ISSN: 2630-5720

Hızlı Arama
: ()

Baskıdaki Makaleler

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Retrokaval üreterin laparoskopik transperitoneal onarımı: Tek merkez deneyimimiz
Transperitoneal laparoscopic repair of retrocaval ureter: Our single center experience
Serdar Aykan, Ahmet Urkmez, Musab Ali Kutluhan, Mustafa Zafer Temiz, Atilla Semercioz, Ahmet Yaser Muslumanoglu
doi: 10.14744/hnhj.2018.91259  

2.
Epiteliyal over tümörlerinde adenozin deaminaz (ADA) ve kanser antijeni 125 (CA 125) düzeylerinin karşılaştırılması
Adenosine deaminase (ADA) and cancer antigen 125 (CA 125) levels in patients with epithelial ovarian neoplasm
Mustafa Taş, Zeynep Ece Utkan Korun, Alper Koçak, Adem Yavuz, Bülent Özçelik, Mete Güngör, Gökalp Öner
doi: 10.14744/hnhj.2018.60362  

3.
Altmış Beş Yaş ve Üstü Hastaların Düşme Nedenleri ve Klinik Sonuçları Açısından Değerlendirilmesi
Analysis of the elderly patients admitted to the emergency department due to domestic falls respecting causes and outcomes
Nazmiye Koyuncu, Özgür Karcıoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.21043  

4.
Erken ergenlik bulguları ile çocuk endokrin polikliniğine yönlendirilen hastaların normal, normalin varyantı ve erken ergenlik durumlarının değerlendirilmesi
Assessment of normal, normal variants and precocious puberty in children referred with signs of early pubertal development to pediatric endocrine unit
Suna Kılınç
doi: 10.14744/hnhj.2018.53254  

5.
Kombinasyon mu, yalnız mı? Erken boşalma tedavisinde hangisi en iyisidir?
Combination or alone ? Which one is best in premature ejaculation treatment?
Aykut Buğra Şentürk, Ali Haydar Yılmaz, Basri Çakıroğlu, Muhammet Yaytokgil, Cemil Aydın, Musa Ekici, Serdar Aykan, Mustafa Sungur
doi: 10.14744/hnhj.2018.87699  

6.
Pediatrik Femur Diafiz Kırıklarında Remodelasyon Sonrası Açısal Deformitenin Karşılaştırılması
Comparison of Angulation Deformity After Remodelling of Pediatric Femoral Fractures
Levent Adıyeke, Suavi Aydoğmuş, Emre Bilgin, Tahir Mutlu Duymuş, Hasan Bombacı
doi: 10.14744/hnhj.2018.47560  

7.
Genel ve spinal anestezi uygulanan hastalarda Beyin Natriüretik Peptid (BNP) düzeylerinin karşılaştırılması
Comparison of Brain Natriuretic Peptide (BNP) levels in patients under general and spinal anesthesia
Nurettin Kurt, Mustafa Murat Kaşıkçı, Özcan Pişkin, Volkan Hancı, Mustafa Sakın
doi: 10.14744/hnhj.2018.71676  

8.
Renal kolik insidansının mevsim, cinsiyet ve yaşla ilişkisi: Kesitsel çalışma
Correlation of renal colic incidences with season, gender and age: Cross sectional study
Aytaç Sahin, Ahmet Urkmez, Çağlar Yildirim, Serkan Akan, Dogu Guner, Ozgur Haki Yuksel
doi: 10.14744/hnhj.2018.33254  

9.
Kadın ve erkek fibromiyalji hastalarinda deri bulguları
Dermatological findings in female and male fibromyalgia patients
Muge Kepekci, Berna Urkmez, Emre Araz, Ozgur Taspinar, Murat Erdugan, Ilteris Ahmet Senturk
doi: 10.14744/hnhj.2018.98705  

10.
Antibiyotik ilişkili ishallerin engellenmesinde Lactobacillus rueteri’nin etkinliği
Effectiveness of Lactobacillus reuteri for preventing antibiotic-associated diarrhea
İlkay Özgen Sarı, Necla Yüce, Mehmet Karacı, Şirin Güven, Çağrı Dinleyici
doi: 10.14744/hnhj.2018.94809  

11.
Vertebrobaziler yetmezliklerin cVEMP yanıtlarına etkisi
Effects of vertebrobasilar insufficiency on cVEMP responses
Ahmet Baki, Deniz Tuna Edizer, Muhammet Yıldız, Hasan Demirhan, Özgür Yiğit
doi: 10.14744/nci.2018.08379  

12.
Obez Çocuklarda Metabolik Sendrom Sıklığının Değerlendirilmesi
Evaluatıon of Frequency of Metabolıc Syndrome In Obese Chıldren
İlkay Özgen Sarı, Aysun Boğa, Mehmet Karacı
doi: 10.14744/hnhj.2018.82621  

13.
Non-Timomatöz Miyastenia Gravis Hastalarında Anterior Mediastinal Yağ Doku Dansitesinin Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Anterior Mediastinal Fat Tissue Density with Computed Tomography in Non-Tymomatous Myasthenia Gravis Patients
Serdar Solak, Fethi Emre Ustabaşıoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.79663  

14.
Manyetik Rezonans Görüntülemede İnterkondiler Çentik, Kondiler Morfoloji ve Tibial Eğim Değerlendirmesinin Ön Çapraz Bağ Rüptürü Üzerine Etkisi
Evaluation of Intercondylar Notch, Condylar Morphology and Tibial Slope on Magnetic Resonance Imaging and Their Influence on Rupture of the Anterior Cruciate Ligament
Fethi Emre Ustabasioglu, Cesur Samanci, Deniz Alis
doi: 10.14744/hnhj.2018.48344  

15.
Acil servise başvuran palyatif bakım hastalarının değerlendirilmesi, bir derleme
Evaluation of palliative care patients admitted to emergency department, a review.
Davut Tekyol, İbrahim Altundağ, Nihat Müjdat Hökenek, Gürkan Akman
doi: 10.14744/hnhj.2018.29494  

16.
Alzheimer Hastalığı ile Kırmızı Kan Hücreleri Dağılım Genişliği (RDW) Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Relatiaonship Between Alzheimer's Disease and Red Cell Distribution Volume(RDW)
Mustafa Ülker, Buse Çağla Arı
doi: 10.14744/hnhj.2018.09821  

17.
Ciddi Aort stenozu olan olgulardaki Transaortik Kapak Implantasyonu deneyimlerimiz
Experiences of Transcatheter Aortic Valve Implantation with Severe Aortic Stenosis
Hale Aksu Erdost, Leyla İyilikçi, Leyla Seden Duru, Elvan Öçmen, Hüseyin Dursun
doi: 10.14744/hnhj.2018.04935  

18.
Hastane ilişkili hiponatremi: risk faktörleri ve sonuçları
Hospital related hyponatremia: risk factors and outcomes
Zeynep Ece Demirbaş, Gülizar Şahin, Kadir Kayataş, Mehmet Tepe, Yasemin Özgür, Seher Tanrıkulu, Refik Demirtunç
doi: 10.14744/hnhj.2018.94899  

19.
Karpal Tunel Sendromunun şiddetinin belirlenmesinde hipohidroz ve dermatolojik bulgular
Hypohidrosis and dermatological manifestations as guides for the severity of carpal tunnel syndrome
Güldehan Atış, Başak Bilir Kaya
doi: 10.14744/hnhj.2018.74318  

20.
İdrar yolu Enfeksiyonu Olan Yenidoğanlarda Konjenital Üriner Sistem Anomalisi İnsidansı
Incidence of Congenital Urinary System Anomaly in Newborns with Urinary Tract Infection
Ebru Şahin, Nihan Uygur Külcü, Züleyha Aysu Say
doi: 10.14744/hnhj.2018.27879  

21.
Obez çocuklarda, insülin direnci ve serum vitamin B12 düzeyi arasında ilişki var mı?
Is there any relationship between insulin resistance and vitamin B12 deficiency in obese children?
Fatma Dursun, Nelgin Gerenli
doi: 10.14744/hnhj.2018.19970  

22.
Proksimal Femur Kırık Yeri ile Kalça Anatomisi Arasında İlişki Var Mı?
Is There Any Relationship Between Proximal Femur Fracture Site and Hip Anatomy?
Sefa Giray Batıbay, Savaş Çamur
doi: 10.14744/hnhj.2018.92259  

23.
Willis Poligonu Varyasyonlarının Manyetik Rezonans Anjiyografi ile Değerlendirilmesi
Magnetic Resonance Angiographic Evaluation of Anatomic Variations of the Circle of Willis
Fethi Emre Ustabaşıoğlu, Serdar Solak
doi: 10.14744/hnhj.2018.74046  

24.
Lokalize Prostat Kanseri Tedavisinde Kalıcı Brakiterapi Deneyimimiz
Our Experience of Permanent Brachytherapy in Localized Prostate Cancer
Abdullah İlktaç, Senad Kalkan, Selahattin Çalışkan, Orhan Koca, Metin İshak Öztürk, Muhammet İhsan Karaman
doi: 10.14744/hnhj.2018.62681  

25.
Kübital Tünel Sendromu Klinik Deneyimlerimiz
Our Experiences about Cubital Tunnel Syndrome
Ayşe İrem İskenderoğlu, Nesibe Sinem Çiloğlu, Barış Çin
doi: 10.14744/hnhj.2018.06977  

26.
Tip Ampütasyonlarında Rekonstrüksiyon Tecrübelerimiz
Our Experiences about Reconstruction of Tip Amputations
Ayşe İrem İskenderoğlu, Nesibe Sinem Çiloğlu, Ahmet Kürşat Yiğit, Shahrukh Omar
doi: 10.14744/hnhj.2018.36744  

27.
Piyojenik Granülom: Dudak Vermilyonunda Cerrahi Tedavi
Pyogenic Granuloma: Surgical Treatment in Lip Vermillion
Alpay Duran, Aslı Duran, Tuğba Dindar, Hasan Dindar
doi: 10.14744/hnhj.2018.72692  

28.
Katlanabilir iris kıskaçlı fakik göz içi lensinin refraktif sonuçları ve endotel güvenliği
Refractive results and endothelial safety of a foldable iris claw phakic intraocular lens
İhsan Çakır, Alper Ağca, Dilek Yaşa, Yusuf Yıldırım, Burçin Kepez Yıldız, Mustafa Gürkan Erdoğan, Ahmet Demirok
doi: 10.14744/hnhj.2018.58672  

29.
Maternal Vücut Kitle İndeksi İle 11-14 Haftalarda Yapılan Duktus Venozus Doppler İncelemesi Arasındaki İlişki
Relationship Between Body Mass Index And Ductus Venosus Doppler Measurements at 11-14 Gestational Weeks
Zeynep Akçöltekin, Cem Terece, Hasan Süt, Sevcan Arzu Arınkan
doi: 10.14744/hnhj.2018.95530  

30.
Bozulmuş glukoz toleransı ve gestasyonel diyabet ile epidemiyolojik özellikler ve risk faktörleri arasındaki ilişki
Relationship of epidemiologic features and risk factors in impaired glucose tolerance and gestational diabetes mellitus
Güldeniz Toklucu, Mehmet Nizamoğlu, Alper Kızıltepe
doi: 10.14744/hnhj.2018.77699  

31.
Riskli Yenidoğanlarda Otoakustik Emisyon Testi ve İşitsel Beyin Sapı Cevabının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Autoacoustic Emission Test and Auditory Brainstem Response in Risky Newborns
Funda Yavanoğlu Atay, Gürkan Atay, Çağatay Nuhoğlu, Ömer Ceran
doi: 10.14744/hnhj.2018.43760  

32.
İstanbul Sancaktepe bölgesindeki eğitim ve araştırma hastanesi sezaryen oranlarının retrospektif değerlendirilmesi
Retrospective evaluation of the cesarean rates of a training and research hospital in Istanbul Sancaktepe district
Güldeniz Toklucu, Kemal Sandal, Arzu Bilge Tekin, Bilge Doğan Taymur, Niyazi Tuğ
doi: 10.14744/hnhj.2018.07769  

33.
Yenidoğanlarda işitme tarama sonuçlarına bilirubin düzeyinin etkisi.
The effect of bilirubin levels on hearing screening results in newborns.
Ahmet Altıntaş, Mustafa Çelik, Arzu Karaman Koç, Ergül Sarı, Özgül Salihoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.80774  

34.
Deksmedetomidinin Hemodinami ve Entübasyon Koşullarına Etkisi
The effects of dexmedetomidine on hemodynamic parameters and intubation conditions
Arzu Yıldırım Ar, Fatma Nur Kaya, Belgin Yavaşcaoğlu, Elif Başağan Moğol
doi: 10.14744/hnhj.2018.44712  

35.
Jenerik Antibiyotik Kullanımının İlaç Maliyeti Yönünden Değerlendirilmesi
The Evaluation of Generic Antibiotic Usage Under The Perspective of Drug Cost
Güldem Mercanoglu
doi: 10.14744/hnhj.2018.50023  

36.
Renal Nakilli Hastalarının Taranması ile Tespit Edilen Fabry Ailesi: Tek Merkez Taraması
The Fabry Family Determined as a Result of the Screening of the Transplanted Patients: A Single Center Screening
Özgür Can, Süleyman Baş, Melike Betül Öğütmen
doi: 10.14744/hnhj.2018.81904  

37.
Tersiyer Bir Merkezdeki Abruptio Plasenta Olgularının Retrospektif Analizi: Risk Faktörleri ve Perinatal Sonuçlar
The Retrospective Analysis of Abruptio Placenta Cases In a Tertiary Center: Risk Factors and Perinatal Outcomes
Burcu Dinçgez Çakmak, Ülkü Ayşe Türker, Betül Dündar, Ayşe Ender Yumru
doi: 10.14744/hnhj.2018.04900  

38.
Yaşlılardaki üst gastrointestinal sistem kanamalarında antiagregan, antikoagülan ilaçların etiyolojideki yeri ve önemi
The role and importance of antiagregan, anticoagulant drugs in the etiology of upper gastrointestinal system bleeding in elderly
Hanife Şerife Aktaş
doi: 10.14744/hnhj.2018.98159  

39.
Kardiyovasküler ve inflamatuvar belirteçlerin yenidoğanda solunum sıkıntısı etyolojisini aydınlatmada yeri
The role of cardiovascular and inflammatory markers in elucidating the etiology of respiratory distress in the newborn
Funda Yavanoğlu Atay, Gözde Kanmaz Kutman, Duygu Bidev, Şerife Suna Oğuz
doi: 10.14744/hnhj.2018.04880  

40.
Adenoid Vejetasyon Rekürrenslerinde Total Ig E Yüksekliği ve Pasif Sigara İçiciliğinin Rolü
The Role of Increase of Total Ig E and Passive Smoking in Adenoid Vegetation Recurrences
Selçuk Yıldız, Sema Zer Toros, Lütfü Şeneldir, Harun Karaca
doi: 10.14744/hnhj.2018.57855  

41.
Evreleme ve Meme Koruyucu Cerrahi Planlamasında Manyetik Rezonans Görüntülemenin Değeri
The Value of Magnetic Resonance Imaging for Staging and Breast Conserving Surgery Planning
Elçin Ersöz Köse, Leyla Özel, Gökay Reyhan, Pınar Ata, Hikmet Karagüllü, Gamze Kılıçoğlu
doi: 10.14744/nci.2018.63634  

42.
konvansiyonel tedaviye cevap vermeyen volüm yükü olan kalp yetmezliği için tolvaptan
Tolvaptan for heart failure with volume overload not responding to conventional treatment: A retrospective analysis
Melike Betül Öğütmen
doi: 10.14744/hnhj.2018.16056  

43.
Bir akıllı telefon uygulamasının kırık açılanması ölçümü için kullanılması
Use of a smartphone application for fracture angulation measurement
İsmail Emre Ketenci, Hakan Serhat Yanık
doi: 10.14744/hnhj.2018.59672  

44.
Mesane kanseri tedavisinde açık radikal sistektomi ve robot yardımlı radikal sistektomi operasyonlarının onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırılması
Comparison of oncological and functional results of open and robot assisted laparoscopic radical cystectomy for bladder cancer
Resul Sobay, Ahmet Tahra, Uğur Tolga Şen, Ferhat Yakup Suçeken, Eyüp Veli Küçük, Uğur Boylu
doi: 10.14744/nci.2018.42275  

45.
Tanısı Konulmamış Plevral Efüzyonlarda Tekport Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahinin Diagnostik Etkinliği
Diagnostic Efficacy of Uniportal Video-Assisted Thoracoscopic Surgery in the Undiagnosed Pleural Effusion
Muharrem Özkaya
doi: 10.14744/hnhj.2018.27146  

46.
Hemodiyaliz hastalarında vasküler ve kardiak kalsifikasyon ile osteoporoz arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi ve risk faktörlerinin saptanması
Evaluation of the relationship vascular and cardiac calcification and osteoporosis in hemodialysis patients and detection of risk factors
Ergün Parmaksız, Fatma Nurhan Özdemir Acar
doi: 10.14744/hnhj.2018.43255  

47.
Üriner inkontinansı olan kadınlarda fiziksel aktivite ve denge değişiklikleri; prospektif çalışma
Physical activity and balance changes in women with urinary incontinence; a prospective study
Ahmet Tahra, Duygu Kurtuluş, Ahmet Bindayi, Berkan Şimşek, Eyüp Veli Küçük, Uğur Boylu
doi: 10.14744/hnhj.2018.86648  

48.
Primer açık açılı glokomda santral kornea kalınlığının optik sinir başı ve retina sinir lifi tabakası ile ilişkisinin 3 boyutlu optik koherens tomografi ile değerlendirilmesi.
Relationship between optic nerve head and retinal nerve fiber layer with central corneal thickness in primary open angle glaucoma: A three-dimensional optical coherence tomography study.
Zeynep Kayaarası Öztürker
doi: 10.14744/hnhj.2018.54366  

49.
Santulli enterostomi stoma kapatılmasında avantajlı bir tekniktir
Santulli enterostomy is an advantageous technique in stoma closure
Özgen Işık, Halit Ziya Dündar, Burak Bakar, Pınar Sarkut, Tuncay Yılmazlar, Ersin Öztürk
doi: 10.14744/hnhj.2017.95967  

50.
Kronik Plak Tip Psoriasis Hastalarında Serum Lipoprotein(a) ve Lipid Düzeyleri
Serum Lipoprotein(a) and Lipid Levels in Patients with Chronic Plaque Type Psoriasis
Melek Aslan Kayıran, Emine Derviş
doi: 10.14744/hnhj.2018.50455  

51.
Kayseri ilindeki hekimlerde öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarının çocuklarda kullanım yaşı ile ilgili yapılan düzenlemeler hakkındaki farkındalıkları
The awareness of physicians working in Kayseri age regulations related to the use of cough and cold medicines in children
Cem Turanoğlu, Ayşenur Paç Kısaarslan, Yasemin Altuner Torun, Bahadır İnan
doi: 10.14744/hnhj.2018.48343  

52.
Tıkayıcı uyku apne sendromunda transoral robotik cerrahi uygulanan olguların anestezi yönetimi.
Anesthetic management of patients with transoral robotic surgery for obstructive sleep apnea syndrome.
Bedih Balkan, Mustafa Çelik, Kamil Hakan Kaya, Arzu Karaman Koç, Halil Çetingök, Gülsüm Oya Hergünsel
doi: 10.14744/hnhj.2018.85547  

53.
Bisfosfonatların Rat Modelinde Sigaraya Bağlı Akciğer Hasarında Antioksidan Etkileri
Antioxidant Effects Of Bisphosphonates In Smoking-Induced Lung Injury In A Rat Model
Celalettin Korkmaz, Soner Demirbaş, Durdu Mehmet Yavşan, Pembe Oltulu, İbrahim Kılınç, Mehmet Uyar
doi: 10.14744/hnhj.2018.45087  

54.
Önceden sintigrafi ile tiroid bezinde nodül tespit edilerek genel cerrahi kliniğine sevk edilmiş hastalarda fiziksel muayene İle eşzamanlı tiroid ultrasonografisinin karşılaştırılması
Comparison of physical examination and simultaneous ultrasonography results in patient in whom thyroid gland nodule was diagnosed on scintigraphy previously and referred to general surgery clinics
Oğuzhan Sunamak, Mete Düren
doi: 10.14744/hnhj.2017.60490  

55.
Dirençli Gram Pozitif Bakterilerde Linezolidin İn vitro Aktivitesinin E-Test Yöntemiyle Belirlenmesi
Determination of In Vitro Activity of Linezolid in Resistance Gram Positive Bacteria by E-Test Method
Şenol Çomoğlu, Şafak Kaya, Nurgül Ceran, Selçuk Aksöz, Sinan Öztürk, Gül Karagöz
doi: 10.14744/hnhj.2018.30085  

56.
Aort anevrizması tespit edilen hastalarda kornea değişikliklerinin incelenmesi
Evaluating corneal changes in patients with Aort aneurysm
Burcu Akıncı, Orhan Ayar, Belma Kalaycı, Suat Hayri Uğurbaş
doi: 10.14744/hnhj.2018.60565  

57.
Atipik Menenjiomlarda Lokal Rekürrens Üzerine Etkili Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Prognostic Factors of Local Recurrence in Atypical Meningiomas
Ezgi Akar, Selin Tural Emon, Duygu Ceman, Abdullah Yolcu, Merih İş, Metin Orakdöğen
doi: 10.14744/hnhj.2018.49092  

58.
Gastrointestinal stromal tümör: Yirmibir olgunun retrospektif analizi
Gastrointestinal stromal tumors: Retrospective analysis of 21 cases
Tuba Atak, Turgut Tunç Eren, Büşra Burcu, Jülide Sağıroğlu, İbrahim Ali Özemir, Orhan Alimoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.82905  

59.
Diyabetik Sıçanlarda Potentilla Fulgens'in Olası Antidiyabetik Etkilerinin Araştırılması ve Diğer Antidiyabetiklerle Karşılaştırılması
Investigation of Possible Antidiabetic Effects of Potentilla Fulgens in Diabetic Rats and Comparison with Other Antidiabetics
Polat İpek, Ezel Taşdemir, Yüksel Koçyiğit
doi: 10.14744/hnhj.2018.93898  

60.
Rekürren veya persistan varikosel hastalarında mikrocerrahi ile subinguinal varikoselektomi
Microsurgical subinguinal varicocelectomy in patients with recurrent or persistent varicocele
Resul Sobay, Ahmet Tahra, Ferhat Yakup Suçeken, Uğur Tolga Şen, Eyüp Veli Küçük
doi: 10.14744/hnhj.2018.64426  

61.
Tek merkezde yapılan Laparoskopik TEP onarımı sonuçlarımız. Öğrenme eğrisi dönemi ve zorluklar
Our results of Laparoscopic TEP repair from single center.The learning curve period and difficulties
Hacı Hasan Abuoglu, Münip Ali Tolga Müftüoğlu, Ali Aktekin, Emre Günay, Bülent Kaya, Hakan Uzunoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.50490  

62.
Periprostatik Blok ile 180 Watt GreenLight® Lazer Prostatektomi
Performing 180-Watt GreenLight® Laser Prostatectomy using Periprostatic Block
Ömer Onur Çakır, Mehmet Gökhan Çulha, Hüseyin Lüleci, Ahmet Yaser Müslümanoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.17894  

63.
Yaşlı Hastalarda Preoksijenizasyon: Üç Dakika ve Dört Derin Nefes Tekniklerinin Karşılaştırılması
Preoxygenation in the elderly: Comparison of three minutes and four deep breath tecniques
Asu Özgültekin
doi: 10.14744/hnhj.2018.72677  

64.
Ankilozan spondilit hastalarında uyku kalitesi ve huzursuz bacak sendromu
Sleep quality and restless legs syndrome in patients with ankylosing spondylitis
Gülbün Asuman Yüksel, Duygu Kurtuluş, Hülya Tireli
doi: 10.14744/hnhj.2018.93723  

65.
Metabolik sendromlu hastalarda, epikardial yağ kalınlığı kardiyovasküler hastalık belirteci midir?
The Cardiovasculer Risk Prediction of Epicardial Fat Thickness in Metabolic Syndrome Patients
Hanife Usta Atmaca, Feray Akbas
doi: 10.14744/hnhj.2018.86547  

66.
Diferansiye Tiroid Karsinomunda Tiroid Stimülan Hormonun Tümör Boyutuna Etkisi
The Effect of Thyroid Stimulating Hormone on Tumor Size in Differentiated Thyroid Carcinoma
İbrahim Atak, Mehmet Lütfi Polat, Tuba Atak, Serkan Fatih Yeğen, Erol Bağcivan, Alaattin Güler, Mehmet Veysi Samsa
doi: 10.14744/hnhj.2018.98853  

67.
Toksikoloji alanında SCI/SCI-E’de indekslenen dergilerde Türkiye kaynaklı yayınlar: Bibliografik bir analiz
Turkish Publications in Science Citation Index and Citation Index-Expanded Indexed Journals in the Field of Toxicology: A Bibliographic Analysis
Sibel Büyükçoban, Volkan Hancı, Leyla İyilikçi
doi: 10.14744/hnhj.2018.47965  

68.
Gereksiz Hepatit-B Test İstemleri
Unnecessary Hepatitis-B Orders
Özgür Yanılmaz
doi: 10.14744/hnhj.2018.38268  

OLGU SUNUMU
69.
Olgu sunumu: Tek bir oral doz valasiklovir kullanımı ile ilişkili akut böbrek hasarı
A case report: Acute renal injury with a single oral dose of valacyclovir
Miraç Ayşen Ünsal
doi: 10.14744/hnhj.2018.82787  

70.
Erişkin tipi difteri-tetanoz aşı sonrası uyarılan bir Raynaud fenomeni atağı
A Raynaud phenomonic attack induced after an adult diphtheria-tetanus vaccine
Ahu Aksay, Mine Düzgöl, Nuri Bayram, İlker Devrim
doi: 10.14744/hnhj.2018.04274  

71.
Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozu Tanısı Konularak Tüberküloz Tedavisi Başlanan ABPA Olgusu
An ABPA Case With an Initial Diagnosis and Treatment of Smear Negative Pulmonary Tuberculosis
Şeyma Özden, Arzu Deniz, Naciye Mutlu, Hüseyin Cem Tigin, Murat Kıyık
doi: 10.14744/hnhj.2018.83792  

72.
Sıradışı Başlangıç Semptomlu Bir Guillain-Barre Sendromu: Bilateral pitoz ve anti-GQ1b pozitifliği
An unusual presentation of Guillain-Barre Syndrome: Bilateral ptosis with anti-GQ1b Antibody Positivity
Mustafa Ülker, Mehmet Demir, Füsun Mayda Domaç, Gülay Kenangil, Fatma Betül Özdilek
doi: 10.14744/hnhj.2018.44227  

73.
Nutcraker Sendromu sekonder hipertansiyon nedeni olabilir mi? İki olgu sunumu.
Can Nutcracker Syndrome cause secondary hypertension? Two case reports.
Pınar Zehra Davarcı, Süleyman Baş, Funda Müşerref Türkmen, Zeynep Gamze Kılıçoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.70783  

74.
Persistan lökomoid reaksiyon ile seyreden neonatal boğmaca: olgu sunumu
Case report of neonatal pertussis with persistant leukemoid reaction
Abdulkadir Bozaykut, Sibel Ergin Şahin, Hacer Aktürk, Hatice Güllüelli, Rabia Gönül Sezer
doi: 10.14744/hnhj.2018.28199  

75.
Olgu Sunumu: Pansitopeni ile başvuran bir Bruselloz
Case Report: Brucellosis presenting with pancytopenia
Nihan Uygur Külcü, Erdal Sarı, İlkay Özgen Sarı, Feyza Mediha Yıldız
doi: 10.14744/hnhj.2018.02419  

76.
Prematür Bir Bebekte Konjenital Bruselloz
Congenital Brucellos in a Premature Infant
Erkan Yetmiş, Sevinç Çelik, Çiğdem Sağ, Narin Akıcı, Çağatay Nuhoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.78055  

77.
İntratorasik Dev Desmiod Tümör Saptanan Olgu Sunumu
Intrathoracic Giant Desmoid Tumor: Case Report
Elçin Ersöz Köse, Gökay Reyhan, Tuğba Coşgun, Şenol Ürek, Çağatay Tezel
doi: 10.14744/hnhj.2018.41275  

78.
Sporadik hemiplejik migren, bir olgu sunumu
Sporadic hemiplegic migraine, a case report
Davut Tekyol, İbrahim Altundağ, Nihat Müjdat Hökenek
doi: 10.14744/hnhj.2018.36854  

79.
Ölümcül künt göğüs travmalı hastanın başarılı erken cerrahi tedavisi: Bir olgu sunumu
Succesful early surgical treatment of a fatal blunt chest trauma: A case report
Davut Tekyol, Handan Tanrıkulu, İbrahim Altundağ, Nihat Müjdat Hökenek, Umut Gökhan Özder
doi: 10.14744/hnhj.2018.63644  

80.
Kadın Nuck kanalı hidroseli: Olgu sunumu
Female hydrocele of the canal of Nuck: a case report
Duygu Demiriz Gülmez, Mehmet Gülmez
doi: 10.14744/hnhj.2018.54376  

81.
Desfluran anestezisi sonrası gelişen hepatotoksiste
Hepatotxicity after desflurane anesthesia
Ekrem Aslan, Can Gönen, Ayça Saltürk, Fatih Güzelbulut
doi: 10.14744/hnhj.2018.44265  

82.
Psikojenik Polidipsiye Bağlı Su İntoksikasyonu: Olgu Sunumu
Psychogenic Polydipsia-Associated Water Intoxication: Case Report
Murat Tolga Avşar, Mehmet Toptaş, İbrahim Akkoç
doi: 10.14744/hnhj.2018.09609  

83.
Meme Kanserinin Geç, Nadir Ve Asemptomatik Mesane Metastazi
Late, Rare And Asymptomatic Bladder Metastasis Of Breast Carcinoma: A Case Report
Murat Öztürk, Serdar Aykan, Nizamaddin Koca, Soner Çoban, Gül Ayşen Öztürk, Muhammet Güzelsoy, Ali Rıza Türkoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.44711  

DERLEME
84.
Gevşek iris sendromu patofizyolojisindeki ana etken tamsulosinin sülfonamid gurubu mu?
Is sulfonamide group of tamsulosin main factor in the pathophysiology of floppy iris syndrome?
Ahmet Urkmez, Ozgur Haki Yuksel
doi: 10.14744/hnhj.2018.53244  

LookUs & Online Makale