ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Hospital related hyponatremia: risk factors and outcomes []
. Ahead of Print: HNHJ-94899 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.94899

Hospital related hyponatremia: risk factors and outcomes

Zeynep Ece Demirbaş1, Gülizar Şahin2, Kadir Kayataş3, Mehmet Tepe3, Yasemin Özgür4, Seher Tanrıkulu5, Refik Demirtunç3
1Department Of Internal Medicine, Dr. Siyami Ersek Thoracic And Cardiovascular Surgery Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of Nephrology, Sultan Abdülhamid Han Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department Of Internal Medicine, Haydarpasa Numune Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department Of Internal Medicine, Kartal Dr. Lütfi Kirdar Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
5Department Of Endocrinology, Haydarpasa Numune Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Hyponatremia is the most common electrolyte disorder. The aim of this study is to specify the clinical and demographical features of the patients who have hospital acquired hyponatremia, to identify the risk factors and to analyze the effect of these factors on clinical outcomes.
METHODS: The study was conducted retrospectively over a one-year period between 2012-2013 at Haydarpasa Numune Research and Education Hospital, on 133 patients who developed hyponatremia during the hospitalization for any kind of reasons. Besides the clinical features of the patients, comorbid diseases, symptoms related to hyponatremia, pathophysiological causes of hyponatremia and treatments that could be related to hyponatremia were also identified and the relationship between all above and plasma sodium concentrations, hospital length of stay, also mortality.
RESULTS: Among the 133 patients (median age 69,0 years) included to this study whose length of stay is between 2 -150 days, according to minimum plasma sodium concentrations (median 125,0 mEq/L), the overall incidence of mild hyponatremia was %8,3; moderate hyponatremia %46,6 and profound hyponatremia was %45,1. It was observed that %33,8 of patients developed symptoms related to hyponatremia and also %100 of patients who developed coma were classified as profound hyponatremia. The ratio of normalized hyponatremia was %27,1 and the overall mortality was %28,6. Mortality was %83,3 among the patients who developed coma (p=0,007) and %71,4 who had dementia (p=0,020).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is demonstrated that mortality rates were higher among the patients who developed coma and who had dementia as a comorbid disease. We believe that this study will be a guide for further case-controlled, prospective studies that can explain the relationship between hospital related hyponatremia and comorbid diseases.

Keywords: hospital acquired hyponatremia, mortality, risk factors

Hastane ilişkili hiponatremi: risk faktörleri ve sonuçları

Zeynep Ece Demirbaş1, Gülizar Şahin2, Kadir Kayataş3, Mehmet Tepe3, Yasemin Özgür4, Seher Tanrıkulu5, Refik Demirtunç3
1Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul
3Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
4Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
5Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Hiponatremi en sık rastlanılan elektrolit bozukluğudur. Bu çalışmada hastane ilişkili hiponatremi saptanmış hastaların demografik ve klinik özelliklerinin incelenmesi, risk faktörlerinin belirlenmesi ve bunların klinik sonuçlar üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma 2012 – 2013 yılları arasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yataklı servislerinde herhangi bir nedenle yatarak tedavi görmekte iken hiponatremi gelişen 133 hasta üzerinde geriye dönük olarak yapılmıştır. Hastaların demografik özellikleri, komorbid hastalıkları ve semptomları tespit edilmiş ve bunların plazma sodyum düzeyleri, hastane yatış süresi ve mortalite ile ilişkileri incelenmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen ve yatış süreleri 2 -150 gün arasında değişen 133 hastanın (median yaş: 69,0) en düşük sodyum değerleri (median 125,0 mEq/L) temel alındığında, %8,3’ü hafif; %46,6’sı orta; %45,1’i derin hiponatremi olarak gruplandırılmıştır. Hastaların %33,8’inin hiponatremiye bağlı semptomlar geliştirdiği ve koma gözlenen hastaların %100’ünün derin hiponatremi grubunda olduğu gözlenmiştir. %27,1 oranında kontrol sodyum değerleri normale dönen hastaların toplam mortalite oranı %28,6’dır. Koma gözlenen hastaların %83,3’ünde (p=0,007); demansı olan hastaların %71,4’ünde mortalite gözlenmiştir (p=0,020).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Semptom olarak koma gözlenen, komorbid hastalık olarak demansı olan hastalarda mortalite oranlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın, komorbid hastalıklar ve hiponatremiye bağlı mortalite ilişkisini açıklayabilecek olgu kontrollü prospektif çalışmalara yol göstereceği düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Hastane ilişkili hiponatremi, mortalite, risk faktörleriCorresponding Author: Zeynep Ece Demirbaş, Türkiye
LookUs & Online Makale