ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Hızlı Arama
Histerektomi Materyallerinde Adenomyozis Sıklığının Araştırılması []
. 2016; 56(1): 23-27

Histerektomi Materyallerinde Adenomyozis Sıklığının Araştırılması

Işık Kaban1, Hüseyin Cengiz2, Esin Avcı3, Murat Ekin2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
2Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
3Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü, Giresun

GİRİŞ ve AMAÇ: Histerektomi materyallerinde adenomyozis sıklığının saptanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda Bakırköy Dr Sadi Konuk Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde benign nedenlerle histerektomi yapılan 255 hastanın postoperatif histerektomi materyallerinin histopatolojik değerlendirmelerinde adenomyozis sıklığı ve bu vakaların demografik özellikleri incelendi.
BULGULAR: Bu çalışmada toplam 255 histerektomi materyali incelendi ve 48 tanesinde (%19,2) adenomyozis varlığı tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Adenomyozis tanısı, değişik nedenlerle kliniğe başvuran hastalarda tedavi planlaması esnasında akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Histerektomi, adenomyozis, histopatoloji

Adenomyosis Incidence in Hysterectomy Materials

Işık Kaban1, Hüseyin Cengiz2, Esin Avcı3, Murat Ekin2
1Department of Gynecology and Obstetrics, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Gynecology and Obstetrics, Bakırköy Dr Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Statistics, Giresun University Faculty of Sciences and Literature, Giresun, Turkey

INTRODUCTION: To determine the frequency of adenomyosis in hystrectomy materials.
METHODS: We here in analyse the adenomyozis frequency in histopathologic evaluation of 255 hysterectomy materials performed due to bening causes in Bakırköy Dr Sadi Konuk Hospital Obstetric and Gynecology Clinic and demographic properties of these patients are evaluated.
RESULTS: 255 hysterectomy materials are evaluated in this study and 48 adenomyosis (%19.2) case are determined.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Adenomyosis must be remembered in mind in patients admitted to clinic due to different causes and before managing treatment.

Keywords: Hysterectomy, adenomyosis, histopathology

Işık Kaban, Hüseyin Cengiz, Esin Avcı, Murat Ekin. Adenomyosis Incidence in Hysterectomy Materials. . 2016; 56(1): 23-27

Sorumlu Yazar: Işık Kaban, Türkiye
LookUs & Online Makale