ISSN: 2630-5720

Hızlı Arama
: ()

Baskıdaki Makaleler

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Altmış Beş Yaş ve Üstü Hastaların Düşme Nedenleri ve Klinik Sonuçları Açısından Değerlendirilmesi
Analysis of the elderly patients admitted to the emergency department due to domestic falls respecting causes and outcomes
Nazmiye Koyuncu, Özgür Karcıoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.21043  

2.
Erken ergenlik bulguları ile çocuk endokrin polikliniğine yönlendirilen hastaların normal, normalin varyantı ve erken ergenlik durumlarının değerlendirilmesi
Assessment of normal, normal variants and precocious puberty in children referred with signs of early pubertal development to pediatric endocrine unit
Suna Kılınç
doi: 10.14744/hnhj.2018.53254  

3.
Pediatrik Femur Diafiz Kırıklarında Remodelasyon Sonrası Açısal Deformitenin Karşılaştırılması
Comparison of Angulation Deformity After Remodelling of Pediatric Femoral Fractures
Levent Adıyeke, Suavi Aydoğmuş, Emre Bilgin, Tahir Mutlu Duymuş, Hasan Bombacı
doi: 10.14744/hnhj.2018.47560  

4.
Genel ve spinal anestezi uygulanan hastalarda Beyin Natriüretik Peptid (BNP) düzeylerinin karşılaştırılması
Comparison of Brain Natriuretic Peptide (BNP) levels in patients under general and spinal anesthesia
Nurettin Kurt, Mustafa Murat Kaşıkçı, Özcan Pişkin, Volkan Hancı, Mustafa Sakın
doi: 10.14744/hnhj.2018.71676  

5.
Renal kolik insidansının mevsim, cinsiyet ve yaşla ilişkisi: Kesitsel çalışma
Correlation of renal colic incidences with season, gender and age: Cross sectional study
Aytaç Sahin, Ahmet Urkmez, Çağlar Yildirim, Serkan Akan, Dogu Guner, Ozgur Haki Yuksel
doi: 10.14744/hnhj.2018.33254  

6.
Dirençli Gram Pozitif Bakterilerde Linezolidin İn vitro Aktivitesinin E-Test Yöntemiyle Belirlenmesi
Determination of In Vitro Activity of Linezolid in Resistance Gram Positive Bacteria by E-Test Method
Şenol Çomoğlu, Şafak Kaya, Nurgül Ceran, Selçuk Aksöz, Sinan Öztürk, Gül Karagöz
doi: 10.14744/hnhj.2018.30085  

7.
Antibiyotik ilişkili ishallerin engellenmesinde Lactobacillus rueteri’nin etkinliği
Effectiveness of Lactobacillus reuteri for preventing antibiotic-associated diarrhea
İlkay Özgen Sarı, Necla Yüce, Mehmet Karacı, Şirin Güven, Çağrı Dinleyici
doi: 10.14744/hnhj.2018.94809  

8.
Vertebrobaziler yetmezliklerin cVEMP yanıtlarına etkisi
Effects of vertebrobasilar insufficiency on cVEMP responses
Ahmet Baki, Deniz Tuna Edizer, Muhammet Yıldız, Hasan Demirhan, Özgür Yiğit
doi: 10.14744/nci.2018.08379  

9.
Obez Çocuklarda Metabolik Sendrom Sıklığının Değerlendirilmesi
Evaluatıon of Frequency of Metabolıc Syndrome In Obese Chıldren
İlkay Özgen Sarı, Aysun Boğa, Mehmet Karacı
doi: 10.14744/hnhj.2018.82621  

10.
Non-Timomatöz Miyastenia Gravis Hastalarında Anterior Mediastinal Yağ Doku Dansitesinin Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Anterior Mediastinal Fat Tissue Density with Computed Tomography in Non-Tymomatous Myasthenia Gravis Patients
Serdar Solak, Fethi Emre Ustabaşıoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.79663  

11.
Ciddi Aort stenozu olan olgulardaki Transaortik Kapak Implantasyonu deneyimlerimiz
Experiences of Transcatheter Aortic Valve Implantation with Severe Aortic Stenosis
Hale Aksu Erdost, Leyla İyilikçi, Leyla Seden Duru, Elvan Öçmen, Hüseyin Dursun
doi: 10.14744/hnhj.2018.04935  

12.
Hastane ilişkili hiponatremi: risk faktörleri ve sonuçları
Hospital related hyponatremia: risk factors and outcomes
Zeynep Ece Demirbaş, Gülizar Şahin, Kadir Kayataş, Mehmet Tepe, Yasemin Özgür, Seher Tanrıkulu, Refik Demirtunç
doi: 10.14744/hnhj.2018.94899  

13.
Karpal Tunel Sendromunun şiddetinin belirlenmesinde hipohidroz ve dermatolojik bulgular
Hypohidrosis and dermatological manifestations as guides for the severity of carpal tunnel syndrome
Güldehan Atış, Başak Bilir Kaya
doi: 10.14744/hnhj.2018.74318  

14.
İdrar yolu Enfeksiyonu Olan Yenidoğanlarda Konjenital Üriner Sistem Anomalisi İnsidansı
Incidence of Congenital Urinary System Anomaly in Newborns with Urinary Tract Infection
Ebru Şahin, Nihan Uygur Külcü, Züleyha Aysu Say
doi: 10.14744/hnhj.2018.27879  

15.
Obez çocuklarda, insülin direnci ve serum vitamin B12 düzeyi arasında ilişki var mı?
Is there any relationship between insulin resistance and vitamin B12 deficiency in obese children?
Fatma Dursun, Nelgin Gerenli
doi: 10.14744/hnhj.2018.19970  

16.
Proksimal Femur Kırık Yeri ile Kalça Anatomisi Arasında İlişki Var Mı?
Is There Any Relationship Between Proximal Femur Fracture Site and Hip Anatomy?
Sefa Giray Batıbay, Savaş Çamur
doi: 10.14744/hnhj.2018.92259  

17.
Willis Poligonu Varyasyonlarının Manyetik Rezonans Anjiyografi ile Değerlendirilmesi
Magnetic Resonance Angiographic Evaluation of Anatomic Variations of the Circle of Willis
Fethi Emre Ustabaşıoğlu, Serdar Solak
doi: 10.14744/hnhj.2018.74046  

18.
Kübital Tünel Sendromu Klinik Deneyimlerimiz
Our Experiences about Cubital Tunnel Syndrome
Ayşe İrem İskenderoğlu, Nesibe Sinem Çiloğlu, Barış Çin
doi: 10.14744/hnhj.2018.06977  

19.
Tip Ampütasyonlarında Rekonstrüksiyon Tecrübelerimiz
Our Experiences about Reconstruction of Tip Amputations
Ayşe İrem İskenderoğlu, Nesibe Sinem Çiloğlu, Ahmet Kürşat Yiğit, Shahrukh Omar
doi: 10.14744/hnhj.2018.36744  

20.
Periprostatik Blok ile 180 Watt GreenLight® Lazer Prostatektomi
Performing 180-Watt GreenLight® Laser Prostatectomy using Periprostatic Block
Ömer Onur Çakır, Mehmet Gökhan Çulha, Hüseyin Lüleci, Ahmet Yaser Müslümanoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.17894  

21.
Yaşlı Hastalarda Preoksijenizasyon: Üç Dakika ve Dört Derin Nefes Tekniklerinin Karşılaştırılması
Preoxygenation in the elderly: Comparison of three minutes and four deep breath tecniques
Asu Özgültekin
doi: 10.14744/hnhj.2018.72677  

22.
Maternal Vücut Kitle İndeksi İle 11-14 Haftalarda Yapılan Duktus Venozus Doppler İncelemesi Arasındaki İlişki
Relationship Between Body Mass Index And Ductus Venosus Doppler Measurements at 11-14 Gestational Weeks
Zeynep Akçöltekin, Cem Terece, Hasan Süt, Sevcan Arzu Arınkan
doi: 10.14744/hnhj.2018.95530  

23.
Bozulmuş glukoz toleransı ve gestasyonel diyabet ile epidemiyolojik özellikler ve risk faktörleri arasındaki ilişki
Relationship of epidemiologic features and risk factors in impaired glucose tolerance and gestational diabetes mellitus
Güldeniz Toklucu, Mehmet Nizamoğlu, Alper Kızıltepe
doi: 10.14744/hnhj.2018.77699  

24.
Riskli Yenidoğanlarda Otoakustik Emisyon Testi ve İşitsel Beyin Sapı Cevabının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Autoacoustic Emission Test and Auditory Brainstem Response in Risky Newborns
Funda Yavanoğlu Atay, Gürkan Atay, Çağatay Nuhoğlu, Ömer Ceran
doi: 10.14744/hnhj.2018.43760  

25.
İstanbul Sancaktepe bölgesindeki eğitim ve araştırma hastanesi sezaryen oranlarının retrospektif değerlendirilmesi
Retrospective evaluation of the cesarean rates of a training and research hospital in Istanbul Sancaktepe district
Güldeniz Toklucu, Kemal Sandal, Arzu Bilge Tekin, Bilge Doğan Taymur, Niyazi Tuğ
doi: 10.14744/hnhj.2018.07769  

26.
Yenidoğanlarda işitme tarama sonuçlarına bilirubin düzeyinin etkisi.
The effect of bilirubin levels on hearing screening results in newborns.
Ahmet Altıntaş, Mustafa Çelik, Arzu Karaman Koç, Ergül Sarı, Özgül Salihoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.80774  

27.
Deksmedetomidinin Hemodinami ve Entübasyon Koşullarına Etkisi
The effects of dexmedetomidine on hemodynamic parameters and intubation conditions
Arzu Yıldırım Ar, Fatma Nur Kaya, Belgin Yavaşcaoğlu, Elif Başağan Moğol
doi: 10.14744/hnhj.2018.44712  

28.
Jenerik Antibiyotik Kullanımının İlaç Maliyeti Yönünden Değerlendirilmesi
The Evaluation of Generic Antibiotic Usage Under The Perspective of Drug Cost
Güldem Mercanoglu
doi: 10.14744/hnhj.2018.50023  

29.
Yaşlılardaki üst gastrointestinal sistem kanamalarında antiagregan, antikoagülan ilaçların etiyolojideki yeri ve önemi
The role and importance of antiagregan, anticoagulant drugs in the etiology of upper gastrointestinal system bleeding in elderly
Hanife Şerife Aktaş
doi: 10.14744/hnhj.2018.98159  

30.
Kardiyovasküler ve inflamatuvar belirteçlerin yenidoğanda solunum sıkıntısı etyolojisini aydınlatmada yeri
The role of cardiovascular and inflammatory markers in elucidating the etiology of respiratory distress in the newborn
Funda Yavanoğlu Atay, Gözde Kanmaz Kutman, Duygu Bidev, Şerife Suna Oğuz
doi: 10.14744/hnhj.2018.04880  

31.
Adenoid Vejetasyon Rekürrenslerinde Total Ig E Yüksekliği ve Pasif Sigara İçiciliğinin Rolü
The Role of Increase of Total Ig E and Passive Smoking in Adenoid Vegetation Recurrences
Selçuk Yıldız, Sema Zer Toros, Lütfü Şeneldir, Harun Karaca
doi: 10.14744/hnhj.2018.57855  

32.
Evreleme ve Meme Koruyucu Cerrahi Planlamasında Manyetik Rezonans Görüntülemenin Değeri
The Value of Magnetic Resonance Imaging for Staging and Breast Conserving Surgery Planning
Elçin Ersöz Köse, Leyla Özel, Gökay Reyhan, Pınar Ata, Hikmet Karagüllü, Gamze Kılıçoğlu
doi: 10.14744/nci.2018.63634  

33.
konvansiyonel tedaviye cevap vermeyen volüm yükü olan kalp yetmezliği için tolvaptan
Tolvaptan for heart failure with volume overload not responding to conventional treatment: A retrospective analysis
Melike Betül Öğütmen
doi: 10.14744/hnhj.2018.16056  

34.
Gereksiz Hepatit-B Test İstemleri
Unnecessary Hepatitis-B Orders
Özgür Yanılmaz
doi: 10.14744/hnhj.2018.38268  

35.
Bir akıllı telefon uygulamasının kırık açılanması ölçümü için kullanılması
Use of a smartphone application for fracture angulation measurement
İsmail Emre Ketenci, Hakan Serhat Yanık
doi: 10.14744/hnhj.2018.59672  

36.
Mesane kanseri tedavisinde açık radikal sistektomi ve robot yardımlı radikal sistektomi operasyonlarının onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırılması
Comparison of oncological and functional results of open and robot assisted laparoscopic radical cystectomy for bladder cancer
Resul Sobay, Ahmet Tahra, Uğur Tolga Şen, Ferhat Yakup Suçeken, Eyüp Veli Küçük, Uğur Boylu
doi: 10.14744/nci.2018.42275  

37.
Tanısı Konulmamış Plevral Efüzyonlarda Tekport Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahinin Diagnostik Etkinliği
Diagnostic Efficacy of Uniportal Video-Assisted Thoracoscopic Surgery in the Undiagnosed Pleural Effusion
Muharrem Özkaya
doi: 10.14744/hnhj.2018.27146  

38.
Hemodiyaliz hastalarında vasküler ve kardiak kalsifikasyon ile osteoporoz arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi ve risk faktörlerinin saptanması
Evaluation of the relationship vascular and cardiac calcification and osteoporosis in hemodialysis patients and detection of risk factors
Ergün Parmaksız, Fatma Nurhan Özdemir Acar
doi: 10.14744/hnhj.2018.43255  

39.
Üriner inkontinansı olan kadınlarda fiziksel aktivite ve denge değişiklikleri; prospektif çalışma
Physical activity and balance changes in women with urinary incontinence; a prospective study
Ahmet Tahra, Duygu Kurtuluş, Ahmet Bindayi, Berkan Şimşek, Eyüp Veli Küçük, Uğur Boylu
doi: 10.14744/hnhj.2018.86648  

40.
Primer açık açılı glokomda santral kornea kalınlığının optik sinir başı ve retina sinir lifi tabakası ile ilişkisinin 3 boyutlu optik koherens tomografi ile değerlendirilmesi.
Relationship between optic nerve head and retinal nerve fiber layer with central corneal thickness in primary open angle glaucoma: A three-dimensional optical coherence tomography study.
Zeynep Kayaarası Öztürker
doi: 10.14744/hnhj.2018.54366  

41.
Santulli enterostomi stoma kapatılmasında avantajlı bir tekniktir
Santulli enterostomy is an advantageous technique in stoma closure
Özgen Işık, Halit Ziya Dündar, Burak Bakar, Pınar Sarkut, Tuncay Yılmazlar, Ersin Öztürk
doi: 10.14744/hnhj.2017.95967  

42.
Kronik Plak Tip Psoriasis Hastalarında Serum Lipoprotein(a) ve Lipid Düzeyleri
Serum Lipoprotein(a) and Lipid Levels in Patients with Chronic Plaque Type Psoriasis
Melek Aslan Kayıran, Emine Derviş
doi: 10.14744/hnhj.2018.50455  

43.
Kayseri ilindeki hekimlerde öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarının çocuklarda kullanım yaşı ile ilgili yapılan düzenlemeler hakkındaki farkındalıkları
The awareness of physicians working in Kayseri age regulations related to the use of cough and cold medicines in children
Cem Turanoğlu, Ayşenur Paç Kısaarslan, Yasemin Altuner Torun, Bahadır İnan
doi: 10.14744/hnhj.2018.48343  

44.
Tıkayıcı uyku apne sendromunda transoral robotik cerrahi uygulanan olguların anestezi yönetimi.
Anesthetic management of patients with transoral robotic surgery for obstructive sleep apnea syndrome.
Bedih Balkan, Mustafa Çelik, Kamil Hakan Kaya, Arzu Karaman Koç, Halil Çetingök, Gülsüm Oya Hergünsel
doi: 10.14744/hnhj.2018.85547  

45.
Bisfosfonatların Rat Modelinde Sigaraya Bağlı Akciğer Hasarında Antioksidan Etkileri
Antioxidant Effects Of Bisphosphonates In Smoking-Induced Lung Injury In A Rat Model
Celalettin Korkmaz, Soner Demirbaş, Durdu Mehmet Yavşan, Pembe Oltulu, İbrahim Kılınç, Mehmet Uyar
doi: 10.14744/hnhj.2018.45087  

46.
Önceden sintigrafi ile tiroid bezinde nodül tespit edilerek genel cerrahi kliniğine sevk edilmiş hastalarda fiziksel muayene İle eşzamanlı tiroid ultrasonografisinin karşılaştırılması
Comparison of physical examination and simultaneous ultrasonography results in patient in whom thyroid gland nodule was diagnosed on scintigraphy previously and referred to general surgery clinics
Oğuzhan Sunamak, Mete Düren
doi: 10.14744/hnhj.2017.60490  

47.
Aort anevrizması tespit edilen hastalarda kornea değişikliklerinin incelenmesi
Evaluating corneal changes in patients with Aort aneurysm
Burcu Akıncı, Orhan Ayar, Belma Kalaycı, Suat Hayri Uğurbaş
doi: 10.14744/hnhj.2018.60565  

48.
Atipik Menenjiomlarda Lokal Rekürrens Üzerine Etkili Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Prognostic Factors of Local Recurrence in Atypical Meningiomas
Ezgi Akar, Selin Tural Emon, Duygu Ceman, Abdullah Yolcu, Merih İş, Metin Orakdöğen
doi: 10.14744/hnhj.2018.49092  

49.
Gastrointestinal stromal tümör: Yirmibir olgunun retrospektif analizi
Gastrointestinal stromal tumors: Retrospective analysis of 21 cases
Tuba Atak, Turgut Tunç Eren, Büşra Burcu, Jülide Sağıroğlu, İbrahim Ali Özemir, Orhan Alimoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.82905  

50.
Diyabetik Sıçanlarda Potentilla Fulgens'in Olası Antidiyabetik Etkilerinin Araştırılması ve Diğer Antidiyabetiklerle Karşılaştırılması
Investigation of Possible Antidiabetic Effects of Potentilla Fulgens in Diabetic Rats and Comparison with Other Antidiabetics
Polat İpek, Ezel Taşdemir, Yüksel Koçyiğit
doi: 10.14744/hnhj.2018.93898  

51.
Rekürren veya persistan varikosel hastalarında mikrocerrahi ile subinguinal varikoselektomi
Microsurgical subinguinal varicocelectomy in patients with recurrent or persistent varicocele
Resul Sobay, Ahmet Tahra, Ferhat Yakup Suçeken, Uğur Tolga Şen, Eyüp Veli Küçük
doi: 10.14744/hnhj.2018.64426  

52.
Tek merkezde yapılan Laparoskopik TEP onarımı sonuçlarımız. Öğrenme eğrisi dönemi ve zorluklar
Our results of Laparoscopic TEP repair from single center.The learning curve period and difficulties
Hacı Hasan Abuoglu, Münip Ali Tolga Müftüoğlu, Ali Aktekin, Emre Günay, Bülent Kaya, Hakan Uzunoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.50490  

53.
Ankilozan spondilit hastalarında uyku kalitesi ve huzursuz bacak sendromu
Sleep quality and restless legs syndrome in patients with ankylosing spondylitis
Gülbün Asuman Yüksel, Duygu Kurtuluş, Hülya Tireli
doi: 10.14744/hnhj.2018.93723  

54.
Diferansiye Tiroid Karsinomunda Tiroid Stimülan Hormonun Tümör Boyutuna Etkisi
The Effect of Thyroid Stimulating Hormone on Tumor Size in Differentiated Thyroid Carcinoma
İbrahim Atak, Mehmet Lütfi Polat, Tuba Atak, Serkan Fatih Yeğen, Erol Bağcivan, Alaattin Güler, Mehmet Veysi Samsa
doi: 10.14744/hnhj.2018.98853  

55.
Toksikoloji alanında SCI/SCI-E’de indekslenen dergilerde Türkiye kaynaklı yayınlar: Bibliografik bir analiz
Turkish Publications in Science Citation Index and Citation Index-Expanded Indexed Journals in the Field of Toxicology: A Bibliographic Analysis
Sibel Büyükçoban, Volkan Hancı, Leyla İyilikçi
doi: 10.14744/hnhj.2018.47965  

OLGU SUNUMU
56.
Meme Kanserinin Geç, Nadir Ve Asemptomatik Mesane Metastazi
Late, Rare And Asymptomatic Bladder Metastasis Of Breast Carcinoma: A Case Report
Murat Öztürk, Serdar Aykan, Nizamaddin Koca, Soner Çoban, Gül Ayşen Öztürk, Muhammet Güzelsoy, Ali Rıza Türkoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.44711  

57.
Olgu sunumu: Tek bir oral doz valasiklovir kullanımı ile ilişkili akut böbrek hasarı
A case report: Acute renal injury with a single oral dose of valacyclovir
Miraç Ayşen Ünsal
doi: 10.14744/hnhj.2018.82787  

58.
Erişkin tipi difteri-tetanoz aşı sonrası uyarılan bir Raynaud fenomeni atağı
A Raynaud phenomonic attack induced after an adult diphtheria-tetanus vaccine
Ahu Aksay, Mine Düzgöl, Nuri Bayram, İlker Devrim
doi: 10.14744/hnhj.2018.04274  

59.
Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozu Tanısı Konularak Tüberküloz Tedavisi Başlanan ABPA Olgusu
An ABPA Case With an Initial Diagnosis and Treatment of Smear Negative Pulmonary Tuberculosis
Şeyma Özden, Arzu Deniz, Naciye Mutlu, Hüseyin Cem Tigin, Murat Kıyık
doi: 10.14744/hnhj.2018.83792  

60.
Persistan lökomoid reaksiyon ile seyreden neonatal boğmaca: olgu sunumu
Case report of neonatal pertussis with persistant leukemoid reaction
Abdulkadir Bozaykut, Sibel Ergin Şahin, Hacer Aktürk, Hatice Güllüelli, Rabia Gönül Sezer
doi: 10.14744/hnhj.2018.28199  

61.
Olgu Sunumu: Pansitopeni ile başvuran bir Bruselloz
Case Report: Brucellosis presenting with pancytopenia
Nihan Uygur Külcü, Erdal Sarı, İlkay Özgen Sarı, Feyza Mediha Yıldız
doi: 10.14744/hnhj.2018.02419  

62.
İntratorasik Dev Desmiod Tümör Saptanan Olgu Sunumu
Intrathoracic Giant Desmoid Tumor: Case Report
Elçin Ersöz Köse, Gökay Reyhan, Tuğba Coşgun, Şenol Ürek, Çağatay Tezel
doi: 10.14744/hnhj.2018.41275  

63.
Kadın Nuck kanalı hidroseli: Olgu sunumu
Female hydrocele of the canal of Nuck: a case report
Duygu Demiriz Gülmez, Mehmet Gülmez
doi: 10.14744/hnhj.2018.54376  

64.
Desfluran anestezisi sonrası gelişen hepatotoksiste
Hepatotxicity after desflurane anesthesia
Ekrem Aslan, Can Gönen, Ayça Saltürk, Fatih Güzelbulut
doi: 10.14744/hnhj.2018.44265  

65.
Psikojenik Polidipsiye Bağlı Su İntoksikasyonu: Olgu Sunumu
Psychogenic Polydipsia-Associated Water Intoxication: Case Report
Murat Tolga Avşar, Mehmet Toptaş, İbrahim Akkoç
doi: 10.14744/hnhj.2018.09609  

DERLEME
66.
Gevşek iris sendromu patofizyolojisindeki ana etken tamsulosinin sülfonamid gurubu mu?
Is sulfonamide group of tamsulosin main factor in the pathophysiology of floppy iris syndrome?
Ahmet Urkmez, Ozgur Haki Yuksel
doi: 10.14744/hnhj.2018.53244  

LookUs & Online Makale