ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluation of rabies risky contact cases admitted to emergency department last year []
. Ahead of Print: HNHJ-83723 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.83723

Evaluation of rabies risky contact cases admitted to emergency department last year

Davut Tekyol1, Abdullah Algın2, İsmail Tayfur1, Şahin Çolak1, Ayşe yüksel3, Nihat Müjdat Hökenek4, İbrahim Altundağ1, Tuğçe Zengin1
1University Of Health Sciences, Haydarpasa Numune Training And Research Hospital, Department Of Emergency Medicine, Istanbul
2University Of Health Sciences, Umraniye Training And Research Hospital, Department Of Emergency Medicine, Istanbul
3University Of Health Sciences, Haydarpasa Numune Training And Research Hospital, Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Istanbul
4University Of Health Sciences, Kartal Dr Lütfi Kirdar Training And Research Hospital, Department Of Emergency Medicine, Istanbul

INTRODUCTION: Rabies is a zoonosis that can be transmitted by the contact of the infected animal and highly results in death. The most common cause of human death by rabies is dog bites. In this study, the patients who were admitted to the emergency department due to rabies risky contact were examined. Our aim is to provide suggestions for reducing the need for post-exposure prophylaxis.
METHODS: Patients who were admitted to emergency department with the contact of rabies risky animal between September 2017 and August 2018 were included in the study. The records of the patients were taken from rabies vaccination unit. The number of cats and dogs who have risky contact was compared with similar studies. P <0.001 was accepted for statistical significance.
RESULTS: A total of 10,974 cases of risky contact were included in the study at the time interval mentioned above. 50.1% (n=5493) of the cases were male and 49.9% (n=5481) were female. Risky contacts were mostly caused by cats (64.1%) and dogs (35.2%). 87.2% of the patients who applied to the emergency department were vaccinated with rabies and 9.1% of them were vaccinated and has taken immunoglobulin treatment. As a result of these rabies risky contacts, no death or loss of limb was detected and 6 cases were sutured.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is important to vaccinate, sterilize and record animals in the fight against rabies. Properly indicating that the vaccinated animals are also vaccinated, and public awareness may reduce the need for post-contact vaccination.

Keywords: Emergency room, cat dog bite, rabies

Acil servise son bir yılda başvuran kuduz riskli temas olgularının değerlendirilmesi

Davut Tekyol1, Abdullah Algın2, İsmail Tayfur1, Şahin Çolak1, Ayşe yüksel3, Nihat Müjdat Hökenek4, İbrahim Altundağ1, Tuğçe Zengin1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kuduz, enfekte hayvanın temasıyla bulaşabilen ve büyük oranda ölümle sonuçlanan bir zoonozdur. İnsan ölümlerinin en sık nedeni köpek ısırıklarıdır. Bu çalışmada İstanbul’da bir eğitim araştırma hastanesinin acil servisine son bir yılda kuduz riskli temas nedeniyle başvuran olgular irdelenmiştir. Amacımız riskli temas sonrası profilaksi ihtiyacının azaltılmasına yönelik öneriler sunmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Eylül 2017 ve Ağustos 2018 tarihleri arasında kuduz riskli temas nedeni ile acil servise başvuran olgular çalışmaya dahil edildi. Hastanenin kuduz aşı birimince tutulan kayıtları incelenerek veriler elde edildi. Riskli temasa neden olan kedi ve köpek sayıları, benzer çalışmalarla kıyaslandı. İstatistiksel anlamlılık için p<0,01 kabul edildi.
BULGULAR: Yukarıda belirtilen zaman aralığında toplam 10.974 olgu riskli temas nedeni ile başvurmuştur. Olgular %50,1 (n= 5493) erkek, %49,9 (n=5481) kadın şeklindedir. Riskli temaslara en fazla kedi (%64,1) ve köpekler (%35,2) neden olurken, temaslar yaz mevsiminde en fazla, kış mevsiminde en az olmuştur. Acil servise başvuran olguların %87,2’sine sadece kuduz aşısı yapılmış, %9,1 olguya da aşı ve immünglobulin yapılmıştır. Bu kuduz riskli temaslar sonucunda herhangi bir ölüm ve uzuv kopması saptanmazken, 6 olguya sütürasyon yapılmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kuduz riskli temaslarda kedilerin köpeklere oranının geçmiş yıllara göre arttığı görülmektedir. Kuduza neden olabilen hayvanların aşılanması, kısırlaştırılması, kayıt altına alınması, aşılı hayvanların da aşılı olduklarını açıkça gösteren uygun işaretlemeler yapılması ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesi temas sonrası aşılama ihtiyacını azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, kedi köpek ısırığı, kuduzCorresponding Author: Davut Tekyol, Türkiye
LookUs & Online Makale