ISSN: 2630-5720

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Sleep Quality and Restless Legs Syndrome in Patients with Ankylosing Spondylitis []
. 2019; 59(1): 78-83 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.93723

Sleep Quality and Restless Legs Syndrome in Patients with Ankylosing Spondylitis

Gülbün Asuman Yüksel1, Duygu Kurtuluş2, Hülya Tireli1
1Department of Neurology, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to investigate restless leg syndrome (RLS) prevalence and sleep quality in patients with ankylosing spondylitis (AS) and to explore the association between RLS and measures of disease activity and physical function in AS.
METHODS: Twenty (5 female, 15 male) consecutive patients with AS and 20 (5 female, 15 male) healthy volunteers were enrolled in this study. RLS was diagnosed by International Restless Legs Syndrome Study Group (IRLSSG-2003). Sleep quality was evaluated using the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), where scores >5 indicated poor sleep quality.
RESULTS: Prevalence of RLS was 55% (11 patients) in patients with AS. The mean RLS disability value was 21 (SD, 7.9). The modified Schober test levels were significantly higher (p=0.011) and Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFI) scores were significantly lower (p=0.016) in the RLS group than in the non-RLS group. The Bath AS Disease Activity Index (BASDAI) scores were lower in the RLS group than in the non-RLS group, but the difference was not statistically significant (p=0.16). Sleep quality was poor in 12 patients [PSQI score=7.09 (SD, 3.67)].
DISCUSSION AND CONCLUSION: We emphasized that it is important to determine the existence of RLS and poor sleep quality in patients with AS. However, further examination by applying the diagnostic criteria for RLS and PSQI in more number of patients with AS will be useful.

Keywords: Ankylosing spondylitis, restless legs syndrome; sleep quality.

Ankilozan spondilit hastalarında uyku kalitesi ve huzursuz bacak sendromu

Gülbün Asuman Yüksel1, Duygu Kurtuluş2, Hülya Tireli1
1Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul
2Ümraniye Eğitim Ve Araştırme Hastanesi; Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Biz bu çalışmada Ankilozan spondilit (AS) hastalarında huzursuz bacak prevalansını ve uyku kalitesininin bozulup bozulmadığını ve ayrıca hastalık aktivitesi ve hastaların fiziksel fonksiyon durumu ile HBS arasında bir ilişki olup olmadığını görmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 20 AS hastası (15 E, 5K) ve kontrol grubu olarak 20 sağlıklı birey (15 E, 5K) alındı. HBS tanısı, Uluslararası Huzursuz Bacak Sendromu Çalışma Grubu’nun 2003 yılında yayınladığı HBS tanı kriterlerine (IRLSSG-2003) göre konuldu. Uyku kalitesi, Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi (PSQI) ile değerlendirildi ve >5 puan bozulmuş uyku kalitesi olarak alındı.
BULGULAR: AS hastalarının 11’inde(%55) HBS saptandı. Ortalama HBS dizabilite değeri 21 (SD: 7.9). HBS olmayan AS hastaları ile karşılaştırıldığında, HBS olan AS hastalarında Modified Schober değerleri anlamlı yüksek (p=0.011) ve Bath AS fonksiyon indeksi (BASFI) skorları anlamlı düşük bulundu (p=0.016). Bath AS hastalık aktivite indeks (BASDAI) skorları da HBS olan grupta daha düşük olmasına rağmen istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0.16). Uyku kalitesi 12 hastada bozuk bulundu [PSQI=7.09 (SD: 3.67)].
TARTIŞMA ve SONUÇ: AS hastalarında HBS mevcudiyetini ve uyku kalitesinin bozulup bozulmadığını belirlemek önemli olabilir. Bu nedenle daha fazla sayıda AS hastası içeren çalışmalar ile AS hastalarında HBS mevcudiyeti ve uyku kalitesinin bozulup bozulmadığının belirlenmesi düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, huzursuz bacak sendromu, uyku kalitesi

Gülbün Asuman Yüksel, Duygu Kurtuluş, Hülya Tireli. Sleep Quality and Restless Legs Syndrome in Patients with Ankylosing Spondylitis. . 2019; 59(1): 78-83

Corresponding Author: Gülbün Asuman Yüksel, Türkiye
LookUs & Online Makale