ISSN: 2630-5720

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Hypohidrosis and dermatological manifestations as guides for the severity of carpal tunnel syndrome []
. Ahead of Print: HNHJ-74318 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.74318

Hypohidrosis and dermatological manifestations as guides for the severity of carpal tunnel syndrome

Güldehan Atış1, Başak Bilir Kaya2
1University of Health Sciences, Haydarpaşa Numune Training and ResearchHospital, Department of Dermatology, İstanbul, Turkey
2Government of Health Erenköy Physical Therapy and Rehabilitation Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Carpal tunnel syndrome (CTS) is a common entrapment neuropathy. Some of skin findings andhypohidrosis were reported which associated with CTS. Our aims are to detect the incidence of hypohidrosis and accompanying skin manifestations in patients with CTS; and to investigate potential relations among the severity of CTS and the accompanying skin manifestations/ hypohidrosis.
METHODS: Thirty-four patients with carpal tunnel syndrome were enrolled into the study. The severity of CTS was divided into three categories: mild, moderate and severe. The patients were examined to detect skin findings due to CTS. Starch iodine test was applied to measure hypo- or hyperhidrosis.
RESULTS: Of the 34 patients, 29 patients (85.3 %) had CTS bilaterally. 63 hands with CTS were evaluated. Skin manifestations were detected on 36 of the hands (57.1%) with CTS. The most common skin findings were contact dermatitis, painful swelling on fingers and xerosis. Hypohidrosis was detected on 16 hands (47%) with CTS. Hypohidrosis is statistically more common on the hands with moderate or severe CTS (p: 0.000).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Hypohidrosis is a common findings of CTS and it is associated with severe disease. Presence of suspicious skin findings and hypohidrosis on hand fingers, CTS should be kept in mind.

Keywords: Carpal Tunnel syndrome, hypohidrosis, dermatology

Karpal Tunel Sendromunun şiddetinin belirlenmesinde hipohidroz ve dermatolojik bulgular

Güldehan Atış1, Başak Bilir Kaya2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı, Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Karpal tünel sendromu (KTS) sık görülen bir tuzak nöropatidir. KTS ile ilişkili bazı deri bulguları ve hipohidrozis bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı KTS’li hastalarda hipohidroz insidansını ve eşlik eden deri bulgularını belirlemek ve KTS şiddeti ile hipohidrozis ve eşlik eden deri bulguları arasındaki potansiyel ilişkiyi ortaya koymaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: KTS tanılı 34 hasta çalışmaya alındı. KTS şiddeti hafif, orta, şiddetli olmak üzere 3 guruba ayrıldı. Tüm hastalar eşlik edebilecek deri bulgularını saptamak için muayene edildi. Terlemede değişikliği tespit etmek için iyot-nişasta testi yapıldı.
BULGULAR: 34 hastanın 29’unda (%85.3) KTS bilateraldi. 63 KTS’li el tespit edildi. 36 elde (%57.1) deri bulgusu saptandı. En sık gözlenen deri bulguları kontakt dermatit, parmaklarda ağrılı şişlik ve kserozisti. Hipohidroz 16 elde (%47) tespit edildi. Hipohidroz orta ve şiddetli KTS’li hastalarda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde sık tespit edildi (p: 0.000).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hipohidroz KTS’de sık rastlanan ve hastalık şiddeti ile ilişkili bir bulgudur. Şüpheli deri bulgularının ve hipohidrozun varlığında KTS akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Karpal tünel sendromu, hipohidroz, dermatolojiCorresponding Author: Güldehan Atış, Türkiye
LookUs & Online Makale