ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluation of quality of life and tendency to negative cognitive errors in children with primary nocturnal enuresis []
. Ahead of Print: HNHJ-85429

Evaluation of quality of life and tendency to negative cognitive errors in children with primary nocturnal enuresis

behcet simsek, Julide Özgür
health Sciences University Haydarpasa Numune Training and Research Hospital Children Clinic

INTRODUCTION: Enuresis nocturna is an important health problem, having adverse effects over emotional state, social development and self esteem of children and might be associated with a variety of psychiatric disorders. Lower levels of Quality of Life have been reported in children with chronic diseases like obesity and cancer. Adverse childhood life experiences have been claimed to be leading psychiatric problems in adults concerning development of negative cognitive errors. The aim of this study was to investigate social and psychological well-beings, and any probable negative cognitive errors among children suffering from primary nocturnal enuresis with “Pediatric Quality of Life Questionniare (PedsQL)” and “Children’s Negative Cognitive Error Questionnaire (CNCEQ)” respectively.
METHODS: “Pediatric Quality of Life Questionniare (PedsQL)” and “Children’s Negative Cognitive Error Questionnaire (CNCEQ)” were applied to all children included to the study with parental written informed consents. NCSS(Number Cruncher Statistical System) 2007(Kaysville, Utah, USA) programme was used for statistical analysis.
RESULTS: A total of 150 children between 8-17 years of age, (mean age=10.40±2.07 years), with 39.3% (n=59) girls, 60.7% (n=91) boys were included to the study. Total points of PedsQL were significantly lower in the enuretic group, compared to the healthy group (p=0.001; p<0.01). However, the total points of CNCEQ among enuretic children were significantly higher than figures of the control group (p=0.001; p<0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: To our knowledge, we are the first to determine that children with primary nocturnal enuresis develop negative cognitive errors and in addition have lower quality of life compared to their healthy peers.

Keywords: enuresis nocturnal, quality of life, cognitive errors, children

Primer enuresis nokturnalı Çocuk olgularda yaşam kalitesi ve olumsuz düşünce eğilimlerinin değerlendirilmesi

behcet simsek, Julide Özgür
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune EAH Çocuk Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Enuresis nokturna, çocukların emosyonel durumu, sosyal gelişimi ve öz saygısı üzerine olumsuz etkilerinin olması, çeşitli psikiyatrik durumlarla da birliktelik gösterebilen önemli bir sağlık sorunudur. Obesite, kanser gibi kronik hastalığı olan çocukların yaşam kalitesinin düştüğü bildirilmiştir. Çocuklardaki olumsuz yaşam olaylarının, olumsuz bilişsel yapının gelişimine ve erişkinlik dönemi ruhsal sorunlarına yol açtığı bildirilmiştir.. Bu çalışmada, primer enuresis nokturna tanılı 8-17 yaş grubu olguların sosyal ve ruhsal iyilik hallerinin, “Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeği”(ÇİYKÖ) ile, gelişebilecek olumsuz bilişsel yapılarının ise “Çocukluktaki Olumsuz Düşünceleri Değerlendirme Ölçeği”(ÇODDÖ) ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya ailelerinden yazılı onam alınarak dahil edilen tüm çocuklara “Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeği” ve “Çocukluktaki Olumsuz Düşünceleri Değerlendirme Ölçeği” anketleri uygulanmıştır. İstatistiksel analizler için NCSS(Number Cruncher Statistical System) 2007(Kaysville, Utah, USA) programı kullanılmıştır
BULGULAR: Çalışmaya, %39.3’ü (n=59) kız, %60.7’si (n=91) erkek; 8-17 yaş arasında ortalama 10.40±2.07 yıl yaş olmak üzere 150 çocuk alınmıştır. Enuretik olan çalışma grubundaki çocukların ÇİYKÖ toplam puanı, sağlıklı çocuklardan anlamlı derecede daha düşük bulunmuştur (p=0.001; p<0.01). Enuretik çocukların ÇODDÖ toplam puanları, kontrol grubundan anlamlı derecede daha yüksektir (p=0.001; p<0.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bilgilerimize göre, bu çalışmada ilk kez gösterildiği üzere; primer enuresis nokturnalı çocuklarda, olumsuz düşünceler gelişmekte; bunun yanında, sağlıklı akranlarına kıyasla, yaşam kalitelerinin belirgin düşük olduğunu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: alt ıslatma, yaşam kalitesi, olumsuz düşünceler ölçeği, çocuklarCorresponding Author: behcet simsek, Türkiye
LookUs & Online Makale