ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Hızlı Arama
Mesane kanseri tedavisinde açık radikal sistektomi ve robot yardımlı radikal sistektomi operasyonlarının onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırılması []
. 2018; 58(4): 179-186 | DOI: 10.14744/nci.2018.42275

Mesane kanseri tedavisinde açık radikal sistektomi ve robot yardımlı radikal sistektomi operasyonlarının onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırılması

Resul Sobay, Ahmet Tahra, Uğur Tolga Şen, Ferhat Yakup Suçeken, Eyüp Veli Küçük, Uğur Boylu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Mesane kanseri tedavisinde açık radikal sistektomi (ARS) ile robot yardımlı radikal sistektomi (RYRS) operasyonlarının onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarını karşılaştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde 2009 ile 2017 yılları arasında mesane kanseri nedeniyle opere edilen 47 hasta çalışmaya dahil edildi. Data prospektif olarak kaydedildi ve retrospektif olarak incelendi. Hastaların preoperatif ve postoperatif sonuçları Student Paired t test ve Mann Whitney U testi ile, sağkalım eğrisi Kaplan-Meier analizi kullanılarak yapıldı.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 47 hastadan 34’ü ARS ve 13’ü RYRS operasyonu geçirmiştir. ARS grubunun yaş ortalaması 61.7, RYRS grubunun yaş ortalaması 62 idi (p=0.904). ARS grubunda ortalama operasyon süresi (ortalama 6 saat) RYRS grubundan (ortalama 7saat) istatistiksel anlamlı olarak daha kısa bulundu (p=0,001). Tahmini kan kaybı ARS grubunda [350 (100-800) ml], RYRS grubundan [150 (100-400)ml] istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha fazlaydı (p=0,001). Postoperatif komplikasyon oranları iki grup arasında benzerdi (p>0.05). Hastanede kalış süreleri açısından iki grup arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p=0,596). Pozitif cerrahi marjin oranları ve çıkarılan lenf nodu sayısı açısından iki grup arasında istatistiksel anlamlı fark izlenmedi (p>0,05). Ortalama genel sağ kalım süresi ARS grubunda 42,7 ay iken RYRS grubunda 51,3 ay olarak bulundu (p=0,893).
TARTIŞMA ve SONUÇ: RYRS, ARS ile karşılaştırılabilir onkolojik sonuçlara sahiptir. ARS daha kısa operasyon süresine sahip olsa da, RYRS peroperatif daha az kan kaybı ve hızlı oral beslenmeye geçiş nedeniyle avantajlar sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: mesane kanseri, açık radikal sistektomi, robot yardımlı radikal sistektomi.

Comparison of oncological and functional results of open and robot assisted laparoscopic radical cystectomy for bladder cancer

Resul Sobay, Ahmet Tahra, Uğur Tolga Şen, Ferhat Yakup Suçeken, Eyüp Veli Küçük, Uğur Boylu
Department of Urology, Health Sciences University, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: To assess oncological and functional outcomes of two techniques for patients with bladder cancer who undergone open radical cystectomy (ORC) or robot assisted radical cystectomy (RARC).
METHODS: 47 patients who underwent ORC and RARC due to bladder cancer between 2009 and 2017 were evaluated. Preoperative, operative and postoperative follow-up data was recorded prospectively and analyzed retrospectively. Preoperative and postoperative data were compared using Student Paired t test and Mann-Whitney U test. Surivival of the patients were analyzed using Kaplan-Meier test.
RESULTS: 34 patients underwent ORC and 13 patients underwent RARC. The mean age of ORC and RARC groups were 61.7 and 62, respectively (p=0.904). The mean operating time ( 6 hours) in the ORC group was statistically significantly shorter than the RARC group (7 hours). Estimated blood loss was statistically significantly higher in the ORC group [350 (100-800)] than that in the RARC group [150 (100-400)] (p=0.001). The postoperative complication rates were similar between the two groups (p> 0.05). There was no statistically significant difference between two groups in terms of hospital stay (p=0,596), positive surgical margin rates and number of removed lymph nodes (p>0,05). The mean overall survival time was 42.7 months in the ARS group and 51.3 months in the RARAC group (p=0.893).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Robot assisted radical cystectomy has comparable oncological outcomes to ORC. Although ORC has a shorter operating time, RARC has advantages in term of less blood loss and earlier start of oral feeding.

Keywords: bladder cancer, open cystectomy, robot-assisted radical cystectomy.

Resul Sobay, Ahmet Tahra, Uğur Tolga Şen, Ferhat Yakup Suçeken, Eyüp Veli Küçük, Uğur Boylu. Comparison of oncological and functional results of open and robot assisted laparoscopic radical cystectomy for bladder cancer. . 2018; 58(4): 179-186

Sorumlu Yazar: Resul Sobay, Türkiye
LookUs & Online Makale