ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Hızlı Arama
Gelecek Sayı - Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

Gelecek Sayı

1.
Comparison of iloprost and papaverine in topical vasodilation of internal mammary artery in coronary artery bypass grafting: A prospective randomized trial
Comparison of iloprost and papaverine in topical vasodilation of internal mammary artery in coronary artery bypass grafting: A prospective randomized trial
Emine Seyma Denli Yalvac, Ozan Onur Balkanay, Deniz Göksedef, Hilal Aki, Suat Nail Ömeroğlu, Gökhan Ipek
doi: 10.14744/hnhj.2020.49379  Sayfa 0

2.
Bir cerrah laparoskopik kolesistektomiden açık cerrahiye geçişi ne zaman düşünmeli? Retrospektif Çalışma
When should a surgeon think to convert laparoscopic cholecystectomy to open surgery? A Retrospective Study
Ekrem Ferlengez, Serap Pamak Bulut
doi: 10.14744/hnhj.2019.04934  Sayfa 0

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
3.
20 mm'den Daha Küçük Böbrek Taşlarının Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi: 452 Vakalık Tek Merkez Deneyimi
Retrograde intrarenal surgery for management of kidney stones smaller than 20 mm: A singe center experience of 452 cases
Ramazan Topaktaş, Ahmet Ürkmez
doi: 10.14744/hnhj.2018.10337  Sayfa 0

4.
Tiroid hormonlarının prematüre retinopatisi gelişimine etkisi var mı?
Do thyroid hormones have any effect on the development of retinopathy of prematurity?
Yesim Coskun, Ozge Yabas Kiziloglu, Tevfik Bayram, Eylem Kurulgan Demirci, Ipek Akman
doi: 10.14744/hnhj.2019.27122  Sayfa 0

5.
Renal kolik insidansının mevsim, cinsiyet ve yaşla ilişkisi: Kesitsel çalışma
Correlation of renal colic incidences with season, gender and age: Cross sectional study
Aytaç Sahin, Ahmet Urkmez, Çağlar Yildirim, Serkan Akan, Dogu Guner, Ozgur Haki Yuksel
doi: 10.14744/hnhj.2018.33254  Sayfa 0

6.
Tek insizyon cerrahi gastrostominin diğer gastrostomi yöntemleri ile karşılaştırılması
Comparison of single incision surgical gastrostomy with other gastrostomy methods
Zeliha Akış Yıldız, Mehmet Arpacık, Ceyhan Şahin, Hayriye Nihan Ayyıldız, Aytekin Kaymakcı
doi: 10.14744/hnhj.2020.35902  Sayfa 0

7.
Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Görev Yapan Hekimlerin Periyodik Muayenelerinin Malignite Riski Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of the Periodic Examination of Physicians Working in a Training and Research Hospital Regarding Malignancy Risk
Hilal Ozkaya, Buğu Usanma Koban, Muhammet Mustafa Yıldız, Suzan Kascatan, Işık Gönenç, Memet Taşkın Egici
doi: 10.14744/hnhj.2019.36449  Sayfa 0

8.
Tip Ampütasyonlarında Rekonstrüksiyon Tecrübelerimiz
Our Experiences about Reconstruction of Tip Amputations
Ayşe İrem İskenderoğlu, Nesibe Sinem Çiloğlu, Ahmet Kürşat Yiğit, Shahrukh Omar
doi: 10.14744/hnhj.2018.36744  Sayfa 0

9.
Cabg Uygulanan 35 Yaş Altı Genç Hastalarda Çeşitli Preoperatif Değişkenlerin Cerrahi Sonuçlar Üzerine Etkileri
Effects Of Various Preoperative Factors On Surgical Results In Patients Aged 35 And Below Who Undergone Coronary Artery Bypass Surgery
Mehmet Kızılay, Zeynep Aslan, unsal vural, Ahmet Arif Ağlar, Ahmet Yavuz Balcı
doi: 10.14744/hnhj.2019.39200  Sayfa 0

DERLEME
10.
Bir Dış Değerlendirme Aracı Olarak Ulusal Hastane Akreditasyonu
National Hospital Accreditation As An External Assessment Tool
Keziban Avcı
doi: 10.14744/hnhj.2019.02259  Sayfa 0

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
11.
Hayatin gerçekleri ve helikobakter pilori enfeksiyonu
Facts for life and helicobacter pylori infection
Umut Eren Erdogdu, Hakan Demirci, Haci Murat Çaycı, Taşkın Erkinuresin
doi: 10.14744/hnhj.2019.46793  Sayfa 0

12.
Erişkin Kafa Travmalarında Beyin Cerrahisi ve Yoğun Bakım Ünitesi Ortak Deneyimlerinin Değerlendirilmesi
Analysis Of The Adult Traumatic Brain Injury Patients, Experiences of Neurosurgery and Intensive Care Unit
Mustafa Efendioğlu, Serap Adana Kavlak, Asu Özgültekin
doi: 10.14744/hnhj.2020.59023  Sayfa 0

13.
Nadir bir Akut Batın Nedeni: Apendiks Vermiformis Torsiyonu
A rare case of Acute Abdomen: Torsion of Vermiform Appendix
Ceyhan Şahin, Zeliha Akiş Yıldız, Mehmet Arpacık, Hayriye Nihan Karaman Ayyıldız
doi: 10.14744/hnhj.2020.60566  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
14.
Ölümcül künt göğüs travmalı hastanın başarılı erken cerrahi tedavisi: Bir olgu sunumu
Succesful early surgical treatment of a fatal blunt chest trauma: A case report
Davut Tekyol, Handan Tanrıkulu, İbrahim Altundağ, Nihat Müjdat Hökenek, Umut Gökhan Özder
doi: 10.14744/hnhj.2018.63644  Sayfa 0

15.
Nutcraker Sendromu sekonder hipertansiyon nedeni olabilir mi? İki olgu sunumu.
Can Nutcracker Syndrome cause secondary hypertension? Two case reports.
Pınar Zehra Davarcı, Süleyman Baş, Funda Müşerref Türkmen, Zeynep Gamze Kılıçoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.70783  Sayfa 0

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
16.
Non-Timomatöz Miyastenia Gravis Hastalarında Anterior Mediastinal Yağ Doku Dansitesinin Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Anterior Mediastinal Fat Tissue Density with Computed Tomography in Non-Tymomatous Myasthenia Gravis Patients
Serdar Solak, Fethi Emre Ustabaşıoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.79663  Sayfa 0

17.
Kırmızı hücre dağılım genişliği, ortalama trombosit hacmi, nötrofil lenfosit oranı ve benign tiroid nodülleri arasındaki ilişki
The relationship between red cell distribution width, mean platelet volume, neutrophil to lymphocyte ratio and benign thyroid nodules
Kadir Kayataş, Elif Senocak Tascı, Muharrem Yıldırım
doi: 10.14744/hnhj.2019.85579  Sayfa 0

18.
Antibiyotik ilişkili ishallerin engellenmesinde Lactobacillus rueteri’nin etkinliği
Effectiveness of Lactobacillus reuteri for preventing antibiotic-associated diarrhea
İlkay Özgen Sarı, Necla Yüce, Mehmet Karacı, Şirin Güven, Çağrı Dinleyici
doi: 10.14744/hnhj.2018.94809  Sayfa 0

19.
Riskli Yenidoğanlarda Otoakustik Emisyon Testi ve İşitsel Beyin Sapı Cevabının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Autoacoustic Emission Test and Auditory Brainstem Response in Risky Newborns
Funda Yavanoğlu Atay, Gürkan Atay, Çağatay Nuhoğlu, Ömer Ceran
doi: 10.14744/hnhj.2018.43760  Sayfa 0

20.
Çocukluk çağı epilepsilerinde okskarbazepin kullanımının hemogram, karaciğer, tiroid fonksiyonları, lipit profili üzerine etkileri
Effects of oxcarbazepine use on hemogram, liver, thyroid functions, lipid profile in childhood epilepsy
İlknur Girişgen, Sermet Yıldırmış, Asım Örem, Fatma Müjgan Sönmez
doi: 10.14744/hnhj.2019.80664  Sayfalar 351 - 356

21.
Prematüre bebeklerde bronkopulmoner displaziyi öngörmede eritrosit dağılım genişliğinin rolü
The role of red cell distribution width as a predictor of bronchopulmonary dysplasia in preterm infants
Pelin Dogan
doi: 10.14744/hnhj.2019.53824  Sayfalar 357 - 361

LookUs & Online Makale