ISSN : 2630-5720

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Dil Kanserli Hastalarda Sistemik İmmün-İnflamatuar İndeksin ve Nötrofil-Lenfosit Oranın Histopatolojik Bulgular ile Arasındaki İlişkisi []
. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-96268 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.96268

Dil Kanserli Hastalarda Sistemik İmmün-İnflamatuar İndeksin ve Nötrofil-Lenfosit Oranın Histopatolojik Bulgular ile Arasındaki İlişkisi

İldem Deveci, Mehmet Sürmeli
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, dil skuamöz hücreli karsinomlu (SCC) hastalarda sistemik immün inflamasyon indeksinin (SII) ve nötrofilin lenfosit oranının (NLR) hastaların histopatolojik bulguları ile ilişkisini karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Ocak 2008-Aralık 2017 tarihleri arasında dil SCC nedeniyle cerrahi uygulanmış ve takip edilen 33 (18 erkek, 15 kadın) hasta alındı. Nötrofil (N), lenfosit (L) ve trombosit (P) sayılarına dayanan SII (NxP / L) biyomarker olarak kullanıldı. Sonuçlar 34 (17 erkek, 17 kadın) sağlıklı bireyle karşılaştırıldı. Ayrıca, NLR ve SII'nin perinöral ve lenfovasküler invazyon, ekstranodal yayılım ve patolojik farklılaşma derecesi ile korelasyonları çalışıldı.
BULGULAR: Dil SCC grubu sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek NLR ve SII (sırasıyla p = 0.027, p = 0.023) değerleri tespit edildi. Yapılan ROC-Curve analizinde NLR ve SII için optimal cut-off değerleri sırasıyla 1.98 ve 477.30 olarak tespit edildi. Perinöral invazyon, lenfovasküler invazyon ve extranodal yayılımın SII ile karşılaştırılması istatistiksel olarak anlamlıydı (p = 0.044, p = 0.012, p = 0.022). Bununla birlikte, NLR sadece ekstranodal genişleme ile korele idi (p = 0.003). Dil SCC'sinin patolojik differensiasyon derecesi ile hem NLR hem de SII ile arasında anlamlı bir ilişki yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sistemik immün inflamasyon indeksi, dil SCC'si olan hastalar için yeni, ucuz ve yararlı, hastalığın gidişatını tahmin edici değeri olan bir biyobelirteçtir. Tedavi öncesinde yüksek SII seviyeleri, muhtemel perinöral invazyon, lenfovasküler invazyon ve ekstranodal ekstansiyon varlığındaki artmış riski gösterebilir.

Anahtar Kelimeler: Dil skuamöz hücreli karsinom, sistemik inflamatuar indeks, nötrofil / lenfosit oranı

The Correlation of Systemic Immune-Inflammation Index and Neutrophil to Lymphocyte Ratio with the Histopathological Findings in Patients with Tongue Cancer

İldem Deveci, Mehmet Sürmeli
Umraniye Education and Research Hospital, Department of ENT

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the correlation of the systemic immune-inflammation index (SII) and neutrophil to lymphocyte ratio (NLR) with the histopathological findings in the patients with tongue squamous cell carcinoma (SCC).
METHODS: 33 patients who have tongue SCC were enrolled in the study. The SII (NxP/L) based on neutrophil (N), lymphocyte (L) and platelet (P) counts was used as a biomarker. The results were compared with the results of 34 healthy individuals. In addition, the correlation of the NLR and SII with the presence of perineural and lymphovascular invasion, extranodal extension, and pathological differentiation degree were studied.
RESULTS: The comparison of tongue SCC group with healthy subjects revealed statistically significant higher NLR, and SII (p=0.027, p=0.023 respectively). Receiver operating characteristic curve analysis indicated the optimal NLR and SII cut-off values as 1.98, 477.30 respectively. The comparisons of perineural invasion, lymphovascular invasion, and extranodal extension with SII were statistically significant (p=0.044, p=0.012, p=0.022). Nevertheless, NLR was only correlated with the extranodal extension (p=0.003). There was no significant correlation between the pathological degree of the tongue SCC neither with NLR nor SII.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The systemic immune-inflammation index is a novel, inexpensive and useful biomarker which has a predictive value in the disease progression of tongue SCC patients. High levels of pretreatment SII indicate a probable high risk of perineural and/or lymphovascular invasion, and extranodal extension.

Keywords: tongue squamous cell carcinoma, systemic immune-inflammation index, neutrophil to lymphocyte ratioSorumlu Yazar: İldem Deveci, Türkiye
LookUs & Online Makale