, Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir

INTRODUCTION: We aimed to assess the technical success and early period results of percutaneous transaortic valve replacement in patients with critical aortic stenosis.
METHODS: Between November 2014 and June 2016, patients with severe high-risk aortic stenosis who underwent percutaneous transaortic valve replacement were included the study. All the patients received transesophageal echocardiography and cardiac tomography prior to the procedure. Edwards Saphien XT balloon expandable biologic valve was used in all patients. Valve size was selected according to measurements performed by cardiac tomography and trans-esophegal echocardiography. Patients were observed for procedural success and adverse effects during hospitalization and 30-day follow up period.
RESULTS: Median age of 33 patients who were included in the study (18 males, 15 females) was 78.2 (with an age range from 62 to 92). Valve implantation was successfully applied in all patients. Valve size which was selected through transesophageal echocardiography was changed in only one patient with a bigger valve size following cardiac tomography. 3 patients died during the hospitalization period. No more deaths occurred during the 30-day observation period.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Percutaneous transaortic valve replacement treatment for the patients with high risk aortic stenosis is an efficient and reliable treatment method. Transesophageal echocardiography is a complementary and irreplaceable element for cardiac tomography when determining valve size and operation strategy.

Keywords: Transaortic valve replacement, transesophageal echocardiography, aortic stenosisSorumlu Yazar: Cengiz Ovalı, Türkiye
LookUs & Online Makale