ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Onkolojik ve İşlevsel Sonuçlar Açısından Radikal ve Parsiyel Nefrektominin Karşılaştırılması []
. 2018; 58(1): 22-27 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.09326

Onkolojik ve İşlevsel Sonuçlar Açısından Radikal ve Parsiyel Nefrektominin Karşılaştırılması

Ümit Yıldırım1, Uğur Boylu2, Ahmet Bindayı2, Eyüp Veli Küçük2, Eyüp Gümüş2
1Artvin Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Artvin
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Böbrek tümörlerinde radikal nefrektomi (RN) ve parsiyel nefrektominin (PN) onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarını karşılaştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde Ocak 2009 ile Temmuz 2016 yılları arasında böbrek tümörü nedeniyle RN veya PN operasyonu geçiren 201 hastada yapılmıştır. Operasyon öncesi ve takip sonuçları prospektif olarak kaydedildi ve retrospektif olarak incelendi. Hastaların preoperatif ve postoperatif sonuçları student paired t test ve Wilcoxon testi ile, sağkalım eğrisi Kaplan-Meier analizi kullanılarak yapıldı.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 201 hastadan 79’u RN, 122’si ise PN operasyonu geçirmiştir. RN grubunda hastaların 38'inde açık, 32'sinde laparoskopik, 9'unda robotik cerrahi yöntemi uygulandı. PN grubunda ise hastaların 41'inde açık, 10'unda laparoskopik, 71'inde robotik cerrahi yöntemi uygulandı. RN grubunun yaş ortalaması 60.5, PN grubunun ise 55.4 idi (p =0.007). RN grubunda ortalama oprasyon süresi 207.1± 51.3 dk iken, PN grubunda 193.1± 56.5 dk idi (p =0.078). Ortalama kan kaybı RN grubunda 613.4 ± 280.6 mL iken, PN grubunda 274.2 ± 258.6 mL idi (p =0.005). Hastanede kalış süresi RN grubunda istatistiksel anlamlı olarak daha uzundu (p <0.0001). Operasyon öncesi RN operasyonu geçiren hastaların ortalama eGFR değerleri 92.9 ± 29.1 iken operasyon sonrası 6. ayda 72.6 ± 25’e gerilemiştir (p <0.0001). PN operasyonu geçiren hastaların preoperatif ortalama eGFR değeri 108.8 ± 31.8 iken, postoperatif 6. ayda 101.2 ± 32.7’e gerilemiştir (p <0.0001). RN operasyonu geçiren hastaların sağkalımı 80. ayda %69 (%95 güven aralığı) iken PN grubunda 80. ayda %86 olarak belirlenmiştir (%95 güven aralığı).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Nefron koruyucu cerrahi uygulanabilecek küçük tümörlerde parsiyel nefrektomi kısa ve uzun dönem onkolojik ve fonksiyonel sonuçlar bakımından radikal nefrektomiyle karşılaştırılabilir sonuçlara sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Böbrek tümörü, radikal nefrektomi, parsiyel nefrektomi

Comparison of Radical and Partial Nephrectomy in Terms of Oncological and Functional Results

Ümit Yıldırım1, Uğur Boylu2, Ahmet Bindayı2, Eyüp Veli Küçük2, Eyüp Gümüş2
1Department of Urology, Artvin State Hospital, Artvin, Turkey
2Department of Urology, University of Health Sciences, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study is an evaluation of the oncological and functional outcomes of radical nephrectomy (RN) and partial nephrectomy (PN).
METHODS: A total of 201 patients with a kidney tumor who underwent RN and PN between January 2009 and July 2016 at the hospital were included in the study. Preoperative, operative, and postoperative follow-up data were recorded prospectively and analyzed retrospectively using the Student’s t-test and the Wilcoxon signed-rank test. Patient survival was analyzed using the Kaplan-Meier estimator.
RESULTS: In all, 79 patients underwent RN and 122 patients underwent PN. In the RN group, open surgery was performed for 38 patients, laparoscopic surgery for 32, and robotic surgery for 9 patients. In the PN group, open surgery was performed for 41, laparoscopic surgery for 10, and robotic surgery for 71 patients. The mean age of the RN and PN groups was 60.5 years and 55.4 years, respectively (p=0.007). The mean operation time was 207.1±51.3 minutes in the RN group and 193.1±56.5 minutes in the PN group (p=0.078). The mean estimated blood loss was 613.4±280.6 mL in the RN group and 274.2±258.6 mL in the PN group (p=0.005). The length of hospital stay was statistically significantly longer in the RN group (p<0.0001). The preoperative mean estimated glomerular filtration rate value of the RN and PN groups was 92.9±29.1 mL/min/1.73m2 and 108.8±31.8 mL/min/1.73m2, respectively, and decreased to 72.6±25 mL/min/1.73m2 and 101.2±32.7 mL/min/1.73m2, respectively, at postoperative month 6 (p<0.0001). The overall survival rate of the RN and PN groups was 69% and 86%, respectively, at postoperative month 80 (95% confidence interval).
DISCUSSION AND CONCLUSION: PN is a viable option for tumors that are suitable for nephron-sparing surgery and has comparable functional and oncological results compared with RN.

Keywords: Kidney tumor, partial nephrectomy; radical nephrectomy.

Ümit Yıldırım, Uğur Boylu, Ahmet Bindayı, Eyüp Veli Küçük, Eyüp Gümüş. Comparison of Radical and Partial Nephrectomy in Terms of Oncological and Functional Results. . 2018; 58(1): 22-27

Sorumlu Yazar: Ümit Yıldırım, Türkiye
LookUs & Online Makale