ISSN : 1300 - 6363

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Down Sendromlu 214 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi []
. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-85856 | DOI: 10.14744/hnhj.2017.85856

Down Sendromlu 214 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi

Fatih Akın, Abdullah Yazar, Esra Türe
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Bilim Dalı, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada kliniğimizde Down sendromu (DS) tanısı ile izlenen olguların klinik, demografik özellikleri, doğumsal ve edinsel hastalıklarının retrospektif olarak incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: DS tanısı almış 18 yaş altı hastaların, hastane otomasyon sistemine girilen kayıtları ve yatış dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, kullandığı ilaçlar ve klinik tanıları kaydedilerek istatistiksel analizi yapıldı.
BULGULAR: Çocuk kliniğine Ocak 2014-Ocak 2017 tarihleri arasında başvuran 214 DS tanısı almış hastanın 96’inin kız (%44,9) ve 118’inin erkek (%55,1) olduğu tespit edildi. Hastaların yaş ortalaması 6,01±3,97 olarak bulundu. Erkek çocukların yaş ortalaması 6,15±3,96 iken kız çocuklarınınki 5,83±4,01 olarak tespit edildi. Olguların cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde immün yetmezlik tanısı alan 45 hastanın %73.3’ünün (n: 33) erkek olduğu görüldü (p: 0,006). Olguların yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde hipotiroidi tanısı alan 57 hastanın %42,1’inin (n: 24) 6-10 yaş arasında (p: 0,00), epilepsi tanısı alan 48 hastanın %52,1’inin (n: 25) 6-10 yaş arasında (p: 0,00), anemi tanısı alan 13 hastanın %100’ünün (n: 13) (p: 0,009), immün yetmezlik tanısı alan 45 hastanın %68,9’unun (n: 31) (p: 0,019), işitme kaybı tanısı alan 32 hastanın %90,6’sının (n: 29) (p: 0,00) istatistiksel anlamlı olarak 0-5 yaş arasında olduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: DS’li çocukların, gelişebilecek ilave hastalıklar açısından periyodik izlemlerinin yapılması çok önemlidir. Bu sayede uygun ve zamanında tedavi yaklaşımları ile bu hastaların yaşam kalitesi daha da artacaktır.

Anahtar Kelimeler: Down sendromu, konjenital anomali, konjenital kalp hastalığı

Retrospective Evaluation of 214 Cases With Down Syndrome

Fatih Akın, Abdullah Yazar, Esra Türe
Necmettin Erbakan Universitiy, Meram Medical Faculty, Department of Pediatrics, Konya

INTRODUCTION: In this study, we aimed to evaluate clinical and demographic features, congenital and acquired diseases of the cases with Down syndrome (DS) followed up in our clinic retrospectively.
METHODS: We reviwed the hospital automation system and file records of patients with DS, who were diagnosed under the age of 18, retrospectively. The age, gender, drugs used, and clinical diagnosis of the patients were recorded and statistical analysis was performed.
RESULTS: A total of 214 DS patients who were admitted to the pediatrics clinic between January 2014 and January 2017 were analyzed. 96 (44.9%) of the cases were female and 118 (55.1%) were male. The mean age of DS patients was 6,01±3,97 years. The mean age of boys and girls were 6.15 ± 3.96 and 5.83 ± 4.01 years, respectively. There was a significant difference between gender and immunodeficiency, 73.3% (n: 33) of 45 patients who were found to be immunodeficienct were male (p: 0,006). When the distribution of cases according to age groups was analyzed; 42.1% (n: 24) of 57 patients who were diagnosed as hypothyroidism were between 6-10 years (p: 0.00), 52.1% (n: 25) of 48 patients who were diagnosed as epilepsy were between 6-10 years (p: 0.00), 100% (n: 13) of 13 patients who were diagnosed anemia were between 0-5 years (p: 0,009), 68.9% (n: 31) of 45 patients (p: 0.019) who were diagnosed as immunodeficient were between 0-5 years, 90.6% (n: 29) of 32 patients who were diagnosed with hearing loss (p: 0.00) were between 0-5 years. There were significant differences between age groups and those diagnosis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Periodic follow-up of children with DS should be done in terms of additional diseases. The application of early treatments may further increase the quality of life of these patients.

Keywords: Down syndrome, congenital anomaly, congenital heart diseaseSorumlu Yazar: Fatih Akın, Türkiye
LookUs & Online Makale