ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Hızlı Arama
Uyarı: Aşağıdaki makaleler yayın için kabul edilmiştir; ancak, bu liste makalelerin yayınlanacağı sırayı (sayıyı) göstermemektedir. Yeni makaleler kabul edildiğinde, burada görüntülenen sıra değişecektir.

Baskıdaki Makaleler - Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

Baskıdaki Makaleler

1.
Lambda Hafif Zincir Cast Nefropatisi Olgu Sunumu
A case report: Lambda Light Chain Cast Nephropathy
Elif Sitre Koç
doi: 10.14744/hnhj.2020.69783  Sayfa 0

2.
Evaluatıon of Gerıatrıc Patıents Hospıtalızed for Toxıc Hepatıtıs In a Unıversıty Hospıtal
Bir Üniversite Hastanesi’nde Toksik Hepatit Nedeniyle Hospitalize Edilen Geriatrik Hastaların İncelenmesi
Pınar Tosun Taşar, Ömer Karaşahin, Murat Furkan Vural, Hakan Dursun
doi: 10.14744/hnhj.2020.54765  Sayfa 0

3.
Dirsek Proksimali Ulnar Sinir Tuzaklanma Nöropatilerine Klinik ve Elektrofizyolojik Yaklaşım
Clinical and Electrophysiologic Approach to Ulnar Nerve Entrapment Neuropathies Proximal to the Elbow
Reyhan Sürmeli, Emine Taşkıran, Nurten Uzun Adatepe, Turgut adatepe, Orhan Yagız
doi: 10.14744/hnhj.2020.29981  Sayfa 0

4.
Revaskularizasyon Tedavisi Almayan İskemik İnme Hastalarında Serum Pro-BNP ve Troponin I Seviyelerinin Kısa Dönem Mortaliyeyi Öngördürmedeki Değerliliğinin Belirlenmesi
Determination of Pro-BNP and Troponin I Levels for Short-Term Mortality Prediction in Ischemic Stroke Patients Who Did Not Undergo Revascularization
Nilüfer Aydın, Çiğdem Özpolat, Özge Onur, Haldun Akoğlu, Arzu Denizbası Altınok
doi: 10.14744/hnhj.2020.86658  Sayfa 0

5.
Proksimal üreter taşlarının Şok Dalgası Litotripsi ile tedavisinde başarıyı ve tekrar başvuruyu etkileyen faktörler
Factors that Affecting Success and Re-admission in the Treatment of Proximal Ureteral Stones with Shock Wave Lithotripsy
Tuncay Toprak, Musab Ali Kutluhan, Yavuz Onur Danacıoğlu, Yusuf Arıkan, Umut Arslan, Ramazan Topaktaş
doi: 10.14744/hnhj.2020.03064  Sayfa 0

6.
Sitotoksisite analizinde MTT ve WST-1 testlerinin karşılaştırmalı bir çalışması
A comparative study of MTT and WST-1 assays in cytotoxicity analysis
Ceren Sarı, Sevgi Kolaylı, Figen Celep Eyüpoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2019.16443  Sayfa 0

7.
Nadir Böbrek Tümörü: Musinöz Tubuler ve İğsi Hücreli Karsinom
A Rare Kidney Tumor: Mucinous Tubular and Spindle Cell Carcinoma
Serkan Gönültaş, Ersin Gökmen, Gökhan Yazıcı, Oktay Özman, Sibel Bektaş, Serdar Aykan, Burak Arslan
doi: 10.14744/hnhj.2019.91328  Sayfa 0

8.
Kaliforniya Sözel Öğrenme Testi: Türkiye Yetişkin Örnekleminin Normatif Çalışması
California Verbal Learning Test: The Normative Study of Turkey Adult Sample
Aynur Feyzioğlu
doi: 10.14744/hnhj.2019.78790  Sayfa 0

9.
Kolorektal kanserli Türk hastalarda LFA-1 rs2230433 varyasyonu
LFA-1 rs2230433 variation in Turkish patients with colorectal cancer
Burcu Çaykara, Hani Alsaadoni, Halime Hanım Pençe, Orhan Uzun, Hilmi Bozkurt
doi: 10.14744/hnhj.2019.57625  Sayfa 0

10.
Üniversite Hastanesi Çocuk Acil Kliniğine Başvuran Hastaların Klinik Ve Demografik Özelliklerinin İncelenmesi
Evaluation of Clinical and Demographical Characteristics of the Patients Who Admitted to Pediatric Emergency Department of a University Hospital
Esra Türe, ERDAL ERARSLAN, Abdullah Yazar, Fatih Akin, Dursun Odabas
doi: 10.14744/hnhj.2019.68552  Sayfa 0

11.
Transrektal ultrason eşliğinde prostat biyopsisi sonrası üriner sistem enfeksiyonu geçiren hastaların değerlendirilmesi
Evaluation of patients with urinary tract infection after transrectal ultrasound guided prostate biopsy
Musab Ali Kutluhan, Tuncay Toprak, Ramazan Topaktaş
doi: 10.14744/hnhj.2019.94547  Sayfa 0

12.
Santral Venöz Kateterizasyon Uygulanan Pediatrik Yoğun Bakım Hastalarında Ultrasonografi Kılavuzluğunun Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Effectiveness of Ultrasonography Guidance in Pediatric Intensive Care Patients with Central Venous Catheterization
Ceyhan Şahin, Seher Erdoğan, Mehmet Arpacık
doi: 10.14744/hnhj.2019.77379  Sayfa 0

13.
Üreterolitotomi Operasyonu Geçiren Hastaların Taş Analizi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of the Stone Analysis Results of the Patients Who Underwent Ureterolithotomy
Ekrem Güner, Kamil Gökhan Seker
doi: 10.14744/hnhj.2019.74508  Sayfa 0

14.
Annelerin ateş, ateş düşürücüler, ateşli hastalıklar, antibiyotik kullanımı ve ateşli havale hakkındaki bilgi düzeylerinin ölçülmesi
Measuring the knowledge levels of mothers about fever, fever reducers, disease associated with fever, antibiotic use and febril convulsion
safiye gunes sager, utku batu
doi: 10.14744/hnhj.2019.65487  Sayfa 0

15.
Spinal abse ile prezente olan spinal dermal sinus traktı olguları: Tek merkez deneyimi
Progression of spinal dermal sinus tracts to intraspinal abscess: A single center experience
Oguz Baran, Fatma Deniz Aygün, Ali Metin Kafadar, Pamir Erdinçler, Yıldız Camcıoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2020.46354  Sayfa 0

16.
Türkiye'nin Trakya Bölgesi'nde Gebe Kadınlarda Toxoplasma Gondii Antikorlarının Seroprevalansı - Tersiyer Merkez Deneyimi
Seroprevalence of Toxoplasma Gondii Antibodies in Pregnant Women in Thrace Region of Turkey-A Tertiary Center Experience
Cem Yener, Füsun Varol, Işıl Uzun, Havva Sütcü, Burcu Yeşildağ, Birsen Başar, Sinan Ateş, Cenk Sayın
doi: 10.14744/hnhj.2019.71324  Sayfa 0

17.
Postoperatif dönemde yoğun bakımda yatan ASAsı 3-4-5 olan hastaların değerlendirilmesi
The evalution of ASA 3-4 and 5 patients admitted intensive care unit in postoperative period
Murat Tolga Avşar, İbrahim Akkoç, Mehmet Toptaş, Zeynep Zehra Gumus
doi: 10.14744/hnhj.2019.59389  Sayfa 0

18.
Yenidoğan Yoksunluk Sendromunun Prematüre Bebekte Fentanil ile Tedavisi
The Treatment of Neonatal Abstinence Syndrome With Fentanyl in a Premature Infant
Serkan KIRIK, Sadık Yurttutan, Aydın Bozkaya, Büşra Seğmen
doi: 10.14744/hnhj.2019.75437  Sayfa 0

19.
Mikrovasküler Anastomoz Tekniklerinin Pratikteki Değeri
The Value Of Microvascular Anastomosis Techniques In The Practice
Ayse Irem Iskenderoglu, Ali Haydar Iskenderoglu, Ibrahim Ethem Okcesiz, Nimet Emel Lüleci
doi: 10.14744/hnhj.2019.26214  Sayfa 0

20.
Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan İki Olgu Sunumu
Two Case Reports of Hyperbaric Oxygen Therapy in Plastic Surgery
Ayşe Irem Iskenderoglu, Mehmet Emin Elbuken, Ali Haydar Iskenderoglu
doi: 10.14744/hnhj.2019.35403  Sayfa 0

21.
Endoskopi ünitesinde günübirlik anestezi uygulanan hastalarda anksiyete ve preemptif analjezi etkisinin değerlendirilmesi
Assessment of anxiety and effect of preemptive analgesia on patients administered ambulatory anesthesia in endoscopy unit
Ceyda Ozhan Caparlar, Savas Altinsoy, Julide Ergil
doi: 10.14744/hnhj.2019.67044  Sayfa 0

22.
Serum prokalsitonin ve C reaktif protein düzeylerinin neonatal sepsiste tanısal değeri
Diagnostic value of serum procalcitonin and C-reaction protein levels in neonatal sepsis
Mehmet Erceylan, Emel Ataoglu, Derya Büyükkayhan, Murat Elevli
doi: 10.14744/hnhj.2019.74436  Sayfa 0

23.
Çocuklarda D Vitamini Düzeylerinin Mevsimlere, Cinsiyete ve Yaşa Göre Değerlendirilmesi
Evaluation of the Vitamin D Levels of Children According to Seasons, Gender and Age
Aysun Boğa, Necla Yüce, coşkun Saf, Mehmet Cengiz, ÖZGÜR OKUMUŞ, İLKAY ÖZGEN SARI
doi: 10.14744/hnhj.2019.26056  Sayfa 0

24.
Bir Taşla İki Kuş: Kadın Üriner İnkontinans Tedavisi Kadın ve Erkek Cinsel İşlevini Geliştiriyor
Killing Two Birds with One Stone: Treatment of Female Urinary Incontinence Improves Female and Male Sexual Function
Bahar Yüksel Özgör, Faruk Özgör, Pınar Yalçın Bahat, Abdullah Esmeray, İclal İlknur Özdemir, Ömer Sarılar
doi: 10.14744/hnhj.2019.03780  Sayfa 0

25.
Hiatal Hernide Laparoskopik Girişimler: Ardışık 51 olgunun analizi
Laparoscopic Interventions for Hiatal Hernia: Analysis of 51 consecutive cases
Abdullah Yıldız, Hanife Şeyda Ülgür, Sırma Mine Tilev
doi: 10.14744/hnhj.2019.53496  Sayfa 0

26.
Diabetik Retinopati ve Panretinal Fotokoagulasyonun Retrobulber Kan Akımı Üzerine Etkileri
The Effect of Diabetic Retinopathy and Panretinal Photocoagulation on Retrobulbar Blood Flow
Zeynep Acar, Suat Akı, Turgay Kahraman, Tomris Şengör
doi: 10.14744/hnhj.2019.59354  Sayfa 0

27.
Çocuklarda Vitamin D Düzeylerinin Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Görülme Sıklığı Üzerine Etkisi
The Effect Of Vıtamın D Levels On The Frequency Of Upper Respıratory Infectıon In Chıldren
Aysun Boğa, Ebru Şahin, Mehmet Karacı, Çiğdem Yanar Ayanoğlu, Yusuf Kaya, Yasin Dağ
doi: 10.14744/hnhj.2019.16769  Sayfa 0

28.
İskemik İnme Hastalarında Ortalama Platelet Hacmi (MPV) ve Kardiyak Troponin I (cTnI) Düzeyleri ile Mortaliteleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Mean Platelet Volume (MPV) and Cardiac Troponin I (cTnI) Levels and Mortality in Patients with Ischemic Stroke
Mehmet Necdet Yıldız, İbrahim Altunok, Öner Bozan, Şeref Emre Atiş, Bora Çekmen, Gökhan Aksel
doi: 10.14744/hnhj.2019.52386  Sayfa 0

29.
Omuz Artroskopilerinde Alınan Doku Kültürlerinde “Cutibacterium Acnes”(Eski Adıyla Propionibacterium Acnes) İnsidansı Ve Klinik Etkileri
Cutibacterium Acnes (Formerly Pripionibacterium Acnes) Incidence In Shoulder Arthroscopy and Correlation with the Clinical Status
Mehmet Soyarslan, mehmet kerem canbora, gülçin balköse, Ozkan Kose, sebahat aksaray
doi: 10.14744/hnhj.2020.99267  Sayfa 0

30.
Kolorektal kanser evrelemesinde peroral laktüloz solüsyonu ile elde edilen BT enterografinin etkinliği
Efficacy of peroral CT enterography with lactulose solution for colorectal cancer staging
Mehmet Ali Gültekin, Nazan Okur, Huseyin Toprak
doi: 10.14744/hnhj.2020.68736  Sayfa 0

31.
Nokturnal Enürezisli Çocuklarda Otonomik Sinir Sistemi Fonksiyonlarının Elektrofizyolojik Değerlendirmesi
Electrophysiologic Evaluation of the Autonomic Nervous System Functions in Children with Noctunal Enurezis
Elem Yorulmaz, Gülümser Aydın, Tutku Soyer
doi: 10.14744/hnhj.2020.54771  Sayfa 0

32.
Tipik ve Atipik Hipokampal Sklerozda Ameliyat Öncesi Kan İnflamatuvar Belirteçler Arasında Fark Var mı?
Is There a Difference between Typical and Atypical Hippocampal Sclerosis Regarding Preoperative Blood Inflammatory Markers?
Rahsan Kemerdere, Oğuz Baran, Orkhan Alizada, SUREYYA TOKLU, Mehmet Yigit Akgun, Seher Naz Yeni, Taner Tanriverdi
doi: 10.14744/hnhj.2020.82713  Sayfa 0

33.
Ptozis Cerrahi Sonuçlarımız
Outcomes of Ptosis Surgery
Okşan Alpoğan, Akın Banaz, Adnan İpçioğlu, Necdet Cinhüseyinoğlu, Mehmet Okan Arslan
doi: 10.14744/hnhj.2020.16023  Sayfa 0

34.
Tedaviye Dirençli Peptik Ülserin Cerrahi Tedavisinde Trunkal Vagotomi, Gastrojejunostomi ve Braun Anastomozu Tekniği
Truncal Vagotomy, Gastrojejunostomy and Braun Anastomosis Technique in the Surgical Treatment of Intractable Peptic Ulcer
Abdullah Yıldız
doi: 10.14744/hnhj.2020.20981  Sayfa 0

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
35.
Kombinasyon mu, yalnız mı? Erken boşalma tedavisinde hangisi en iyisidir?
Combination or alone ? Which one is best in premature ejaculation treatment?
Aykut Buğra Şentürk, Ali Haydar Yılmaz, Basri Çakıroğlu, Muhammet Yaytokgil, Cemil Aydın, Musa Ekici, Serdar Aykan, Mustafa Sungur
doi: 10.14744/hnhj.2018.87699  Sayfa 0

36.
Kadın ve erkek fibromiyalji hastalarinda deri bulguları
Dermatological findings in female and male fibromyalgia patients
Muge Kepekci, Berna Urkmez, Emre Araz, Ozgur Taspinar, Murat Erdugan, Ilteris Ahmet Senturk
doi: 10.14744/hnhj.2018.98705  Sayfa 0

37.
Renal hücreli kanser nedeniyle uygulanan parsiyel nefrektomide cerrahi teknik sonuçları etkiliyor mu? Tek merkez 'MIC' skoru ve 'Trifecta' sonuçları
Does the surgical technique affect the results of partial nephrectomy for renal cell carcinoma? Single center 'MIC' score and 'Trifecta' results
Abdurrahman İnkaya, Ahmet Tahra, Resul Sobay, Eyüp Veli Küçük, Ugur Boylu
doi: 10.14744/hnhj.2018.32559  Sayfa 0

38.
Alzheimer Hastalığı ile Kırmızı Kan Hücreleri Dağılım Genişliği (RDW) Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Relatiaonship Between Alzheimer's Disease and Red Cell Distribution Volume(RDW)
Mustafa Ülker, Buse Çağla Arı
doi: 10.14744/hnhj.2018.09821  Sayfa 0

39.
Kreşe Giden Çocuklarda Streptococcus Pneumoniae Nazofarengeal Taşıyıcılığı Ve İlişkili Risk Faktörleri
Nasopharyngeal Carriage of Streptococcus pneumoniae and Related Risk Factors in Children Attending Day Care Centers
Narin Akıcı, Nuray Arda Devecioğlu, Zehra Esra Önal, Tamay Gürbüz, Çağatay Nuhoğlu, Ömer Ceran
doi: 10.14744/hnhj.2018.52196  Sayfa 0

40.
Miyokardiyal köprüleşme prevalansı ve eşzamanlı koroner atreroskleroz ve akut koroner sendrom ile olası ilişkili faktörlerin araştırılması
Prevalance of myocardial bridge and evaluation of possible associated variables with coexisting coronary atherosclerosis and acute coronary syndrome
Alper Kepez, Ashok Paudel, Osman Yesildag, Bulent Mutlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.60590  Sayfa 0

41.
Sıçanlarda verapamilin testiküler iskemi-reperfüzyon hasarında profilaktik etkisi
Prophylactic effect of verapamil in testicular ischemia-reperfusion damage in rats
Zülfü Sertkaya, Metin Ishak Ozturk, Orhan Koca, Mehmet Akyüz, Gülistan Gümrükçü, Muhammet İhsan KARAMAN
doi: 10.14744/hnhj.2018.72324  Sayfa 0

42.
Renal Nakilli Hastalarının Taranması ile Tespit Edilen Fabry Ailesi: Tek Merkez Taraması
The Fabry Family Determined as a Result of the Screening of the Transplanted Patients: A Single Center Screening
Özgür Can, Süleyman Baş, Melike Betül Öğütmen
doi: 10.14744/hnhj.2018.81904  Sayfa 0

43.
Retrokaval üreterin laparoskopik transperitoneal onarımı: Tek merkez deneyimimiz
Transperitoneal laparoscopic repair of retrocaval ureter: Our single center experience
Serdar Aykan, Ahmet Urkmez, Musab Ali Kutluhan, Mustafa Zafer Temiz, Atilla Semercioz, Ahmet Yaser Muslumanoglu
doi: 10.14744/hnhj.2018.91259  Sayfa 0

44.
Yeni Tanı Çölyak Hastalarında Postural Ortostatik Taşikardi Sendromu Ve Doku Transglutaminaz Antikor Düzeyleri, HLA Doku Grubu İle İlişkisi
Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome in Pediatric Patients with Celiac Disease and Relationship withTissue Transglutaminase Antibody Levels and HLA Tissue Group
Elif Erolu, Esra Polat
doi: 10.14744/hnhj.2020.04557  Sayfalar 211 - 214

45.
Diabetik Makula Ödeminin Ranibizumab ile Tedavisinde Epiretinal Membranın Etkisi
The Effect of Epiretinal Membrane on the Treatment of Diabetic Macular Edema with Intravitreal Ranibizumab
Yalçın Karaküçük, Süleyman Okudan
doi: 10.14744/hnhj.2019.09226  Sayfalar 215 - 220

46.
Astım Tanılı Çocuklarda Montelukast ile Zafirlukast Tedavi Etkinliğinin Karşılaştırılması
A Comparison of the Effectiveness of Montelukast and Zafirlukast Theraphy in Children with Asthma
Burcu Volkan, Sedat Öktem, Perran Boran, Gulnur Tokuc
doi: 10.14744/hnhj.2019.30164  Sayfa 0

47.
Ofis çalışanlarının oturma süresi ve oturma pozisyonunun bel ağrısı ile ilişkisi
Correlation between sitting duration and position and lumbar pain among office workers
Yaşar Keskin, Berna Ürkmez, Fulden Öztürk, Müge Kepekçi, Teoman Aydın
doi: 10.14744/hnhj.2019.04909  Sayfa 0

48.
Gram Negatif Bakterilerde Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Enzimi Varlığının CLSI ve EUCAST Kriterlerine Göre Saptanması
Detection of the Presence of Extended-Spectrum Beta-Lactamase Enzyme in Gram-negative Bacteria According to CLSI and EUCAST Criteria
Hande Toptan, Gülçin Balköse, Özlem Doğan, Rıza Adaleti, Sebahat Aksaray
doi: 10.14744/hnhj.2019.55706  Sayfa 0

49.
Çocuklarda Orta ve Ağır Astım Atağında İpratropium Bromidin Etkinliği
Efficacy of Ipratropium Bromide in Moderate and Severe Asthma Attack in Children
Mehmet Özdemir, Haluk Çokuğraş
doi: 10.14744/hnhj.2019.99705  Sayfa 0

50.
Trafik kazalarına bağlı yaralanmalarda, hava yastığı ve emniyet kemerinin travma şiddetine etkisinin değerlendirilmesi
Evaluation of the effect of airbag and seat belt use on the severity of injury in traffic accidents
Davut Tekyol, Şahin Çolak, İsmail Tayfur, Nihat Müjdat Hökenek, Abdullah Algın
doi: 10.14744/hnhj.2019.02350  Sayfa 0

51.
Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Yenidoğanlarda İntrakranial Kanama Sıklığı ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Incidence and Risk Factors of Intracranial Hemorrhage in Very Low birth Weight Infants
Selim Sancak, Sevilay Topcuoğlu, Güner Karatekin
doi: 10.14744/hnhj.2019.59244  Sayfa 0

52.
Gebelik Başlangıcı TSH Değerlerinin Fetomaternal Etkileri
Fetomaternal Effects of TSH Values in the Initial Stage of Pregnancy
Ali Doğukan Anğın, İsmet Gün, Yasemin Sevinç, Önder Sakin, Muzaffer Seyhan Cikman, Serem Urus
doi: 10.14744/hnhj.2019.06641  Sayfa 0

53.
Morel-Lavellée lezyonu: Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
Magnetic Resonance Imaging Findings of Morel-Lavellée Lesion
Onur Levent Ulusoy, Hadi Sasani, Deniz Alis, Fethi Emre Ustabaşıoğlu, Burcin Sezgi Barlas, Levent Onat, Bulent Colakoglu
doi: 10.14744/hnhj.2018.48403  Sayfa 0

54.
Benign patoloji nedeniyle total tiroidektomi uyguladığımız hastalarda papiller tiroid mikrokarsinom insidansı ve klinik yaklaşımımız
The incidence of papillary thyroid microcarcinoma in patients who underwent total thyroidectomy due to benign disease and our clinical approach
Sema Yüksekdağ, Abdullah Yıldız, Ahmet Topcu, Ömer Faruk Özkan, Ethem Ünal
doi: 10.14744/hnhj.2018.18853  Sayfa 0

55.
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan Kültüründen İzole Edilen Mikroorganizmalarda Kümülatif Antibiyogram Sonuçlarımız
Cumulative Antibiogram Test Results of Isolated Microorganisms from Blood Culture Samples at Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital
Rıza Adaleti, Nilgün Kansak, Müge Aslan, Sebahat Aksaray
doi: 10.14744/hnhj.2019.43650  Sayfa 0

56.
Lentikülostriat Arter(LSA) Enfarktlarında Demografik Veriler
Demographic Datas in Lenticulostriate Artery (LSA) Infarcts
Mustafa Ülker, Eda Türk
doi: 10.14744/hnhj.2019.14622  Sayfa 0

57.
Erişkinlerde böbrek biyopsilerinin değerlendirilmesi; 10 yıllık tek merkez deneyimi
Evaluation of kidney biopsies in adults; 10 years single-center experience
Murat Tugcu, Umut Kasapoğlu, Gülizar Şahin, SUHEYLA APAYDIN, Gülistan Gümrükçü
doi: 10.14744/hnhj.2019.37232  Sayfa 0

58.
Effects of Midazolam, Propofol and Thiopental on Gastric Ulcer in Rats Midazolam
Midazolam, Propofol ve Tiyopental'in Ratlarda Gastrik Ülser Üzerine Etkileri
Nilay Boztas, Sule Ozbilgin, mücahit özbilgin, ebru taylan, Mehtat Unlu, Sevda Özkardeşler, Mert Akan, Serhan Yurtlu, Volkan Hancı
doi: 10.14744/hnhj.2019.86158  Sayfa 0

59.
Solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla başvuran 2 yaş altı çocuklarda nazofaringeal aspirasyon ve nazofaringeal sürüntü örneklerinin RSV tanısındaki yeri
Nasopharyngeal aspiration and nasopharyngeal swab in diagnosis of RSV children below age 2 presenting with respiratory infection symptoms
Gökhan Davutoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2019.98704  Sayfa 0

60.
Liselerde psikoaktif madde kullanımı ve ilişkili faktörler
Psychoactive substance use and related factors among high schools
Rugul Kose Cinar, diğdem manay, Yasemin Gorgulu, MEHMET BULENT SONMEZ, erdal vardar
doi: 10.14744/hnhj.2019.71677  Sayfa 0

61.
Spesifik sonografik bulgular ile tiroid nodüllerinde Bethesda kategori tahmini
The prediction of Bethesda category of thyroid nodule with specific sonographic findings
Fatma Kulalı, Mustafa Demir, Aslıhan Semiz-Oysu, Cumhur Selçuk Topal, Yaşar Bükte
doi: 10.14744/hnhj.2019.88609  Sayfa 0

62.
Akut İskemik İnmede Nötrofil-Lenfosit Oranı ve Etyolojik Alt Tipler Arasındaki İlişki
The Relation Between Neutrophil-Lymphocyte Ratio and Etiologic Subtypes in Acute Ischaemic Stroke
Füsun Domaç, Mustafa Ülker, RAHSAN KARACI, Mehmet Demir
doi: 10.14744/hnhj.2019.33255  Sayfa 0

63.
Akut İskemik İnmede Kırmızı Kan Hücreleri Dağılım Genişliği (RDW)’nin İnme Şiddeti ve Prognoz ile İlişkisi
The relationship of Red Cell Distribution Width (RDW) with Stroke Severity and Prognosis in Acute Ischemic Stroke
Mustafa Ülker, Rahşan Karacı, Mehmet Demir, fusun domac
doi: 10.14744/hnhj.2019.68815  Sayfa 0

64.
Meningokok aşısı neden yapılmıyor?: Annelerin görüşleri
Why is the meningococcal vaccine not applied?: Mothers' opinions
Gizem Kara Elitok, Lida Bülbül, Ali Bülbül
doi: 10.14744/hnhj.2019.05706  Sayfa 0

65.
FS-LASIK and WFG FS-LASIK Prosedürlerinin Yüksek Sıralı Aberasyonlar Açısından Değerlendirilmesi
Comparison of FS-LASIK and WFG FS-LASIK Procedures In Terms of High-Order Aberrations
Servet Çetinkaya
doi: 10.14744/hnhj.2019.38981  Sayfa 0

66.
Patent duktus arteriyozusun farmakolojik kapatma tedavisinde İbuprofen tedavi protokollerinin karşılaştırılması
Comparison of Ibuprofen porotocols in the pharmacological treatment of patent ductus arteriosus
Yeşim Coşkun, İpek Akman, Gülendam Koçak
doi: 10.14744/hnhj.2019.69077  Sayfa 0

67.
Konstipasyon ve diare baskın irritabl bağırsak sendromu için Rifaximin ve Trimebutin Maleat tedavisinin karşılaştırılması
Comparison of Rifaximine and Trimebutin Maleat treatment for irritable bowel syndrome with constipation and diarrhea
Bilge Örmeci Baş
doi: 10.14744/hnhj.2019.20438  Sayfa 0

68.
Karaciğer Kitlesel Lezyonlarında Sitolojik Ayırıcı Tanı Kriterleri
Cytological Differential Diagnosis Criteria of Liver Masses
Davut Şahin
doi: 10.14744/hnhj.2019.22599  Sayfa 0

69.
Yatarak Tedavi Edilen İdrar Yolu Enfeksiyonlu Hastalarımızın Klinik ve Laboratuvar Bulgularının İncelenmesi
Evaluation of clinical and laboratory findings of patients hospitalized for urinary tract infection
Damla Mutlu, Nihan Uygur Külcü, Rabia Gönül Sezer, Abdülkadir Bozaykut
doi: 10.14744/hnhj.2019.61580  Sayfa 0

70.
Acil servise son bir yılda başvuran kuduz riskli temas olgularının değerlendirilmesi
Evaluation of rabies risky contact cases admitted to emergency department last year
Davut Tekyol, Abdullah Algın, İsmail Tayfur, Şahin Çolak, Ayşe yüksel, Nihat Müjdat Hökenek, İbrahim Altundağ, Tuğçe Zengin
doi: 10.14744/hnhj.2019.83723  Sayfa 0

71.
Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Cinsiyete Göre İdeal Kardiyovasküler Sağlık: Kesitsel Bir Çalışma
Ideal Cardiovascular Health By Gender In Cardiology Outpatients: A Cross-Sectional Study
Evrin Dağtekin, Gökçe Dağtekin, Selma Metintas
doi: 10.14744/hnhj.2019.36349  Sayfa 0

72.
Romatizmal Hastalıklarda Akciğer Bulguları
Pulmonary Findings in Rheumatic Diseases
güler özgül, Isil Ustun
doi: 10.14744/hnhj.2019.48569  Sayfa 0

73.
Hipotiroidili hastalarda fibromiyaljinin kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisi
The effect of fibromyalgia on bone mineral density in patients with hypothyroidism
Yaşar Keskin, Teoman Aydın, Berna Urkmez, Özgür Taşpınar, Ahmet Adil Çamlı, Huriye Şenay Kızıltan, Ali Hikmet Eriş, Ahmet Serdar Mutluer
doi: 10.14744/hnhj.2019.78941  Sayfa 0

74.
Normal yaşlanma, hafif bilişsel bozukluk ve erken dönem Alzheimer tipi demansın yürütücü işlevler bakımından karşılaştırılması
A Comparison of Executive Functions in Normal Aging, Mild Cognitive Impairment, Early Stage Alzheimer Type Dementia in Turkish Sample
Aynur Feyzioğlu, Emine Neşe Tuncer, Hakan Gürvit, Ekin Emiral
doi: 10.14744/hnhj.2019.61687  Sayfa 0

75.
Sınırlı tip Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun ergenlerde klinik özellikleri
Clinical correlates of restrictive type Attention Deficit Hyperactivity Disorder in adolescents
Özalp Ekinci, Özge İpek Doğan, Cemre Yaşöz, Nazan Ekinci, Selin Ayşe İpek Baş, İbrahim Adak
doi: 10.14744/hnhj.2019.81557  Sayfa 0

76.
Guillain-Barré Sendromlu Hastalarda Nötrofil Lenfosit Oranı, Monosit Lenfosit Oranı ve Trombosit Lenfosit Oranının Klinik Önemi
The Clinical Significance of Neutrophil Lymphocyte ratio, Monocyte Lymphocyte ratio and Platelet Lymphocyte ratio in Patients with Guillain-Barré Syndrome
Cihan Bedel, Mustafa Korkut
doi: 10.14744/hnhj.2019.38233  Sayfa 0

77.
Aile Hekimliği Polikliniğine Yaygın Vücut Ağrısı Şikayeti ile Başvuran Hastalarda D Vitamin Düzeyleri
Vitamin D Levels in Patients Presenting with Comprehensive Body Pain Complaints to Family Medicine Clinic
Hatice Dülek
doi: 10.14744/hnhj.2019.03880  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
78.
Robotik Teknolojiyle Yapılmış Eklemli Laparoskopik El Aletleri ile Ekstraperitoneal Laparoskopik Radikal Prostatektomi
Extraperitoneal Laparoscopic Radical Prostatectomy with Handheld Articulating Laparoscopic Instruments Driven By Robotic Technology
Serdar Aykan, Ahmet Yaser Müslümanoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.62207  Sayfa 0

79.
Daptomisin Kullanımına Bağlı Gelişen Kreatin Kinaz Yüksekliği Olgusu
A Case of Increased Creatin Kinase Level Caused by Daptomycin
Zeynep sule Cakar, Gul Karagoz, Lütfiye Nilsun Altunal, Ayse serra Ozel, Sinan Öztürk, Senol Comoglu, Mehmet Fatih Bektaşoğlu, FIDAN DOGAN, Ayten Kadanalı
doi: 10.14744/hnhj.2018.55477  Sayfa 0

80.
Özgül Olmayan Bulgularla Prezante Olan Bir Tüberküloz Menenjit Olgusu
A Case of Tuberculous Meningitis Presenting with Non-Specific Findings
Erkan Yetmiş, Zehra Esra Önal, Çağatay Nuhoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2019.79553  Sayfa 0

81.
Korpus Kallozum Agenesizinde dil ve konuşma bozukluğu
Corpus Callosum Agenesis: Speech and language disorder
Özlem Oğuz, Sukru Torun
doi: 10.14744/hnhj.2019.50103  Sayfa 0

82.
İmmünsüpresif bir hastada Spiromastix cinsi küf mantarı ile gelişen invaziv pulmoner mantar enfeksiyonu
Invasive Pulmonary Fungal Infection Caused by the Fungus Spiromastix in an Immunosuppressive Patient
Deniz Turan, Özlem Doğan, Yasemin Çağ, Sebahat Aksaray, Fatma Özakkaş, Emre Soysal
doi: 10.14744/hnhj.2019.55823  Sayfa 0

LookUs & Online Makale