ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Hızlı Arama
Tanısı Konulmamış Plevral Efüzyonlarda Tekport Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahinin Diagnostik Etkinliği []
. 2018; 58(4): 201-204 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.27146

Tanısı Konulmamış Plevral Efüzyonlarda Tekport Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahinin Diagnostik Etkinliği

Muharrem Özkaya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Göğüs Cerrahisi Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada tanısı konulmamış plevral efüzyonlarda tek port video yardımlı torakoskopik cerrahinin(VATS) diagnostik etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2014 ila 2018 yılları arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde tanısı konulamamış plevral efüzyon nedeniyle VATS uygulanan hastaların tıbbi kayıtları incelendi. Yaşları 35 ila 88 arasında değişen (ortalama yaş: 64,12) hastaların 41’i (%55,4) erkek ve 33’ü (%44,5) kadındı. VATS işlemi hastaların genel durumlarına göre genel anestezi altında ya da local anestezi ve sedasyon eşliğinde uygulandı. Plevral drenaj ve/veya biopsi 1-2 cm insizyon yapılarak tek port üzerinden gerçekleştirildi. İşlem sonrasında port girişinden tek bir göğüs dreni yerleştirildi. Göğüs dreni en az 3 gün tutularak günlük drenaj miktarı 100 ml altına düştüğünde dren çekildi. Dren çekildikten bir gün sonra taburcu edilen hastalara ameliyat sonrası 30. güne poliklinik randevusu verilerek klinik değerlendirme yapılarak kontrol akciğer grafileri istendi.
BULGULAR: Tüm hastalarda plevral sitoloji ve elli üç (%71,6) hastada plevral biopsi alındı. Plevral biopsilerin patolojik inceleme sonuçlarının %65,6’nda malign plevral hastalık, %43,4’nda selim plevral hastalık ve %3,7’nde tüberküloz tespit edildi. 74 hastanın 60’nda (%81) VATS’ın tanı koydurucu olduğu tespit edildi. Plevrayı en sık tutan akciğer kanseri tipinin adenokanser (%78,5) olduğu tespit edildi. Metastatik tümörlerin ise en sık akciğerden (%46,6) ve ikinci sıklıkta memeden (%26,6) kaynaklandığı gözlendi. İntraoperatif mortalite gözlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tek port VATS işlemi, tanısı konulamamış plevral patolojilerin tanı ve tedavilerinde iyi tolere edilen güvenli bir işlemdir.

Anahtar Kelimeler: Malign, plevral efüzyon, tanı

Diagnostic Efficacy of Uniportal Video-Assisted Thoracoscopic Surgery in the Undiagnosed Pleural Effusion

Muharrem Özkaya
Health Sciences University Antalya Practice and Research Center Department of Thoracic Surgery

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the diagnostic efficacy of uniportal Video-Assisted Thoracoscopic Surgery (VATS) in undiagnosed pleural effusions.
METHODS: We examined the medical records of all consecutive patients with undiagnosed pleural effusions who underwent uniportal VATS from 2014 to 2018 at the Health Sciences University Antalya Practice and Research Center. There were 41 males (55.4%) and 33 females (44.5%), ranging in age from 35 to 88 years (mean age: 64.12 years). VATS was performed either under general anesthesia or under local anesthesia according to the patients’ performance status. Pleural drainage and/or biopsies were performed through a single lumen with 1-2 cm incision. A single chest tube was placed from the port entry after the procedure. The chest tube was left in place a minimum of 3 days and removed when fluid drainage was less than 100 ml/24 h. Patients were discharged the day after chest tube removal and a return visit was scheduled on the 30th post-operative day, for clinical evaluation and for a new chest radiograph.
RESULTS: Pleural cytology was performed in all, whereas biopsies were performed in 53 patients (71.6%). Pathological examination of biopsies demonstrated 56.6% with malignancy of the pleura and 43.4% revealed benign pleural diseases, among them 3.7% with tuberculosis. The overall diagnostic yield of VATS in the study was 60/74 (81.0%). The most common primary lung cancer with involvement of the pleura was the adenocarcinoma (78.5%). The most common metastatic tumors were originated from the lung (46.6%) followed by breast (26.6%). There was no intraoperative mortality.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Uniportal VATS is well tolerated and safe for diagnosis and treatment for undiagnosed pleural pathologies.

Keywords: malignant, pleural effusion, diagnosis

Muharrem Özkaya. Diagnostic Efficacy of Uniportal Video-Assisted Thoracoscopic Surgery in the Undiagnosed Pleural Effusion. . 2018; 58(4): 201-204

Sorumlu Yazar: Muharrem Özkaya, Türkiye
LookUs & Online Makale