ISSN: 2630-5720

Hızlı Arama
: ()

Baskıdaki Makaleler

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Epiteliyal over tümörlerinde adenozin deaminaz (ADA) ve kanser antijeni 125 (CA 125) düzeylerinin karşılaştırılması
Adenosine deaminase (ADA) and cancer antigen 125 (CA 125) levels in patients with epithelial ovarian neoplasm
Mustafa Taş, Zeynep Ece Utkan Korun, Alper Koçak, Adem Yavuz, Bülent Özçelik, Mete Güngör, Gökalp Öner
doi: 10.14744/hnhj.2018.60362  Sayfa 0

2.
Kombinasyon mu, yalnız mı? Erken boşalma tedavisinde hangisi en iyisidir?
Combination or alone ? Which one is best in premature ejaculation treatment?
Aykut Buğra Şentürk, Ali Haydar Yılmaz, Basri Çakıroğlu, Muhammet Yaytokgil, Cemil Aydın, Musa Ekici, Serdar Aykan, Mustafa Sungur
doi: 10.14744/hnhj.2018.87699  Sayfa 0

3.
Renal kolik insidansının mevsim, cinsiyet ve yaşla ilişkisi: Kesitsel çalışma
Correlation of renal colic incidences with season, gender and age: Cross sectional study
Aytaç Sahin, Ahmet Urkmez, Çağlar Yildirim, Serkan Akan, Dogu Guner, Ozgur Haki Yuksel
doi: 10.14744/hnhj.2018.33254  Sayfa 0

4.
Kadın ve erkek fibromiyalji hastalarinda deri bulguları
Dermatological findings in female and male fibromyalgia patients
Muge Kepekci, Berna Urkmez, Emre Araz, Ozgur Taspinar, Murat Erdugan, Ilteris Ahmet Senturk
doi: 10.14744/hnhj.2018.98705  Sayfa 0

5.
Antibiyotik ilişkili ishallerin engellenmesinde Lactobacillus rueteri’nin etkinliği
Effectiveness of Lactobacillus reuteri for preventing antibiotic-associated diarrhea
İlkay Özgen Sarı, Necla Yüce, Mehmet Karacı, Şirin Güven, Çağrı Dinleyici
doi: 10.14744/hnhj.2018.94809  Sayfa 0

6.
Non-Timomatöz Miyastenia Gravis Hastalarında Anterior Mediastinal Yağ Doku Dansitesinin Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Anterior Mediastinal Fat Tissue Density with Computed Tomography in Non-Tymomatous Myasthenia Gravis Patients
Serdar Solak, Fethi Emre Ustabaşıoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.79663  Sayfa 0

7.
Manyetik Rezonans Görüntülemede İnterkondiler Çentik, Kondiler Morfoloji ve Tibial Eğim Değerlendirmesinin Ön Çapraz Bağ Rüptürü Üzerine Etkisi
Evaluation of Intercondylar Notch, Condylar Morphology and Tibial Slope on Magnetic Resonance Imaging and Their Influence on Rupture of the Anterior Cruciate Ligament
Fethi Emre Ustabasioglu, Cesur Samanci, Deniz Alis
doi: 10.14744/hnhj.2018.48344  Sayfa 0

8.
Acil servise başvuran palyatif bakım hastalarının değerlendirilmesi, bir derleme
Evaluation of palliative care patients admitted to emergency department, a review.
Davut Tekyol, İbrahim Altundağ, Nihat Müjdat Hökenek, Gürkan Akman
doi: 10.14744/hnhj.2018.29494  Sayfa 0

9.
Alzheimer Hastalığı ile Kırmızı Kan Hücreleri Dağılım Genişliği (RDW) Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Relatiaonship Between Alzheimer's Disease and Red Cell Distribution Volume(RDW)
Mustafa Ülker, Buse Çağla Arı
doi: 10.14744/hnhj.2018.09821  Sayfa 0

10.
Ciddi Aort stenozu olan olgulardaki Transaortik Kapak Implantasyonu deneyimlerimiz
Experiences of Transcatheter Aortic Valve Implantation with Severe Aortic Stenosis
Hale Aksu Erdost, Leyla İyilikçi, Leyla Seden Duru, Elvan Öçmen, Hüseyin Dursun
doi: 10.14744/hnhj.2018.04935  Sayfa 0

11.
Lokalize Prostat Kanseri Tedavisinde Kalıcı Brakiterapi Deneyimimiz
Our Experience of Permanent Brachytherapy in Localized Prostate Cancer
Abdullah İlktaç, Senad Kalkan, Selahattin Çalışkan, Orhan Koca, Metin İshak Öztürk, Muhammet İhsan Karaman
doi: 10.14744/hnhj.2018.62681  Sayfa 0

12.
Piyojenik Granülom: Dudak Vermilyonunda Cerrahi Tedavi
Pyogenic Granuloma: Surgical Treatment in Lip Vermillion
Alpay Duran, Aslı Duran, Tuğba Dindar, Hasan Dindar
doi: 10.14744/hnhj.2018.72692  Sayfa 0

13.
Katlanabilir iris kıskaçlı fakik göz içi lensinin refraktif sonuçları ve endotel güvenliği
Refractive results and endothelial safety of a foldable iris claw phakic intraocular lens
İhsan Çakır, Alper Ağca, Dilek Yaşa, Yusuf Yıldırım, Burçin Kepez Yıldız, Mustafa Gürkan Erdoğan, Ahmet Demirok
doi: 10.14744/hnhj.2018.58672  Sayfa 0

14.
Riskli Yenidoğanlarda Otoakustik Emisyon Testi ve İşitsel Beyin Sapı Cevabının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Autoacoustic Emission Test and Auditory Brainstem Response in Risky Newborns
Funda Yavanoğlu Atay, Gürkan Atay, Çağatay Nuhoğlu, Ömer Ceran
doi: 10.14744/hnhj.2018.43760  Sayfa 0

15.
Jenerik Antibiyotik Kullanımının İlaç Maliyeti Yönünden Değerlendirilmesi
The Evaluation of Generic Antibiotic Usage Under The Perspective of Drug Cost
Güldem Mercanoglu
doi: 10.14744/hnhj.2018.50023  Sayfa 0

16.
Renal Nakilli Hastalarının Taranması ile Tespit Edilen Fabry Ailesi: Tek Merkez Taraması
The Fabry Family Determined as a Result of the Screening of the Transplanted Patients: A Single Center Screening
Özgür Can, Süleyman Baş, Melike Betül Öğütmen
doi: 10.14744/hnhj.2018.81904  Sayfa 0

17.
Yaşlılardaki üst gastrointestinal sistem kanamalarında antiagregan, antikoagülan ilaçların etiyolojideki yeri ve önemi
The role and importance of antiagregan, anticoagulant drugs in the etiology of upper gastrointestinal system bleeding in elderly
Hanife Şerife Aktaş
doi: 10.14744/hnhj.2018.98159  Sayfa 0

18.
konvansiyonel tedaviye cevap vermeyen volüm yükü olan kalp yetmezliği için tolvaptan
Tolvaptan for heart failure with volume overload not responding to conventional treatment: A retrospective analysis
Melike Betül Öğütmen
doi: 10.14744/hnhj.2018.16056  Sayfa 0

19.
Retrokaval üreterin laparoskopik transperitoneal onarımı: Tek merkez deneyimimiz
Transperitoneal laparoscopic repair of retrocaval ureter: Our single center experience
Serdar Aykan, Ahmet Urkmez, Musab Ali Kutluhan, Mustafa Zafer Temiz, Atilla Semercioz, Ahmet Yaser Muslumanoglu
doi: 10.14744/hnhj.2018.91259  Sayfa 0

20.
Astım Tanılı Çocuklarda Montelukast ile Zafirlukast Tedavi Etkinliğinin Karşılaştırılması
A Comparison of the Effectiveness of Montelukast and Zafirlukast Theraphy in Children with Asthma
Burcu Volkan, Sedat Öktem, Perran Boran, Gulnur Tokuc
doi: 10.14744/hnhj.2019.30164  Sayfa 0

21.
Altmış Beş Yaş ve Üstü Hastaların Düşme Nedenleri ve Klinik Sonuçları Açısından Değerlendirilmesi
Analysis of the elderly patients admitted to the emergency department due to domestic falls respecting causes and outcomes
Nazmiye Koyuncu, Özgür Karcıoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.21043  Sayfa 0

22.
Ofis çalışanlarının oturma süresi ve oturma pozisyonunun bel ağrısı ile ilişkisi
Correlation between sitting duration and position and lumbar pain among office workers
Yaşar Keskin, Berna Ürkmez, Fulden Öztürk, Müge Kepekçi, Teoman Aydın
doi: 10.14744/hnhj.2019.04909  Sayfa 0

23.
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan Kültüründen İzole Edilen Mikroorganizmalarda Kümülatif Antibiyogram Sonuçlarımız
Cumulative Antibiogram Test Results of Isolated Microorganisms from Blood Culture Samples at Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital
Rıza Adaleti, Nilgün Kansak, Müge Aslan, Sebahat Aksaray
doi: 10.14744/hnhj.2019.43650  Sayfa 0

24.
Gram Negatif Bakterilerde Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Enzimi Varlığının CLSI ve EUCAST Kriterlerine Göre Saptanması
Detection of the Presence of Extended-Spectrum Beta-Lactamase Enzyme in Gram-negative Bacteria According to CLSI and EUCAST Criteria
Hande Toptan, Gülçin Balköse, Özlem Doğan, Rıza Adaleti, Sebahat Aksaray
doi: 10.14744/hnhj.2019.55706  Sayfa 0

25.
Renal hücreli kanser nedeniyle uygulanan parsiyel nefrektomide cerrahi teknik sonuçları etkiliyor mu? Tek merkez 'MIC' skoru ve 'Trifecta' sonuçları
Does the surgical technique affect the results of partial nephrectomy for renal cell carcinoma? Single center 'MIC' score and 'Trifecta' results
Abdurrahman İnkaya, Ahmet Tahra, Resul Sobay, Eyüp Veli Küçük, Ugur Boylu
doi: 10.14744/hnhj.2018.32559  Sayfa 0

26.
Cabg Uygulanan 35 Yaş Altı Genç Hastalarda Çeşitli Preoperatif Değişkenlerin Cerrahi Sonuçlar Üzerine Etkileri
Effects Of Various Preoperative Factors On Surgical Results In Patients Aged 35 And Below Who Undergone Coronary Artery Bypass Surgery
Mehmet Kızılay, Zeynep Aslan, unsal vural, Ahmet Arif Ağlar, Ahmet Yavuz Balcı
doi: 10.14744/hnhj.2019.39200  Sayfa 0

27.
Çocuklarda Orta ve Ağır Astım Atağında İpratropium Bromidin Etkinliği
Efficacy of Ipratropium Bromide in Moderate and Severe Asthma Attack in Children
Mehmet Özdemir, Haluk Çokuğraş
doi: 10.14744/hnhj.2019.99705  Sayfa 0

28.
Erişkinlerde böbrek biyopsilerinin değerlendirilmesi; 10 yıllık tek merkez deneyimi
Evaluation of kidney biopsies in adults; 10 years single-center experience
Murat Tugcu, Umut Kasapoğlu, Gülizar Şahin, SUHEYLA APAYDIN, Gülistan Gümrükçü
doi: 10.14744/hnhj.2019.37232  Sayfa 0

29.
Trafik kazalarına bağlı yaralanmalarda, hava yastığı ve emniyet kemerinin travma şiddetine etkisinin değerlendirilmesi
Evaluation of the effect of airbag and seat belt use on the severity of injury in traffic accidents
Davut Tekyol, Şahin Çolak, İsmail Tayfur, Nihat Müjdat Hökenek, Abdullah Algın
doi: 10.14744/hnhj.2019.02350  Sayfa 0

30.
Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Yenidoğanlarda İntrakranial Kanama Sıklığı ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Incidence and Risk Factors of Intracranial Hemorrhage in Very Low birth Weight Infants
Selim Sancak, Sevilay Topcuoğlu, Güner Karatekin
doi: 10.14744/hnhj.2019.59244  Sayfa 0

31.
Gebelik Başlangıcı TSH Değerlerinin Fetomaternal Etkileri
Fetomaternal Effects of TSH Values in the Initial Stage of Pregnancy
Ali Doğukan Anğın, İsmet Gün, Yasemin Sevinç, Önder Sakin, Muzaffer Seyhan Cikman, Serem Urus
doi: 10.14744/hnhj.2019.06641  Sayfa 0

32.
Morel-Lavellée lezyonu: Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
Magnetic Resonance Imaging Findings of Morel-Lavellée Lesion
Onur Levent Ulusoy, Hadi Sasani, Deniz Alis, Fethi Emre Ustabaşıoğlu, Burcin Sezgi Barlas, Levent Onat, Bulent Colakoglu
doi: 10.14744/hnhj.2018.48403  Sayfa 0

33.
Kreşe Giden Çocuklarda Streptococcus Pneumoniae Nazofarengeal Taşıyıcılığı Ve İlişkili Risk Faktörleri
Nasopharyngeal Carriage of Streptococcus pneumoniae and Related Risk Factors in Children Attending Day Care Centers
Narin Akıcı, Nuray Arda Devecioğlu, Zehra Esra Önal, Tamay Gürbüz, Çağatay Nuhoğlu, Ömer Ceran
doi: 10.14744/hnhj.2018.52196  Sayfa 0

34.
Miyokardiyal köprüleşme prevalansı ve eşzamanlı koroner atreroskleroz ve akut koroner sendrom ile olası ilişkili faktörlerin araştırılması
Prevalance of myocardial bridge and evaluation of possible associated variables with coexisting coronary atherosclerosis and acute coronary syndrome
Alper Kepez, Ashok Paudel, Osman Yesildag, Bulent Mutlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.60590  Sayfa 0

35.
Sıçanlarda verapamilin testiküler iskemi-reperfüzyon hasarında profilaktik etkisi
Prophylactic effect of verapamil in testicular ischemia-reperfusion damage in rats
Zülfü Sertkaya, Metin Ishak Ozturk, Orhan Koca, Mehmet Akyüz, Gülistan Gümrükçü, Muhammet İhsan KARAMAN
doi: 10.14744/hnhj.2018.72324  Sayfa 0

36.
Liselerde psikoaktif madde kullanımı ve ilişkili faktörler
Psychoactive substance use and related factors among high schools
Rugul Kose Cinar, diğdem manay, Yasemin Gorgulu, MEHMET BULENT SONMEZ, erdal vardar
doi: 10.14744/hnhj.2019.71677  Sayfa 0

37.
20 mm'den Daha Küçük Böbrek Taşlarının Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi: 452 Vakalık Tek Merkez Deneyimi
Retrograde intrarenal surgery for management of kidney stones smaller than 20 mm: A singe center experience of 452 cases
Ramazan Topaktaş, Ahmet Ürkmez
doi: 10.14744/hnhj.2018.10337  Sayfa 0

38.
Tuberosklerozlu 16 olgunun geriye dönük olarak radyolojik ve klinik değerlendirilmesi
Retrospective radiological and clinical of assessment 16 patients with Tuberous sclerosis
Gülay Güngör, Olcay Güngör
doi: 10.14744/hnhj.2019.47568  Sayfa 0

39.
Benign patoloji nedeniyle total tiroidektomi uyguladığımız hastalarda papiller tiroid mikrokarsinom insidansı ve klinik yaklaşımımız
The incidence of papillary thyroid microcarcinoma in patients who underwent total thyroidectomy due to benign disease and our clinical approach
Sema Yüksekdağ, Abdullah Yıldız, Ahmet Topcu, Ömer Faruk Özkan, Ethem Ünal
doi: 10.14744/hnhj.2018.18853  Sayfa 0

40.
Spesifik sonografik bulgular ile tiroid nodüllerinde Bethesda kategori tahmini
The prediction of Bethesda category of thyroid nodule with specific sonographic findings
Fatma Kulalı, Mustafa Demir, Aslıhan Semiz-Oysu, Cumhur Selçuk Topal, Yaşar Bükte
doi: 10.14744/hnhj.2019.88609  Sayfa 0

41.
Akut İskemik İnmede Nötrofil-Lenfosit Oranı ve Etyolojik Alt Tipler Arasındaki İlişki
The Relation Between Neutrophil-Lymphocyte Ratio and Etiologic Subtypes in Acute Ischaemic Stroke
Füsun Domaç, Mustafa Ülker, RAHSAN KARACI, Mehmet Demir
doi: 10.14744/hnhj.2019.33255  Sayfa 0

42.
Meningokok aşısı neden yapılmıyor?: Annelerin görüşleri
Why is the meningococcal vaccine not applied?: Mothers' opinions
Gizem Kara Elitok, Lida Bülbül, Ali Bülbül
doi: 10.14744/hnhj.2019.05706  Sayfa 0

43.
Bisfosfonatların Rat Modelinde Sigaraya Bağlı Akciğer Hasarında Antioksidan Etkileri
Antioxidant Effects Of Bisphosphonates In Smoking-Induced Lung Injury In A Rat Model
Celalettin Korkmaz, Soner Demirbaş, Durdu Mehmet Yavşan, Pembe Oltulu, İbrahim Kılınç, Mehmet Uyar
doi: 10.14744/hnhj.2018.45087  Sayfa 0

44.
Genel ve spinal anestezi uygulanan hastalarda Beyin Natriüretik Peptid (BNP) düzeylerinin karşılaştırılması
Comparison of Brain Natriuretic Peptide (BNP) levels in patients under general and spinal anesthesia
Nurettin Kurt, Mustafa Murat Kaşıkçı, Özcan Pişkin, Volkan Hancı, Mustafa Sakın
doi: 10.14744/hnhj.2018.71676  Sayfa 0

45.
Vertebrobaziler yetmezliklerin cVEMP yanıtlarına etkisi
Effects of vertebrobasilar insufficiency on cVEMP responses
Ahmet Baki, Deniz Tuna Edizer, Muhammet Yıldız, Hasan Demirhan, Özgür Yiğit
doi: 10.14744/hnhj.2019.08379  Sayfa 0

46.
Aort anevrizması tespit edilen hastalarda kornea değişikliklerinin incelenmesi
Evaluating corneal changes in patients with Aort aneurysm
Burcu Akıncı, Orhan Ayar, Belma Kalaycı, Suat Hayri Uğurbaş
doi: 10.14744/hnhj.2018.60565  Sayfa 0

47.
Atipik Menenjiomlarda Lokal Rekürrens Üzerine Etkili Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Prognostic Factors of Local Recurrence in Atypical Meningiomas
Ezgi Akar, Selin Tural Emon, Duygu Ceman, Abdullah Yolcu, Merih İş, Metin Orakdöğen
doi: 10.14744/hnhj.2018.49092  Sayfa 0

48.
Gastrointestinal stromal tümör: Yirmibir olgunun retrospektif analizi
Gastrointestinal stromal tumors: Retrospective analysis of 21 cases
Tuba Atak, Turgut Tunç Eren, Büşra Burcu, Jülide Sağıroğlu, İbrahim Ali Özemir, Orhan Alimoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.82905  Sayfa 0

49.
Miyastenia Gravis ve Tiroid Hastalıklarının İlişkisi
Myasthenia Gravis and Autoimunne Thyroid Disease Association
Gülbün Asuman Yüksel, Ceyhun Sayman, Hülya Tireli
doi: 10.14744/hnhj.2019.15046  Sayfa 0

50.
Yenidoğanlarda işitme tarama sonuçlarına bilirubin düzeyinin etkisi.
The effect of bilirubin levels on hearing screening results in newborns.
Ahmet Altıntaş, Mustafa Çelik, Arzu Karaman Koç, Ergül Sarı, Özgül Salihoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.80774  Sayfa 0

51.
Prepartum Anemisi Olmayan Kadınlarda Postpartum Aneminin Prevalansı ve Risk Faktörlerinin Analizi
The Prevalence And Analysis Of Risk Factors For Postpartum Anemia In Women Without Prepartum Anemia
Betül Dündar, Burcu Dinçgez Çakmak
doi: 10.14744/hnhj.2019.75436  Sayfa 0

52.
Plazma Adipsin, Adiponektin, Vaspin, Visfatin ve Leptin Düzeylerinin Glikoz Metabolizması ve Diyabet Parametreleriyle İlişkisi
The Relationship of Plasma Adipsin, Adiponectin, Vaspin, Visfatin and Leptin Levels with Glucose Metabolism and Diabetes Parameters
Ezel Taşdemir, Abdurrahman Şermet
doi: 10.14744/hnhj.2019.62534  Sayfa 0

53.
Evreleme ve Meme Koruyucu Cerrahi Planlamasında Manyetik Rezonans Görüntülemenin Değeri
The Value of Magnetic Resonance Imaging for Staging and Breast Conserving Surgery Planning
Elçin Ersöz Köse, Leyla Özel, Gökay Reyhan, Pınar Ata, Hikmet Karagüllü, Gamze Kılıçoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2019.63634  Sayfa 0

54.
Toksikoloji alanında SCI/SCI-E’de indekslenen dergilerde Türkiye kaynaklı yayınlar: Bibliografik bir analiz
Turkish Publications in Science Citation Index and Citation Index-Expanded Indexed Journals in the Field of Toxicology: A Bibliographic Analysis
Sibel Büyükçoban, Volkan Hancı, Leyla İyilikçi
doi: 10.14744/hnhj.2018.47965  Sayfa 0

55.
Pediatrik Femur Diafiz Kırıklarında Remodelasyon Sonrası Açısal Deformitenin Karşılaştırılması
Comparison of Angulation Deformity After Remodelling of Pediatric Femoral Fractures
Levent Adıyeke, Suavi Aydoğmuş, Emre Bilgin, Tahir Mutlu Duymuş, Hasan Bombacı
doi: 10.14744/hnhj.2018.47560  Sayfa 0

56.
Obez Çocuklarda Metabolik Sendrom Sıklığının Değerlendirilmesi
Evaluatıon of Frequency of Metabolıc Syndrome In Obese Chıldren
İlkay Özgen Sarı, Aysun Boğa, Mehmet Karacı
doi: 10.14744/hnhj.2018.82621  Sayfa 0

57.
Karpal Tunel Sendromunun şiddetinin belirlenmesinde hipohidroz ve dermatolojik bulgular
Hypohidrosis and dermatological manifestations as guides for the severity of carpal tunnel syndrome
Güldehan Atış, Başak Bilir Kaya
doi: 10.14744/hnhj.2018.74318  Sayfa 0

58.
İdrar yolu Enfeksiyonu Olan Yenidoğanlarda Konjenital Üriner Sistem Anomalisi İnsidansı
Incidence of Congenital Urinary System Anomaly in Newborns with Urinary Tract Infection
Ebru Şahin, Nihan Uygur Külcü, Züleyha Aysu Say
doi: 10.14744/hnhj.2018.27879  Sayfa 0

59.
Willis Poligonu Varyasyonlarının Manyetik Rezonans Anjiyografi ile Değerlendirilmesi
Magnetic Resonance Angiographic Evaluation of Anatomic Variations of the Circle of Willis
Fethi Emre Ustabaşıoğlu, Serdar Solak
doi: 10.14744/hnhj.2018.74046  Sayfa 0

60.
Tip Ampütasyonlarında Rekonstrüksiyon Tecrübelerimiz
Our Experiences about Reconstruction of Tip Amputations
Ayşe İrem İskenderoğlu, Nesibe Sinem Çiloğlu, Ahmet Kürşat Yiğit, Shahrukh Omar
doi: 10.14744/hnhj.2018.36744  Sayfa 0

61.
Maternal Vücut Kitle İndeksi İle 11-14 Haftalarda Yapılan Duktus Venozus Doppler İncelemesi Arasındaki İlişki
Relationship Between Body Mass Index And Ductus Venosus Doppler Measurements at 11-14 Gestational Weeks
Zeynep Akçöltekin, Cem Terece, Hasan Süt, Sevcan Arzu Arınkan
doi: 10.14744/hnhj.2018.95530  Sayfa 0

62.
Deksmedetomidinin Hemodinami ve Entübasyon Koşullarına Etkisi
The effects of dexmedetomidine on hemodynamic parameters and intubation conditions
Arzu Yıldırım Ar, Fatma Nur Kaya, Belgin Yavaşcaoğlu, Elif Başağan Moğol
doi: 10.14744/hnhj.2018.44712  Sayfa 0

63.
Adenoid Vejetasyon Rekürrenslerinde Total Ig E Yüksekliği ve Pasif Sigara İçiciliğinin Rolü
The Role of Increase of Total Ig E and Passive Smoking in Adenoid Vegetation Recurrences
Selçuk Yıldız, Sema Zer Toros, Lütfü Şeneldir, Harun Karaca
doi: 10.14744/hnhj.2018.57855  Sayfa 0

64.
Hastane ilişkili hiponatremi: risk faktörleri ve sonuçları
Hospital related hyponatremia: risk factors and outcomes
Zeynep Ece Demirbaş, Gülizar Şahin, Kadir Kayataş, Mehmet Tepe, Yasemin Özgür, Seher Tanrıkulu, Refik Demirtunç
doi: 10.14744/hnhj.2018.94899  Sayfa 0

65.
Proksimal Femur Kırık Yeri ile Kalça Anatomisi Arasında İlişki Var Mı?
Is There Any Relationship Between Proximal Femur Fracture Site and Hip Anatomy?
Sefa Giray Batıbay, Savaş Çamur
doi: 10.14744/hnhj.2018.92259  Sayfa 0

66.
Kübital Tünel Sendromu Klinik Deneyimlerimiz
Our Experiences about Cubital Tunnel Syndrome
Ayşe İrem İskenderoğlu, Nesibe Sinem Çiloğlu, Barış Çin
doi: 10.14744/hnhj.2018.06977  Sayfa 0

67.
Bozulmuş glukoz toleransı ve gestasyonel diyabet ile epidemiyolojik özellikler ve risk faktörleri arasındaki ilişki
Relationship of epidemiologic features and risk factors in impaired glucose tolerance and gestational diabetes mellitus
Güldeniz Toklucu, Mehmet Nizamoğlu, Alper Kızıltepe
doi: 10.14744/hnhj.2018.77699  Sayfa 0

68.
İstanbul Sancaktepe bölgesindeki eğitim ve araştırma hastanesi sezaryen oranlarının retrospektif değerlendirilmesi
Retrospective evaluation of the cesarean rates of a training and research hospital in Istanbul Sancaktepe district
Güldeniz Toklucu, Kemal Sandal, Arzu Bilge Tekin, Bilge Doğan Taymur, Niyazi Tuğ
doi: 10.14744/hnhj.2018.07769  Sayfa 0

69.
Kardiyovasküler ve inflamatuvar belirteçlerin yenidoğanda solunum sıkıntısı etyolojisini aydınlatmada yeri
The role of cardiovascular and inflammatory markers in elucidating the etiology of respiratory distress in the newborn
Funda Yavanoğlu Atay, Gözde Kanmaz Kutman, Duygu Bidev, Şerife Suna Oğuz
doi: 10.14744/hnhj.2018.04880  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
70.
Sıradışı Başlangıç Semptomlu Bir Guillain-Barre Sendromu: Bilateral pitoz ve anti-GQ1b pozitifliği
An unusual presentation of Guillain-Barre Syndrome: Bilateral ptosis with anti-GQ1b Antibody Positivity
Mustafa Ülker, Mehmet Demir, Füsun Mayda Domaç, Gülay Kenangil, Fatma Betül Özdilek
doi: 10.14744/hnhj.2018.44227  Sayfa 0

71.
Nutcraker Sendromu sekonder hipertansiyon nedeni olabilir mi? İki olgu sunumu.
Can Nutcracker Syndrome cause secondary hypertension? Two case reports.
Pınar Zehra Davarcı, Süleyman Baş, Funda Müşerref Türkmen, Zeynep Gamze Kılıçoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.70783  Sayfa 0

72.
Prematür Bir Bebekte Konjenital Bruselloz
Congenital Brucellos in a Premature Infant
Erkan Yetmiş, Sevinç Çelik, Çiğdem Sağ, Narin Akıcı, Çağatay Nuhoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.78055  Sayfa 0

73.
Sporadik hemiplejik migren, bir olgu sunumu
Sporadic hemiplegic migraine, a case report
Davut Tekyol, İbrahim Altundağ, Nihat Müjdat Hökenek
doi: 10.14744/hnhj.2018.36854  Sayfa 0

74.
Ölümcül künt göğüs travmalı hastanın başarılı erken cerrahi tedavisi: Bir olgu sunumu
Succesful early surgical treatment of a fatal blunt chest trauma: A case report
Davut Tekyol, Handan Tanrıkulu, İbrahim Altundağ, Nihat Müjdat Hökenek, Umut Gökhan Özder
doi: 10.14744/hnhj.2018.63644  Sayfa 0

75.
Daptomisin Kullanımına Bağlı Gelişen Kreatin Kinaz Yüksekliği Olgusu
A Case of Increased Creatin Kinase Level Caused by Daptomycin
Zeynep sule Cakar, Gul Karagoz, Lütfiye Nilsun Altunal, Ayse serra Ozel, Sinan Öztürk, Senol Comoglu, Mehmet Fatih Bektaşoğlu, FIDAN DOGAN, Ayten Kadanalı
doi: 10.14744/hnhj.2018.55477  Sayfa 0

76.
Plummer-Vinson sendromunun nadir bir nedeni: Çölyak Hastalığı
A rare cause of Plummer-Vinson syndrome: Celiac disease
Zülfikar Bilge, Hakan Aydın, Abdullah Algın, Hüseyin Avni Fındıklı, Şahin Çolak
doi: 10.14744/hnhj.2018.76094  Sayfa 0

77.
Robotik Teknolojiyle Yapılmış Eklemli Laparoskopik El Aletleri ile Ekstraperitoneal Laparoskopik Radikal Prostatektomi
Extraperitoneal Laparoscopic Radical Prostatectomy with Handheld Articulating Laparoscopic Instruments Driven By Robotic Technology
Serdar Aykan, Ahmet Yaser Müslümanoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.62207  Sayfa 0

78.
Olgu sunumu: Tek bir oral doz valasiklovir kullanımı ile ilişkili akut böbrek hasarı
A case report: Acute renal injury with a single oral dose of valacyclovir
Miraç Ayşen Ünsal
doi: 10.14744/hnhj.2018.82787  Sayfa 0

79.
İntratorasik Dev Desmiod Tümör Saptanan Olgu Sunumu
Intrathoracic Giant Desmoid Tumor: Case Report
Elçin Ersöz Köse, Gökay Reyhan, Tuğba Coşgun, Şenol Ürek, Çağatay Tezel
doi: 10.14744/hnhj.2018.41275  Sayfa 0

80.
Meme Kanserinin Geç, Nadir Ve Asemptomatik Mesane Metastazi
Late, Rare And Asymptomatic Bladder Metastasis Of Breast Carcinoma: A Case Report
Murat Öztürk, Serdar Aykan, Nizamaddin Koca, Soner Çoban, Gül Ayşen Öztürk, Muhammet Güzelsoy, Ali Rıza Türkoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.44711  Sayfa 0

81.
Erişkin tipi difteri-tetanoz aşı sonrası uyarılan bir Raynaud fenomeni atağı
A Raynaud phenomonic attack induced after an adult diphtheria-tetanus vaccine
Ahu Aksay, Mine Düzgöl, Nuri Bayram, İlker Devrim
doi: 10.14744/hnhj.2018.04274  Sayfa 0

82.
Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozu Tanısı Konularak Tüberküloz Tedavisi Başlanan ABPA Olgusu
An ABPA Case With an Initial Diagnosis and Treatment of Smear Negative Pulmonary Tuberculosis
Şeyma Özden, Arzu Deniz, Naciye Mutlu, Hüseyin Cem Tigin, Murat Kıyık
doi: 10.14744/hnhj.2018.83792  Sayfa 0

83.
Olgu Sunumu: Pansitopeni ile başvuran bir Bruselloz
Case Report: Brucellosis presenting with pancytopenia
Nihan Uygur Külcü, Erdal Sarı, İlkay Özgen Sarı, Feyza Mediha Yıldız
doi: 10.14744/hnhj.2018.02419  Sayfa 0

DERLEME
84.
ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA YAKLAŞIMDA YENİLİKLER
THE NEWS IN APPROACH TO THE URINARY TRACT INFECTION IN CHILDREN
Nuran Başoglu, İsmail İşlek
doi: 10.14744/hnhj.2019.65902  Sayfa 0

LookUs & Online Makale