ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Tersiyer Bir Merkezdeki Abruptio Plasenta Olgularının Retrospektif Analizi: Risk Faktörleri ve Perinatal Sonuçlar []
. 2019; 59(1): 88-94 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.04900

Tersiyer Bir Merkezdeki Abruptio Plasenta Olgularının Retrospektif Analizi: Risk Faktörleri ve Perinatal Sonuçlar

Burcu Dinçgez Çakmak1, Ülkü Ayşe Türker1, Betül Dündar1, Ayşe Ender Yumru2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Bursa, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda, dekolman plasenta tanısı almış olgularımızın risk faktörleri ve gebelik sonuçları değerlendirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Ocak 2016-Nisan 2018 tarihleri arasında dekolman plasenta nedeniyle sezaryen uyguladığımız 91 hasta dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, gebelik haftaları, klinik ve ultrasonografi bulguları, predispozan faktörleri, laboratuvar değerleri, doğum ağırlığı, cinsiyet, Apgar skorları, yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı ve maternal komplikasyonları kaydedildi.
BULGULAR: Dekolman sıklığı %0.43 idi.Olguların %65.9'u multipardı. Preterm doğum hastaların %70.3'ünde, hipertansiyon %40.7'sinde, intrauterin büyüme kısıtlılığı %15.4'ünde, polihidroamniyos %5.5'inde, sigara %17.6'sında, erken doğum tehdidi/erken membran rüptürü %18.7'sinde, non-verteks prezentasyon %12.1'inde ve travma %1.1'inde mevcuttu. Maternal ölüm olguların %1.1'inde, transfüzyon %46.2'sinde, akciğer ödemi %1.1'inde, akut böbrek yetmezliği %9.9'unda, hipovolemik şok %15.4'ünde, dissemine intravasküler koagülasyon ise %13.2'sinde saptandı. Ortalama doğum haftası 33.9±4.32, doğum ağırlığı 2337.53±943.78 gram olup olguların çoğu erkek fetüslerde gözlendi. Birinci dakika Apgar skorunun≤7 olma oranı %37.4 ve 5.dakika için %29.7 iken olguların %18.7'sinde 1.dakika Apgar skoru 0 idi. Yenidoğan yoğun bakım kabul oranı ise %29.7 hesaplandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Maternal ve fetal mortalite ile ilişkili olan dekolman için erken tanı çok önemlidir. Ağrı ve vajinal kanama ile başvuran son trimester gebelerde ultrasonografi bulgusu olmasa bile dekolman tanısı akılda tutulmalıdır.Çoğu olguda risk faktörlerinden bir veya birkaçı mevcut olduğundan antenatal takiplerde risk faktörlerinin tanımlanması ve azaltılması olası komplikasyonların önlenmesinde kritik öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler: dekolman plasenta, perinatal sonuçlar, risk faktörleri

The Retrospective Analysis of Abruptio Placenta Cases in a Tertiary Center: Risk Factors and Perinatal Outcomes

Burcu Dinçgez Çakmak1, Ülkü Ayşe Türker1, Betül Dündar1, Ayşe Ender Yumru2
1Department of Obstetrics and Gynecology, University of Health Sciences, Bursa Yuksek Ihtisas Research and Training Hospital, Bursa, Turkey
2Department of Obstetrics and Gynecology, University of Health Sciences, Sisli Hamidiye Etfal Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to evaluate risk factors and pregnancy outcomes of abruption cases.
METHODS: A total of 91 abruption cases between January 2016 and April 2018 were included in this study. Demographic findings, gestational age, sonographic and clinical findings, predisposing factors, laboratory parameters, birth weight, gender, Apgar scores, neonatal intensive care unit admission, and maternal complications were recorded.
RESULTS: The prevalence was 0.43%; and 65.9% were multiparous. Preterm birth was present in 70.3% of cases, hypertension in 40.7%, intrauterine growth restriction in 15.4%, polyhydramnios in 5.5%, cigarette in 17.6%, premature membrane rupture/preterm delivery in 18.7%, non-vertex presentation in 12.1%, and trauma in 1.1%. The ratio of maternal death was 1.1%, of transfusion 46.2%, of pulmonary edema 1.1%, of acute renal failure 9.9%, of hypovolemic shock 15.4%, and of disseminated intravascular coagulation 13.2%. The mean gestational week was 33.9±4.32, and the mean birth weight was 2337.53±943.78 g. Neonates were generally male. The Apgar score was ≤7 in 37.4% in first and 29.7% at fifth minutes; and first-minute Apgar score was 0 in 18.7%. The neonatal intensive care unit admission rate was 29.7%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Early diagnosis is crucial for abruption that is related with maternal and fetal mortality. It must be considered when pain and vaginal bleeding is present in third trimester and even sonography is normal. Since at least one risk factor is present in cases, it is important to manage them to prevent complications.

Keywords: Perinatal outcomes, placental abruption; risk factors.

Burcu Dinçgez Çakmak, Ülkü Ayşe Türker, Betül Dündar, Ayşe Ender Yumru. The Retrospective Analysis of Abruptio Placenta Cases in a Tertiary Center: Risk Factors and Perinatal Outcomes. . 2019; 59(1): 88-94

Sorumlu Yazar: Burcu Dinçgez Çakmak, Türkiye
LookUs & Online Makale