ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Hızlı Arama
Nadir görülen bir birliktelik: mesane villöz adenomu ve non-invaziv ürotelyal karsinomu []
. 2018; 58(1): 58-60 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.46338

Nadir görülen bir birliktelik: mesane villöz adenomu ve non-invaziv ürotelyal karsinomu

Aytaç Şahin1, Serkan Akan2, Ahmet Ürkmez3
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
2Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

Üriner sistemde ortaya çıkan villöz adenomlar oldukça nadir tümörlerdir. Bu tümörler gastrointestinal sistemde sık görülürler ve bildiğimiz kadarıyla gastrointestinal sistem villöz adenomları premaligndirler. Ancak üriner sistemde görülen villöz adenomların malignite potansiyeli hakkında yeterli kanıt, takip prosedürleri hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Biz burada mesanede non-invazivürotelyal karsinomla birliktelik gösteren villöz adenom olgusunu raporlayarak nadir ancak önemli bir lezyon olduğunu vurgulamayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: mesane, üretelyalkarsinom, villöz adenom

A Rare Concurrence: Villous Adenoma and Non-invasive Urothelial Carcinoma of the Bladder

Aytaç Şahin1, Serkan Akan2, Ahmet Ürkmez3
1Department of Urology, Fatih Sultan Mehmet Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Urology, Sultan Abdulhamid Han Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Urology, Haydarpasa Numune Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey

Villous adenoma appearing in the urinary system is very rare. This tumor is common in the gastrointestinal tract and, as far as we know, villous adenoma of the gastrointestinal tract is premalignant. However, there is insufficient evidence about the malignancy potential of villous adenoma seen in the urinary tract and inadequate information about follow-up procedures. The aim of this report was to highlight a rare but important lesion: villous adenoma presenting with non-invasive urothelial carcinoma in the bladder.

Keywords: Urinary bladder, urothelial carcinoma; villous adenoma.

Aytaç Şahin, Serkan Akan, Ahmet Ürkmez. A Rare Concurrence: Villous Adenoma and Non-invasive Urothelial Carcinoma of the Bladder. . 2018; 58(1): 58-60

Sorumlu Yazar: Ahmet Ürkmez, Türkiye
LookUs & Online Makale