ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Psychoactive substance use and related factors among high schools []
. Ahead of Print: HNHJ-71677 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.71677

Psychoactive substance use and related factors among high schools

Rugul Kose Cinar1, diğdem manay2, Yasemin Gorgulu1, MEHMET BULENT SONMEZ1, erdal vardar1
1Department Of Psychiatry, Trakya University, Edirne, Turkey
2Department Of Psychiatry, State Hospital, Milas, Mugla, Turkey

INTRODUCTION: Adolescence is considered to be the most risky period for experimenting substances. This study aims to determine the psychoactive substance consumption rates among all of the high school students in city center of Edirne, Turkey.
METHODS: This cross-sectional study was conducted with 8,483 high school students. The survey form used in the study was compiled from questionnaires used for “The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs” study. Overall lifetime substance use, gender differences in substance preferences, students’ problematic behaviors and their effects on the substance use ratios, substance use reasons, locations where the students use the substances and sources where the substances were obtained, how the substance use ratios were affected by user friends and relatives were covered.
RESULTS: A total of 8402 school students aged 15-19 years completed the questionnaire, 53.0 % of which were females. Alcohol was the most common substance used (24.6%), followed by tobacco (21.5%) and cannabis (1%). Frequency of other substances remained under 1%. Tobacco, alcohol, cannabis, ecstasy, inhalants, and cocaine use were significantly higher in males. Having problematic behaviours were associated with the rise of some of the substances used. User friends were the main reason of usage and supplier of the substances. The main location where the students use substances were the streets.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although frequencies of psychoactive substance use among high school students of Edirne were found to be lower than most of the other locations all around the world, students’ problematic behaviours and risk factors were similar.

Keywords: Alcohol, tobacco, cannabis

Liselerde psikoaktif madde kullanımı ve ilişkili faktörler

Rugul Kose Cinar1, diğdem manay2, Yasemin Gorgulu1, MEHMET BULENT SONMEZ1, erdal vardar1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Edirne
2Milas Devlet Hastanesi, Psikiyatri Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Ergenlik, maddeleri deneme açısından en riskli dönem kabul edilir. Bu çalışmanın amacı Edirne il merkezindeki tüm lise öğrencilerinde psikoaktif madde kullanım oranlarını belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu kesitsel çalışma, 8,483 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Kullanılan anket, “Avrupa Alkol ve Diğer Maddeler Okul Araştırma Projesi” anketlerinden derlenmiştir. Hayat boyu madde kullanımları, madde tercihlerinde cinsiyet farklılıkları, öğrencilerin sorunlu davranışları ve bunların madde kullanım oranlarına etkileri, madde kullanma nedenleri, madde kullanılan yerler ve temin kaynakları, kullanıcı arkadaş ve akrabaların kullanım oranlarına etkileri değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Yaşları 15-19 arası olan, %53,0’ını kızların oluşturduğu 8402 öğrenci anketi tamamladı. Alkol en sık kullanılan madde (%24,6) iken, onu tütün (%21,5) ve esrar (%1) izledi. Diğer madde kullanım sıklıkları %1’in altında kaldı. Tütün, alkol, esrar, ekstazi, uçucular ve kokain kullanımı erkeklerde anlamlı olarak daha yüksek saptandı. Sorunlu davranışlar bazı maddelerin kullanım sıklığında artış ile ilişkiliydi. Madde kullanan arkadaşlar, hem madde kullanımının ana nedeni hem de ana madde teminatı kaynağıydılar. Öğrencilerin madde kullandıkları başlıca yer sokaklar olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Edirne’deki lise öğrencilerinin psikoaktif madde kullanımları dünyadaki çoğu yerden daha az sıklıkta olsa da, öğrencilerin sorunlu davranışları ve risk faktörleri benzerlik göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Alkol, tütün, esrarCorresponding Author: Rugul Kose Cinar, Türkiye
LookUs & Online Makale