ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science California Verbal Learning Test: The Normative Study of Turkey Adult Sample []
. Ahead of Print: HNHJ-78790 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.78790

California Verbal Learning Test: The Normative Study of Turkey Adult Sample

Aynur Feyzioğlu
Health Sciences University, Istanbul Turkey

INTRODUCTION: California Verbal Learning Test (CVLT) was developed by Delis et al. for the need for a comprehensive evaluation of verbal learning and memory. In order to employ CVLT in assessments done in Turkey to preventive purposes, test’s normative data is crucial. Therefore, the aim of this study is to identify the normative values as gender, age and education level of CVLT for the healthy adults in Turkey.
METHODS: CVLT was used in the present study. There were 180 participants composed of 90 females and 90 males.
RESULTS: Normative data was obtained
DISCUSSION AND CONCLUSION: The clinical application of CVLT with the data obtained from the present study may pave the way for further studies.

Keywords: California Verbal Learning Test, CVLT, Normative Data, Turkish Population

Kaliforniya Sözel Öğrenme Testi: Türkiye Yetişkin Örnekleminin Normatif Çalışması

Aynur Feyzioğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kaliforniya Sözel Öğrenme Testi (CVLT), Delis ve arkadaşları tarafından sözel öğrenme ve hafızanın kapsamlı bir değerlendirmesine duyulan ihtiyacı karşılamak için geliştirilmiştir. CVLT'yi Türkiye'de önleyici amaçlar doğrultusunda yapılan değerlendirmelerde kullanmak için, testin normatif verileri çok önemlidir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki sağlıklı yetişkinler için normatif değerleri cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi temelinde tanımlamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada CVLT kullanılmıştır. 90 kadın 90 erkek olmak üzere 180 katılımcı ile çalışılmıştır.
BULGULAR: Normatif veri elde edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma sonucu elde edilen verilerle CVLT'nin klinik uygulamasının mümkün olması daha sonraki çalışmaların önünü açabilir.

Anahtar Kelimeler: Kaliforniya Sözel Öğrenme Testi, CVLT, Normatif Veriler, Türkiye PopülasyonuCorresponding Author: Aynur Feyzioğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale