ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Malign Mide Tümörlerinde Preoperatif Mide Duvar İnvazyonunu Değerlendirmede Hidro–Mr'ın Rolü []
. 2012; 52(3): 145-154

Malign Mide Tümörlerinde Preoperatif Mide Duvar İnvazyonunu Değerlendirmede Hidro–Mr'ın Rolü

Tuba Özdelice, Gamze Kılıçoğlu, Esin Yencilek, Deniz Arslan, Masum Şimşek
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Hidro MR’ın mide kanserli hastalarda mide duvar invazyon derecesini değerlendirmedeki rolünü postoperatif histopatolojik veriler ışığında araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Aralık 2007 ve Kasım 2008 tarihleri arasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi kliniklerinde takip edilen malign mide tümörlü 20 hasta ameliyat öncesinde HidroMR çekimine alındı. Hastalar 6 saatlik açlık sonrasında mide distansiyonu için 600 ml su içirildi. Çekimden 5 dakika önce 20 mg skopolamin intramusküler yoldan uygulandı. HidroMR çekimleri 1.5T MR cihazı ile Q–body koil kullanılarak yapıldı. Nefes tutmadan TSE tekniği ile Ssh/TE 80 (single shout) T2 ağırlıklı, nefes tutmalı çekimlerde TFE tekniği ile T1 ağırlıklı aksiyal ve koronal planlarda görüntüler alındı. IV bolus 15-20mg gadopentat dimeglumin ortalama 1ml/dak hızda verildikten 60sn sonra yağ baskılı aksiyal T1 ağırlıklı görüntüler aynı parametrelerle alındı. MR görüntülerde tümör invazyon derecesi mide duvarında anormal bulgu olmadığında T1, mide duvarında iyi sınırlı ve düzenli dış bordurun korunduğu duvar kalınlaşması olduğunda T2, mide duvarı dış bordurunda nodüler veya düzensiz kalınlaşma veya perigastrik infiltrasyon oldu¤unda T3, komşu organ veya yapılara direkt invazyon olduğunda T4 olarak sınıflandırıldı ve postoparatif histopatolojik bulgularla karşılaştırıldı.
BULGULAR: Tüm evreler göz önüne alındığında postoperatif histopatolojik bulgularla karşılaştırıldığında Hidro-MR incelemede duyarlılık %50 (10 kişi), yalancı yüksek evreleme oranı %35 (7 kişi) ve yalancı düşük evreleme oranı %15(3 kişi)saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hidro MR tetkiki gelecekte haraket dezavantajları minimalize edildiğinde mide duvar invazyonunu değerledirmede daha yararlı hale gelebilecektir.

Anahtar Kelimeler: Hidro MR, mide tümörleri.

The Role Of Hydro-Mr In Assessment Of Pre-Operative Stomach Wall Invasion In Gastric Malignant Tumors

Tuba Özdelice, Gamze Kılıçoğlu, Esin Yencilek, Deniz Arslan, Masum Şimşek
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği

INTRODUCTION: This study aims to search the role of Hydro MR used in assesment the grade of wall invasion of stomach cancer patients in consideration of post-operative hystopathological data.
METHODS: Haydarpasa Numune Training and Research Hospital General Surgery Departments on the dates between December 2007 and November 2008 Twenty patients with gastric cancer who were undergone preoperative MR imaging at 1.5 T with Q body coil were performed after 5 minute later intramusculer injection of 20 mg scopolamine and the oral administration of 600ml water. Free Breath TSE Ssh/TE 80 (single shout) T2 weighted, breath hold TFE T1weightedimages in axial and coronal planes and 60 sec after inition of IV bolus gadopentatdimeglumin (med›um injection 1ml/sec ) enhanced fat suppressed axial T1 images were taken with same parameters. The degree of tumor invasion seen on MR,imaging were classified as MRT1 (noabnormalfinding),MR T2 (thickened gastric wall with smooth, well defined outer border) MR T3 (nodules or irregular outer border of thickened gastric wall or perigastric infilitration) MR T4 (direct extension and invasion of tumor into contiguous organ and structure) and compared with postoperative histopathological findings.
RESULTS: Considering all stages by comparing with the results of post-operative histopathological symptoms, the accuracy of Hydro-MR analysis's as % 50 (10 people), the rate of overall accuracy was identified as 35 % (7 people), the rate of lowoverall accuracy was identified as 15 % (3 people).
DISCUSSION AND CONCLUSION: When its movement disadvantages are minimized,hydro MR study will be able to become more effective in analysis of wall invasion of stomach cancer cases in the future.

Keywords: Hydro-MR, gastric malignant tumors.

Tuba Özdelice, Gamze Kılıçoğlu, Esin Yencilek, Deniz Arslan, Masum Şimşek. The Role Of Hydro-Mr In Assessment Of Pre-Operative Stomach Wall Invasion In Gastric Malignant Tumors. . 2012; 52(3): 145-154

Sorumlu Yazar: Tuba Özdelice, Türkiye
LookUs & Online Makale