ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Hızlı Arama
: ()

Gelecek Sayı

OLGU SUNUMU
1.
Nutcraker Sendromu sekonder hipertansiyon nedeni olabilir mi? İki olgu sunumu.
Can Nutcracker Syndrome cause secondary hypertension? Two case reports.
Pınar Zehra Davarcı, Süleyman Baş, Funda Müşerref Türkmen, Zeynep Gamze Kılıçoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.70783  Sayfa 0

2.
Sporadik hemiplejik migren, bir olgu sunumu
Sporadic hemiplegic migraine, a case report
Davut Tekyol, İbrahim Altundağ, Nihat Müjdat Hökenek
doi: 10.14744/hnhj.2018.36854  Sayfa 0

3.
Prilokaine bağlı methemoglobinemi olgularımızın değerlendirilmesi
The evaluation of the patients with methemoglobinemia due to prilocaine
Aytekin Kaymakcı, Şirin Güven, Mehmet Arpacık, Ceyhan Şahin, Hayrunisa Kahraman Esen, Turan Yıldız
doi: 10.14744/hnhj.2019.38247  Sayfa 0

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
4.
konvansiyonel tedaviye cevap vermeyen volüm yükü olan kalp yetmezliği için tolvaptan
Tolvaptan for heart failure with volume overload not responding to conventional treatment: A retrospective analysis
Melike Betül Öğütmen
doi: 10.14744/hnhj.2018.16056  Sayfa 0

5.
İstanbul Sancaktepe bölgesindeki eğitim ve araştırma hastanesi sezaryen oranlarının retrospektif değerlendirilmesi
Retrospective evaluation of the cesarean rates of a training and research hospital in Istanbul Sancaktepe district
Güldeniz Toklucu, Kemal Sandal, Arzu Bilge Tekin, Bilge Doğan Taymur, Niyazi Tuğ
doi: 10.14744/hnhj.2018.07769  Sayfa 0

6.
Hastane ilişkili hiponatremi: risk faktörleri ve sonuçları
Hospital related hyponatremia: risk factors and outcomes
Zeynep Ece Demirbaş, Gülizar Şahin, Kadir Kayataş, Mehmet Tepe, Yasemin Özgür, Seher Tanrıkulu, Refik Demirtunç
doi: 10.14744/hnhj.2018.94899  Sayfa 0

7.
Bozulmuş glukoz toleransı ve gestasyonel diyabet ile epidemiyolojik özellikler ve risk faktörleri arasındaki ilişki
Relationship of epidemiologic features and risk factors in impaired glucose tolerance and gestational diabetes mellitus
Güldeniz Toklucu, Mehmet Nizamoğlu, Alper Kızıltepe
doi: 10.14744/hnhj.2018.77699  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
8.
Prematür Bir Bebekte Konjenital Bruselloz
Congenital Brucellos in a Premature Infant
Erkan Yetmiş, Sevinç Çelik, Çiğdem Sağ, Narin Akıcı, Çağatay Nuhoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.78055  Sayfa 0

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
9.
Kübital Tünel Sendromu Klinik Deneyimlerimiz
Our Experiences about Cubital Tunnel Syndrome
Ayşe İrem İskenderoğlu, Nesibe Sinem Çiloğlu, Barış Çin
doi: 10.14744/hnhj.2018.06977  Sayfa 0

10.
Kardiyovasküler ve inflamatuvar belirteçlerin yenidoğanda solunum sıkıntısı etyolojisini aydınlatmada yeri
The role of cardiovascular and inflammatory markers in elucidating the etiology of respiratory distress in the newborn
Funda Yavanoğlu Atay, Gözde Kanmaz Kutman, Duygu Bidev, Şerife Suna Oğuz
doi: 10.14744/hnhj.2018.04880  Sayfa 0

11.
Proksimal Femur Kırık Yeri ile Kalça Anatomisi Arasında İlişki Var Mı?
Is There Any Relationship Between Proximal Femur Fracture Site and Hip Anatomy?
Sefa Giray Batıbay, Savaş Çamur
doi: 10.14744/hnhj.2018.92259  Sayfa 0

12.
Epiteliyal over tümörlerinde adenozin deaminaz (ADA) ve kanser antijeni 125 (CA 125) düzeylerinin karşılaştırılması
Adenosine deaminase (ADA) and cancer antigen 125 (CA 125) levels in patients with epithelial ovarian neoplasm
Mustafa Taş, Zeynep Ece Utkan Korun, Alper Koçak, Adem Yavuz, Bülent Özçelik, Mete Güngör, Gökalp Öner
doi: 10.14744/hnhj.2018.60362  Sayfalar 309 - 314

13.
Çocukluk Çağı Lenfanjiyomların Bleomisin ile Tedavisi: Retrospektif Bir Gözlem Çalışması
The Treatment of Lymphangiomas with Bleomycin in Childhood: A Retrospective Observational Study
Salim Bilici, Veli Avci, Tülin Öztaş, Muhammet Asena, Kıymet Çelik
doi: 10.14744/hnhj.2019.22590  Sayfalar 315 - 319

14.
Paranazal sinüs varyasyonlarının bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi
Evaluation of the variations of paranasal sinuses by computed tomography
Gülay Güngör, Nazan Okur
doi: 10.14744/hnhj.2019.48243  Sayfalar 320 - 327

15.
Bursa ve Çevresinde Servikovaginal Yayma Tanı Dağılımı
Diagnostic Distribution of Cervicovaginal Smear in Bursa and Its Surrounding
Taşkın Erkinüresin, Esra Kartal, Yasin Altekin, Muzaffer Temur, Hakan Demirci, Emin Üstünyurt
doi: 10.14744/hnhj.2019.71602  Sayfalar 328 - 332

16.
Acil servise başvuran palyatif bakım hastalarının değerlendirilmesi
Evaluation of palliative care patients admitted to emergency department
Davut Tekyol, İbrahim Altundağ, Nihat Müjdat Hökenek, Gürkan Akman
doi: 10.14744/hnhj.2018.29494  Sayfalar 333 - 336

17.
Jenerik Antibiyotik Kullanımının İlaç Maliyeti Yönünden Değerlendirilmesi
The Evaluation of Generic Antibiotic Usage Under The Perspective of Drug Cost
Güldem Mercanoglu
doi: 10.14744/hnhj.2018.50023  Sayfalar 337 - 341

18.
Acil sezaryen seksiyo hipotansiyonla ilişkili midir? Spinal anestezi altında elektif veya acil sezaryen seksiyo uygulanan 80 hastanın geriye dönük analizi
Is emergency cesarean section associated with hypotension? Retrospective analysis of 80 patients undergoing elective or emergency cesarean section under spinal anesthesia
Esra Adıyeke
doi: 10.14744/hnhj.2019.80958  Sayfalar 342 - 346

19.
Yoğun Bakım Hasta Yatak Temizliğinin ATP Biyolüminesens ile Denetlenmesi
Evaluation of Intensive Care Patient Bed Cleanliness by ATP Bioluminescence
Arzu Yıldırım Ar, Servet Öztürk, Sevgi Alagöz, Ahmet Emre Akın, Canan Ağalar, Güldem Turan
doi: 10.14744/hnhj.2019.02360  Sayfalar 347 - 350

20.
Çocukluk çağı epilepsilerinde okskarbazepin kullanımının hemogram, karaciğer, tiroid fonksiyonları, lipit profili üzerine etkileri
Effects of oxcarbazepine use on hemogram, liver, thyroid functions, lipid profile in childhood epilepsy
İlknur Girişgen, Sermet Yıldırmış, Asım Örem, Fatma Müjgan Sönmez
doi: 10.14744/hnhj.2019.80664  Sayfalar 351 - 356

21.
Prematüre bebeklerde bronkopulmoner displaziyi öngörmede eritrosit dağılım genişliğinin rolü
The role of red cell distribution width as a predictor of bronchopulmonary dysplasia in preterm infants
Pelin Dogan
doi: 10.14744/hnhj.2019.53824  Sayfalar 357 - 361

LookUs & Online Makale