ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Uyarı: Aşağıdaki makaleler yayın için kabul edilmiştir; ancak, bu liste makalelerin yayınlanacağı sırayı (sayıyı) göstermemektedir. Yeni makaleler kabul edildiğinde, burada görüntülenen sıra değişecektir.

Baskıdaki Makaleler - Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

Baskıdaki Makaleler

1.
Endoskopi ünitesinde günübirlik anestezi uygulanan hastalarda anksiyete ve preemptif analjezi etkisinin değerlendirilmesi
Assessment of anxiety and effect of preemptive analgesia on patients administered ambulatory anesthesia in endoscopy unit
Ceyda Ozhan Caparlar, Savas Altinsoy, Julide Ergil
doi: 10.14744/hnhj.2019.67044  Sayfa 0

2.
Kaliforniya Sözel Öğrenme Testi: Türkiye Yetişkin Örnekleminin Normatif Çalışması
California Verbal Learning Test: The Normative Study of Turkey Adult Sample
Aynur Feyzioğlu
doi: 10.14744/hnhj.2019.78790  Sayfa 0

3.
Dirsek Proksimali Ulnar Sinir Tuzaklanma Nöropatilerine Klinik ve Elektrofizyolojik Yaklaşım
Clinical and Electrophysiologic Approach to Ulnar Nerve Entrapment Neuropathies Proximal to the Elbow
Reyhan Sürmeli, Emine Taşkıran, Nurten Uzun Adatepe, Turgut adatepe, Orhan Yagız
doi: 10.14744/hnhj.2020.29981  Sayfa 0

4.
Primer enuresis nokturnalı Çocuk olgularda yaşam kalitesi ve olumsuz düşünce eğilimlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of quality of life and tendency to negative cognitive errors in children with primary nocturnal enuresis
behcet simsek, Julide Özgür
Sayfa 0

5.
Pediatrik Kafa Travması Olgularına Ait Klinik Deneyimlerimiz
Our Clinical Experiences on Pediatric Head Trauma Cases
Mustafa Efendioğlu, Ezgi AKAR, Selin Tural Emon, arif tarkan calisaneller
doi: 10.14744/hnhj.2020.91886  Sayfa 0

6.
Hastaneye Yatırılan Toplum Kökenli Pnomoni Tanılı HastalardaTaburculuk Sonrası Kısa Dönem Mortalite
Post Discharge Short Term Mortality in Hospitalized Patients with Community Acquired Pneumonia
Halit Çınarka, Sibel Yurt, Elif Tanrıverdi, EFSUN GONCA UGUR CHOUSEIN, Demet Turan, ZEYNEP YILDIRIM, Mustafa Çörtük, ERDOGAN ÇETINKAYA
Sayfa 0

7.
Torakolomber Bileşke Kırıkları
Thoracolumbar Junction Fractures
Şahin Yüceli, Mustafa Efendioglu
Sayfa 0

8.
Sitotoksisite analizinde MTT ve WST-1 testlerinin karşılaştırmalı bir çalışması
A comparative study of MTT and WST-1 assays in cytotoxicity analysis
Ceren Sarı, Sevgi Kolaylı, Figen Celep Eyüpoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2019.16443  Sayfa 0

9.
Nadir Böbrek Tümörü: Musinöz Tubuler ve İğsi Hücreli Karsinom
A Rare Kidney Tumor: Mucinous Tubular and Spindle Cell Carcinoma
Serkan Gönültaş, Ersin Gökmen, Gökhan Yazıcı, Oktay Özman, Sibel Bektaş, Serdar Aykan, Burak Arslan
doi: 10.14744/hnhj.2019.91328  Sayfa 0

10.
Kolorektal kanserli Türk hastalarda LFA-1 rs2230433 varyasyonu
LFA-1 rs2230433 variation in Turkish patients with colorectal cancer
Burcu Çaykara, Hani Alsaadoni, Halime Hanım Pençe, Orhan Uzun, Hilmi Bozkurt
doi: 10.14744/hnhj.2019.57625  Sayfa 0

11.
Yenidoğan Yoksunluk Sendromunun Prematüre Bebekte Fentanil ile Tedavisi
The Treatment of Neonatal Abstinence Syndrome With Fentanyl in a Premature Infant
Serkan KIRIK, Sadık Yurttutan, Aydın Bozkaya, Büşra Seğmen
doi: 10.14744/hnhj.2019.75437  Sayfa 0

12.
Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan İki Olgu Sunumu
Two Case Reports of Hyperbaric Oxygen Therapy in Plastic Surgery
Ayşe Irem Iskenderoglu, Mehmet Emin Elbuken, Ali Haydar Iskenderoglu
doi: 10.14744/hnhj.2019.35403  Sayfa 0

13.
Serum prokalsitonin ve C reaktif protein düzeylerinin neonatal sepsiste tanısal değeri
Diagnostic value of serum procalcitonin and C-reaction protein levels in neonatal sepsis
Mehmet Erceylan, Emel Ataoglu, Derya Büyükkayhan, Murat Elevli
doi: 10.14744/hnhj.2019.74436  Sayfa 0

14.
Transrektal ultrason eşliğinde prostat biyopsisi sonrası üriner sistem enfeksiyonu geçiren hastaların değerlendirilmesi
Evaluation of patients with urinary tract infection after transrectal ultrasound guided prostate biopsy
Musab Ali Kutluhan, Tuncay Toprak, Ramazan Topaktaş
doi: 10.14744/hnhj.2019.94547  Sayfa 0

15.
Santral Venöz Kateterizasyon Uygulanan Pediatrik Yoğun Bakım Hastalarında Ultrasonografi Kılavuzluğunun Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Effectiveness of Ultrasonography Guidance in Pediatric Intensive Care Patients with Central Venous Catheterization
Ceyhan Şahin, Seher Erdoğan, Mehmet Arpacık
doi: 10.14744/hnhj.2019.77379  Sayfa 0

16.
Çocuklarda D Vitamini Düzeylerinin Mevsimlere, Cinsiyete ve Yaşa Göre Değerlendirilmesi
Evaluation of the Vitamin D Levels of Children According to Seasons, Gender and Age
Aysun Boğa, Necla Yüce, coşkun Saf, Mehmet Cengiz, ÖZGÜR OKUMUŞ, İLKAY ÖZGEN SARI
doi: 10.14744/hnhj.2019.26056  Sayfa 0

17.
Annelerin ateş, ateş düşürücüler, ateşli hastalıklar, antibiyotik kullanımı ve ateşli havale hakkındaki bilgi düzeylerinin ölçülmesi
Measuring the knowledge levels of mothers about fever, fever reducers, disease associated with fever, antibiotic use and febril convulsion
Safiye Güneş Sağer, Utku Batu, Müferret Ergüven
doi: 10.14744/hnhj.2019.65487  Sayfa 0

18.
Spinal abse ile prezente olan spinal dermal sinus traktı olguları: Tek merkez deneyimi
Progression of spinal dermal sinus tracts to intraspinal abscess: A single center experience
Oguz Baran, Fatma Deniz Aygün, Ali Metin Kafadar, Pamir Erdinçler, Yıldız Camcıoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2020.46354  Sayfa 0

19.
Türkiye'nin Trakya Bölgesi'nde Gebe Kadınlarda Toxoplasma Gondii Antikorlarının Seroprevalansı - Tersiyer Merkez Deneyimi
Seroprevalence of Toxoplasma Gondii Antibodies in Pregnant Women in Thrace Region of Turkey-A Tertiary Center Experience
Cem Yener, Füsun Varol, Işıl Uzun, Havva Sütcü, Burcu Yeşildağ, Birsen Başar, Sinan Ateş, Cenk Sayın
doi: 10.14744/hnhj.2019.71324  Sayfa 0

20.
Postoperatif dönemde yoğun bakımda yatan ASAsı 3-4-5 olan hastaların değerlendirilmesi
The evalution of ASA 3-4 and 5 patients admitted intensive care unit in postoperative period
Murat Tolga Avşar, İbrahim Akkoç, Mehmet Toptaş, Zeynep Zehra Gumus
doi: 10.14744/hnhj.2019.59389  Sayfa 0

21.
İskemik İnme Hastalarında Ortalama Platelet Hacmi (MPV) ve Kardiyak Troponin I (cTnI) Düzeyleri ile Mortaliteleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Mean Platelet Volume (MPV) and Cardiac Troponin I (cTnI) Levels and Mortality in Patients with Ischemic Stroke
Mehmet Necdet Yıldız, İbrahim Altunok, Öner Bozan, Şeref Emre Atiş, Bora Çekmen, Gökhan Aksel
doi: 10.14744/hnhj.2019.52386  Sayfa 0

22.
Mikrovasküler Anastomoz Tekniklerinin Pratikteki Değeri
The Value Of Microvascular Anastomosis Techniques In The Practice
Ayse Irem Iskenderoglu, Ali Haydar Iskenderoglu, Ibrahim Ethem Okcesiz, Nimet Emel Lüleci
doi: 10.14744/hnhj.2019.26214  Sayfa 0

23.
Lambda Hafif Zincir Cast Nefropatisi Olgu Sunumu
A case report: Lambda Light Chain Cast Nephropathy
Elif Sitre Koç
doi: 10.14744/hnhj.2020.69783  Sayfa 0

24.
Omuz Artroskopilerinde Alınan Doku Kültürlerinde “Cutibacterium acnes”(Eski Adıyla Propionibacterium acnes) İnsidansı Ve Klinik Etkileri
Cutibacterium acnes (Formerly Pripionibacterium acnes) Incidence In Shoulder Arthroscopy and Correlation with the Clinical Status
Mehmet Soyarslan, mehmet kerem canbora, gülçin balköse, Ozkan Kose, sebahat aksaray
doi: 10.14744/hnhj.2020.99267  Sayfa 0

25.
Kolorektal kanser evrelemesinde peroral laktüloz solüsyonu ile elde edilen BT enterografinin etkinliği
Efficacy of peroral CT enterography with lactulose solution for colorectal cancer staging
Mehmet Ali Gültekin, Nazan Okur, Huseyin Toprak
doi: 10.14744/hnhj.2020.68736  Sayfa 0

26.
Nokturnal Enürezisli Çocuklarda Otonomik Sinir Sistemi Fonksiyonlarının Elektrofizyolojik Değerlendirmesi
Electrophysiologic Evaluation of the Autonomic Nervous System Functions in Children with Noctunal Enurezis
Elem Yorulmaz, Gülümser Aydın, Tutku Soyer
doi: 10.14744/hnhj.2020.54771  Sayfa 0

27.
Tipik ve Atipik Hipokampal Sklerozda Ameliyat Öncesi Kan İnflamatuvar Belirteçler Arasında Fark Var mı?
Is There a Difference between Typical and Atypical Hippocampal Sclerosis Regarding Preoperative Blood Inflammatory Markers?
Rahsan Kemerdere, Oğuz Baran, Orkhan Alizada, SUREYYA TOKLU, Mehmet Yigit Akgun, Seher Naz Yeni, Taner Tanriverdi
doi: 10.14744/hnhj.2020.82713  Sayfa 0

28.
Bir Taşla İki Kuş: Kadın Üriner İnkontinans Tedavisi Kadın ve Erkek Cinsel İşlevini Geliştiriyor
Killing Two Birds with One Stone: Treatment of Female Urinary Incontinence Improves Female and Male Sexual Function
Bahar Yüksel Özgör, Faruk Özgör, Pınar Yalçın Bahat, Abdullah Esmeray, İclal İlknur Özdemir, Ömer Sarılar
doi: 10.14744/hnhj.2019.03780  Sayfa 0

29.
Hiatal Hernide Laparoskopik Girişimler: Ardışık 51 olgunun analizi
Laparoscopic Interventions for Hiatal Hernia: Analysis of 51 consecutive cases
Abdullah Yıldız, Hanife Şeyda Ülgür, Sırma Mine Tilev
doi: 10.14744/hnhj.2019.53496  Sayfa 0

30.
Diabetik Retinopati ve Panretinal Fotokoagulasyonun Retrobulber Kan Akımı Üzerine Etkileri
The Effect of Diabetic Retinopathy and Panretinal Photocoagulation on Retrobulbar Blood Flow
Zeynep Acar, Suat Akı, Turgay Kahraman, Tomris Şengör
doi: 10.14744/hnhj.2019.59354  Sayfa 0

31.
Çocuklarda Vitamin D Düzeylerinin Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Görülme Sıklığı Üzerine Etkisi
The Effect Of Vıtamın D Levels On The Frequency Of Upper Respıratory Infectıon In Chıldren
Aysun Boğa, Ebru Şahin, Mehmet Karacı, Çiğdem Yanar Ayanoğlu, Yusuf Kaya, Yasin Dağ
doi: 10.14744/hnhj.2019.16769  Sayfa 0

32.
Tedaviye Dirençli Peptik Ülserin Cerrahi Tedavisinde Trunkal Vagotomi, Gastrojejunostomi ve Braun Anastomozu Tekniği
Truncal Vagotomy, Gastrojejunostomy and Braun Anastomosis Technique in the Surgical Treatment of Intractable Peptic Ulcer
Abdullah Yıldız
doi: 10.14744/hnhj.2020.20981  Sayfa 0

33.
Linezolid Kullanımına Bağlı Hiperlaktatemi Olgusu
A Case Of Hyperlactatemia Due To Linezolid Use
Merve Keleş Doğan, Şeyma Betül Yığcı, Duygu Yeşilyurt, Kadir Kayataş
doi: 10.14744/hnhj.2020.13285  Sayfa 0

34.
Spora Katılım Muayenesi İçin Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine Gönderilen Çocukların Değerlendirilmesi
An Evaluation of Children who Consult Pediatric Cardiology Polyclinics for Sports Participation Examinations
Nurdan Erol, Lütfi Kılınçkaya, Can Yılmaz, Özlem Akkaya, Abdülkadir Bozaykut
doi: 10.14744/hnhj.2020.07088  Sayfa 0

35.
TÜRK GLİOBLASTOM HASTALARINDA ISOSITRAT DEHİDROGENAZ 1 (IDH1) GEN MUTASYONU VE 10q23/PTEN GEN DEĞİŞİMLERİNİN ANALİZİ
ANALYSIS OF ISOCITRATE DEHYDROGENASE 1 MUTATION AND 101q23/PTEN ALTERATIONS IN TURKISH GLIOBLASTOMA PATIENTS
Ceren Sümer, Havvanur Turgutalp, Figen Celep Eyüpoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2020.35582  Sayfa 0

36.
Revaskularizasyon Tedavisi Almayan İskemik İnme Hastalarında Serum Pro-BNP ve Troponin I Seviyelerinin Kısa Dönem Mortaliyeyi Öngördürmedeki Değerliliğinin Belirlenmesi
Determination of Pro-BNP and Troponin I Levels for Short-Term Mortality Prediction in Ischemic Stroke Patients Who Did Not Undergo Revascularization
Nilüfer Aydın, Çiğdem Özpolat, Özge Onur, Haldun Akoğlu, Arzu Denizbası Altınok
doi: 10.14744/hnhj.2020.86658  Sayfa 0

37.
Proksimal üreter taşlarının Şok Dalgası Litotripsi ile tedavisinde başarıyı ve tekrar başvuruyu etkileyen faktörler
Factors that Affecting Success and Re-admission in the Treatment of Proximal Ureteral Stones with Shock Wave Lithotripsy
Tuncay Toprak, Musab Ali Kutluhan, Yavuz Onur Danacıoğlu, Yusuf Arıkan, Umut Arslan, Ramazan Topaktaş
doi: 10.14744/hnhj.2020.03064  Sayfa 0

38.
Geriatrik Olgularda Düşme
Fall in Geriatric Cases
Gönül Koyuncu, NAZMİYE KOYUNCU
doi: 10.14744/hnhj.2020.69926  Sayfa 0

39.
Torakal Patlama Kırığı Nedeniyle Kısa Segment Stabilizasyon Yapılan Hastaların Uzun Dönem Radyolojik Sonuçları
Long-Term Radiological Outcomes of Short Segment Stabilization in Thoracic Burst Fracture
Salim Katar, Mehmet Onur Yuksel, Serdar Çevik, Pınar Aydın Öztürk, Oğuz Baran, Sevket Evran
doi: 10.14744/hnhj.2020.34711  Sayfa 0

40.
Ptozis Cerrahi Sonuçlarımız
Outcomes of Ptosis Surgery
Okşan Alpoğan, Akın Banaz, Adnan İpçioğlu, Necdet Cinhüseyinoğlu, Mehmet Okan Arslan
doi: 10.14744/hnhj.2020.16023  Sayfa 0

41.
Multipl Skleroz Hastalarında Demografik, Klinik ve Radyolojik Değişkenlerin Yaşam Kalitesi ve Yorgunluk Üzerindeki Etkileri
The Effects of Demographic, Clinical and Radiological Parameters of Multiple Sclerosis on Quality of Life and Fatique
Erdil Arsoy, İsmail Delipoyraz, Nesrin Bulut, Erdem Tuzun, Recai Türkoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2020.01346  Sayfa 0

42.
Kraniotomi İlişkili Kemik Flebi Osteomyeliti Tedavisi
Treatment of Craniotomy Related Bone Flap Osteomyelitis
Semih Kivanc Olguner, Mehmet Can, Vedat Acik, Mustafa Emre Saraç, İsmail İştemen, ALİ İHSAN ÖKTEN
doi: 10.14744/hnhj.2020.07830  Sayfa 0

43.
Laparoskopik total ekstraperitoneal herni tamiri (TEP)nde kullanmak için ucuz ve etkili bir el yapımı balon trokar
A cheap and effective hand-made balloon trocar for laparoscopic total extraperitoneal hernia repair (TEP)
Halim Özçevik, Oguzhan Sunamak, Turgut Donmez
Sayfa 0

44.
3.ventrikül kolloid kistlerinde endoskopik cerrahi ve transkallozal mikrocerrahinin karşılaştırılması
comparison of endoscopic surgery and transcallosal microsurgery in colloid cysts of the third ventricle
Ali Arslan, Müjdat Büke, İsmail iştemen, Yurdal Gezercan, Mustafa Emre Saraç
doi: 10.14744/hnhj.2020.91489  Sayfa 0

45.
Yüksek Riskli Prostat Kanseri Tedavi Yönetiminde Cerrahinin, Radyoterapi ve Androjen Deprivasyon Tedavisi Kombinasyonu ile Karşılaştırılması
Comparison Of Surgery with Radiotherapy and Androgen Deprivation Treatmant Combination in the Management of High-Risk Prostate Cancer
Murat Ozturk, Gül Aysen Ozturk, Nizameddin Koca, Abdullah Gul, Yavuz Bastug, Serdar Aykan
doi: 10.14744/hnhj.2020.56873  Sayfa 0

46.
Kohesiv Oftalmik Bir Vizköz Cerrahi Cihazın Klinik Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation Of Clinical Outcomes Of A Cohesive Ophthalmic Viscosurgical Device
Nimet Burcu Çelik, Hacı Uğur Çelik, Mehmet Şahin Sevim
doi: 10.14744/hnhj.2020.40326  Sayfa 0

47.
Pilonidal sinüs tedavisinde Limberg Flep ne kadar etkili ve güvenlidir
How effective and safe is Limberg Flap in the treatment of pilonidal sinus
İsmail Aydın, Tuğrul Kesicioğlu
doi: 10.14744/hnhj.2020.04695  Sayfa 0

48.
Tanı ve Tedavi Amaçlı Transpediküler Vertebral Girişim Olgusu Deneyimlerimiz
Our Experience with Transpedicular Vertebral Intervention for Diagnostic and Therapeutic Purposes
Ezgi AKAR, Mustafa Efendioglu, Abdullah Yolcu, Arif Tarkan Çalisaneller
doi: 10.14744/hnhj.2020.98470  Sayfa 0

49.
Deneysel Karotis Balon Hasarı Modelinde, Oral Yolla Alınan Silostazol İle Neointimal Hiperplazinin Azaltılması.
Reducing Neointimal Hyperplasia In Experimental Carotis Balloon Damage Model With Oral Administration Of Cilostazol.
Hasan Murat Arslan, Percin Karakol, Ali Vefa Ozcan
doi: 10.14744/hnhj.2020.26122  Sayfa 0

50.
COVİD-19 Salgınının (Pandemi) da Anestezi Kliniğinin Yapılandırılması: DEÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
Structuring the Anesthesia Clinic in COVID-19 Epidemic (Pandemic): DEÜ Anesthesiology Department
Leyla İyilikci, Hale Aksu Erdost, Necati Gokmen, Bahar Kuvaki, Hasan Hepaguslar, Uğur Koca, Çimen Gülben Olguner, Ayşe Karcı, Fikret Maltepe, Sevda Özkardeşler, Volkan Hancı, Serhan Yurtlu, Ferim Günenç, Yüksel Erkin, Aydın Taşdöğen, Elvan Ocmen, Sule Ozbilgin, Semih Küçükgüçlü, Erol Gokel
doi: 10.14744/hnhj.2020.93824  Sayfa 0

51.
Distal anterior serebral arter anevrizmalarında cerrahi stratejiler
Surgical strategies for distal anterior cerebral artery aneurysms
Ali Arslan, ismail iştemen
Sayfa 0

52.
Alzheimer Hastalığı ve İnsülin İlişkisi: Tip 3 Diyabet
The Relationship of Alzheimer’s Disease and Insulin: Type 3 Diabetes
Ezgi AKAR, Mehtap Kaçar, Duygu Ceman
doi: 10.14744/hnhj.2020.94840  Sayfa 0

53.
Hemşirelerde İş Yaşam Kalitesi
Work Life Quality in Nurses
Nazmiye KOYUNCU, Gönül Koyuncu
doi: 10.14744/hnhj.2020.59144  Sayfa 0

54.
Kolonoskopik perforasyonların erken cerrahi tedavisi
Early surgical treatment of colonoscopic perforations
İsmail Aydın, Tuğrul Kesicioğlu
Sayfa 0

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
55.
Normal yaşlanma, hafif bilişsel bozukluk ve erken dönem Alzheimer tipi demansın yürütücü işlevler bakımından karşılaştırılması
A Comparison of Executive Functions in Normal Aging, Mild Cognitive Impairment, Early Stage Alzheimer Type Dementia in Turkish Sample
Aynur Feyzioğlu, Emine Neşe Tuncer, Hakan Gürvit, Ekin Emiral
doi: 10.14744/hnhj.2019.61687  Sayfa 0

56.
Astım Tanılı Çocuklarda Montelukast ile Zafirlukast Tedavi Etkinliğinin Karşılaştırılması
A Comparison of the Effectiveness of Montelukast and Zafirlukast Theraphy in Children with Asthma
Burcu Volkan, Sedat Öktem, Perran Boran, Gulnur Tokuc
doi: 10.14744/hnhj.2019.30164  Sayfa 0

57.
Ofis çalışanlarının oturma süresi ve oturma pozisyonunun bel ağrısı ile ilişkisi
Correlation between sitting duration and position and lumbar pain among office workers
Yaşar Keskin, Berna Ürkmez, Fulden Öztürk, Müge Kepekçi, Teoman Aydın
doi: 10.14744/hnhj.2019.04909  Sayfa 0

58.
Gram Negatif Bakterilerde Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Enzimi Varlığının CLSI ve EUCAST Kriterlerine Göre Saptanması
Detection of the Presence of Extended-Spectrum Beta-Lactamase Enzyme in Gram-negative Bacteria According to CLSI and EUCAST Criteria
Hande Toptan, Gülçin Balköse, Özlem Doğan, Rıza Adaleti, Sebahat Aksaray
doi: 10.14744/hnhj.2019.55706  Sayfa 0

59.
Çocuklarda Orta ve Ağır Astım Atağında İpratropium Bromidin Etkinliği
Efficacy of Ipratropium Bromide in Moderate and Severe Asthma Attack in Children
Mehmet Özdemir, Haluk Çokuğraş
doi: 10.14744/hnhj.2019.99705  Sayfa 0

60.
Trafik kazalarına bağlı yaralanmalarda, hava yastığı ve emniyet kemerinin travma şiddetine etkisinin değerlendirilmesi
Evaluation of the effect of airbag and seat belt use on the severity of injury in traffic accidents
Davut Tekyol, Şahin Çolak, İsmail Tayfur, Nihat Müjdat Hökenek, Abdullah Algın
doi: 10.14744/hnhj.2019.02350  Sayfa 0

61.
Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Yenidoğanlarda İntrakranial Kanama Sıklığı ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Incidence and Risk Factors of Intracranial Hemorrhage in Very Low birth Weight Infants
Selim Sancak, Sevilay Topcuoğlu, Güner Karatekin
doi: 10.14744/hnhj.2019.59244  Sayfa 0

62.
Gebelik Başlangıcı TSH Değerlerinin Fetomaternal Etkileri
Fetomaternal Effects of TSH Values in the Initial Stage of Pregnancy
Ali Doğukan Anğın, İsmet Gün, Yasemin Sevinç, Önder Sakin, Muzaffer Seyhan Cikman, Serem Urus
doi: 10.14744/hnhj.2019.06641  Sayfa 0

63.
Morel-Lavellée lezyonu: Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
Magnetic Resonance Imaging Findings of Morel-Lavellée Lesion
Onur Levent Ulusoy, Hadi Sasani, Deniz Alis, Fethi Emre Ustabaşıoğlu, Burcin Sezgi Barlas, Levent Onat, Bulent Colakoglu
doi: 10.14744/hnhj.2018.48403  Sayfa 0

64.
Kreşe Giden Çocuklarda Streptococcus Pneumoniae Nazofarengeal Taşıyıcılığı Ve İlişkili Risk Faktörleri
Nasopharyngeal Carriage of Streptococcus pneumoniae and Related Risk Factors in Children Attending Day Care Centers
Narin Akıcı, Nuray Arda Devecioğlu, Zehra Esra Önal, Tamay Gürbüz, Çağatay Nuhoğlu, Ömer Ceran
doi: 10.14744/hnhj.2018.52196  Sayfa 0

65.
Benign patoloji nedeniyle total tiroidektomi uyguladığımız hastalarda papiller tiroid mikrokarsinom insidansı ve klinik yaklaşımımız
The incidence of papillary thyroid microcarcinoma in patients who underwent total thyroidectomy due to benign disease and our clinical approach
Sema Yüksekdağ, Abdullah Yıldız, Ahmet Topcu, Ömer Faruk Özkan, Ethem Ünal
doi: 10.14744/hnhj.2018.18853  Sayfa 0

66.
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan Kültüründen İzole Edilen Mikroorganizmalarda Kümülatif Antibiyogram Sonuçlarımız
Cumulative Antibiogram Test Results of Isolated Microorganisms from Blood Culture Samples at Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital
Rıza Adaleti, Nilgün Kansak, Müge Aslan, Sebahat Aksaray
doi: 10.14744/hnhj.2019.43650  Sayfa 0

67.
Lentikülostriat Arter(LSA) Enfarktlarında Demografik Veriler
Demographic Datas in Lenticulostriate Artery (LSA) Infarcts
Mustafa Ülker, Eda Türk
doi: 10.14744/hnhj.2019.14622  Sayfa 0

68.
Erişkinlerde böbrek biyopsilerinin değerlendirilmesi; 10 yıllık tek merkez deneyimi
Evaluation of kidney biopsies in adults; 10 years single-center experience
Murat Tugcu, Umut Kasapoğlu, Gülizar Şahin, SUHEYLA APAYDIN, Gülistan Gümrükçü
doi: 10.14744/hnhj.2019.37232  Sayfa 0

69.
Effects of Midazolam, Propofol and Thiopental on Gastric Ulcer in Rats Midazolam
Midazolam, Propofol ve Tiyopental'in Ratlarda Gastrik Ülser Üzerine Etkileri
Nilay Boztas, Sule Ozbilgin, mücahit özbilgin, ebru taylan, Mehtat Unlu, Sevda Özkardeşler, Mert Akan, Serhan Yurtlu, Volkan Hancı
doi: 10.14744/hnhj.2019.86158  Sayfa 0

70.
Solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla başvuran 2 yaş altı çocuklarda nazofaringeal aspirasyon ve nazofaringeal sürüntü örneklerinin RSV tanısındaki yeri
Nasopharyngeal aspiration and nasopharyngeal swab in diagnosis of RSV children below age 2 presenting with respiratory infection symptoms
Gökhan Davutoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2019.98704  Sayfa 0

71.
Liselerde psikoaktif madde kullanımı ve ilişkili faktörler
Psychoactive substance use and related factors among high schools
Rugul Kose Cinar, diğdem manay, Yasemin Gorgulu, MEHMET BULENT SONMEZ, erdal vardar
doi: 10.14744/hnhj.2019.71677  Sayfa 0

72.
Spesifik sonografik bulgular ile tiroid nodüllerinde Bethesda kategori tahmini
The prediction of Bethesda category of thyroid nodule with specific sonographic findings
Fatma Kulalı, Mustafa Demir, Aslıhan Semiz-Oysu, Cumhur Selçuk Topal, Yaşar Bükte
doi: 10.14744/hnhj.2019.88609  Sayfa 0

73.
Akut İskemik İnmede Nötrofil-Lenfosit Oranı ve Etyolojik Alt Tipler Arasındaki İlişki
The Relation Between Neutrophil-Lymphocyte Ratio and Etiologic Subtypes in Acute Ischaemic Stroke
Füsun Domaç, Mustafa Ülker, RAHSAN KARACI, Mehmet Demir
doi: 10.14744/hnhj.2019.33255  Sayfa 0

74.
Akut İskemik İnmede Kırmızı Kan Hücreleri Dağılım Genişliği (RDW)’nin İnme Şiddeti ve Prognoz ile İlişkisi
The relationship of Red Cell Distribution Width (RDW) with Stroke Severity and Prognosis in Acute Ischemic Stroke
Mustafa Ülker, Rahşan Karacı, Mehmet Demir, fusun domac
doi: 10.14744/hnhj.2019.68815  Sayfa 0

75.
Meningokok aşısı neden yapılmıyor?: Annelerin görüşleri
Why is the meningococcal vaccine not applied?: Mothers' opinions
Gizem Kara Elitok, Lida Bülbül, Ali Bülbül
doi: 10.14744/hnhj.2019.05706  Sayfa 0

76.
FS-LASIK and WFG FS-LASIK Prosedürlerinin Yüksek Sıralı Aberasyonlar Açısından Değerlendirilmesi
Comparison of FS-LASIK and WFG FS-LASIK Procedures In Terms of High-Order Aberrations
Servet Çetinkaya
doi: 10.14744/hnhj.2019.38981  Sayfa 0

77.
Patent duktus arteriyozusun farmakolojik kapatma tedavisinde İbuprofen tedavi protokollerinin karşılaştırılması
Comparison of Ibuprofen porotocols in the pharmacological treatment of patent ductus arteriosus
Yeşim Coşkun, İpek Akman, Gülendam Koçak
doi: 10.14744/hnhj.2019.69077  Sayfa 0

78.
Konstipasyon ve diare baskın irritabl bağırsak sendromu için Rifaximin ve Trimebutin Maleat tedavisinin karşılaştırılması
Comparison of Rifaximine and Trimebutin Maleat treatment for irritable bowel syndrome with constipation and diarrhea
Bilge Örmeci Baş
doi: 10.14744/hnhj.2019.20438  Sayfa 0

79.
Karaciğer Kitlesel Lezyonlarında Sitolojik Ayırıcı Tanı Kriterleri
Cytological Differential Diagnosis Criteria of Liver Masses
Davut Şahin
doi: 10.14744/hnhj.2019.22599  Sayfa 0

80.
Yatarak Tedavi Edilen İdrar Yolu Enfeksiyonlu Hastalarımızın Klinik ve Laboratuvar Bulgularının İncelenmesi
Evaluation of clinical and laboratory findings of patients hospitalized for urinary tract infection
Damla Mutlu, Nihan Uygur Külcü, Rabia Gönül Sezer, Abdülkadir Bozaykut
doi: 10.14744/hnhj.2019.61580  Sayfa 0

81.
Acil servise son bir yılda başvuran kuduz riskli temas olgularının değerlendirilmesi
Evaluation of rabies risky contact cases admitted to emergency department last year
Davut Tekyol, Abdullah Algın, İsmail Tayfur, Şahin Çolak, Ayşe yüksel, Nihat Müjdat Hökenek, İbrahim Altundağ, Tuğçe Zengin
doi: 10.14744/hnhj.2019.83723  Sayfa 0

82.
Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Cinsiyete Göre İdeal Kardiyovasküler Sağlık: Kesitsel Bir Çalışma
Ideal Cardiovascular Health By Gender In Cardiology Outpatients: A Cross-Sectional Study
Evrin Dağtekin, Gökçe Dağtekin, Selma Metintas
doi: 10.14744/hnhj.2019.36349  Sayfa 0

83.
Romatizmal Hastalıklarda Akciğer Bulguları
Pulmonary Findings in Rheumatic Diseases
güler özgül, Isil Ustun
doi: 10.14744/hnhj.2019.48569  Sayfa 0

84.
Hipotiroidili hastalarda fibromiyaljinin kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisi
The effect of fibromyalgia on bone mineral density in patients with hypothyroidism
Yaşar Keskin, Teoman Aydın, Berna Urkmez, Özgür Taşpınar, Ahmet Adil Çamlı, Huriye Şenay Kızıltan, Ali Hikmet Eriş, Ahmet Serdar Mutluer
doi: 10.14744/hnhj.2019.78941  Sayfa 0

85.
Sınırlı tip Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun ergenlerde klinik özellikleri
Clinical correlates of restrictive type Attention Deficit Hyperactivity Disorder in adolescents
Özalp Ekinci, Özge İpek Doğan, Cemre Yaşöz, Nazan Ekinci, Selin Ayşe İpek Baş, İbrahim Adak
doi: 10.14744/hnhj.2019.81557  Sayfa 0

86.
Guillain-Barré Sendromlu Hastalarda Nötrofil Lenfosit Oranı, Monosit Lenfosit Oranı ve Trombosit Lenfosit Oranının Klinik Önemi
The Clinical Significance of Neutrophil Lymphocyte ratio, Monocyte Lymphocyte ratio and Platelet Lymphocyte ratio in Patients with Guillain-Barré Syndrome
Cihan Bedel, Mustafa Korkut
doi: 10.14744/hnhj.2019.38233  Sayfa 0

87.
Aile Hekimliği Polikliniğine Yaygın Vücut Ağrısı Şikayeti ile Başvuran Hastalarda D Vitamin Düzeyleri
Vitamin D Levels in Patients Presenting with Comprehensive Body Pain Complaints to Family Medicine Clinic
Hatice Dülek
doi: 10.14744/hnhj.2019.03880  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
88.
Daptomisin Kullanımına Bağlı Gelişen Kreatin Kinaz Yüksekliği Olgusu
A Case of Increased Creatin Kinase Level Caused by Daptomycin
Zeynep sule Cakar, Gul Karagoz, Lütfiye Nilsun Altunal, Ayse serra Ozel, Sinan Öztürk, Senol Comoglu, Mehmet Fatih Bektaşoğlu, FIDAN DOGAN, Ayten Kadanalı
doi: 10.14744/hnhj.2018.55477  Sayfa 0

89.
Özgül Olmayan Bulgularla Prezante Olan Bir Tüberküloz Menenjit Olgusu
A Case of Tuberculous Meningitis Presenting with Non-Specific Findings
Erkan Yetmiş, Zehra Esra Önal, Çağatay Nuhoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2019.79553  Sayfa 0

90.
Korpus Kallozum Agenesizinde dil ve konuşma bozukluğu
Corpus Callosum Agenesis: Speech and language disorder
Özlem Oğuz, Sukru Torun
doi: 10.14744/hnhj.2019.50103  Sayfa 0

91.
İmmünsüpresif bir hastada Spiromastix cinsi küf mantarı ile gelişen invaziv pulmoner mantar enfeksiyonu
Invasive Pulmonary Fungal Infection Caused by the Fungus Spiromastix in an Immunosuppressive Patient
Deniz Turan, Özlem Doğan, Yasemin Çağ, Sebahat Aksaray, Fatma Özakkaş, Emre Soysal
doi: 10.14744/hnhj.2019.55823  Sayfa 0

LookUs & Online Makale