ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
1470 nm Diot Lazer ile Pilonidal Sinus Operasyonu []
. 2016; 56(1): 1-4

1470 nm Diot Lazer ile Pilonidal Sinus Operasyonu

Banu Ural
Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Pilonidal sinüs hastalığı, sıklıkla natal ve sakrokoksigeal bölgede görülen, kronik enfektif bir hastalıktır. Birçok cerrahi tedavi yöntemi tanımlanmış olmasına rağmen, yüksek nüks oranları nedeniyle ideal tedavi yöntemi yoktur. Bu çalışma son zamanlarda birçok cerrahi dalda uygulama alanı yaygınlaşmaya başlayan lazer tedavisinin, özellikle anal fistül tedavisindeki umut verici sonuçlarından esinlenerek pilonidal sinus tedavisindeki pilot uygulamalarımızı ve sonuçlarını bildirmek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Şubat 2011 ve Mart 2013 tarihleri arasında pilonidal sinus tanısı ile ameliyat edilen 6 (5E,1K) olgunun sonuçları değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 23, operasyon süresi 12 dk,operasyonda verilen ortalama lazer enerji 320 joule, postop ağrı durumunu değerlendirimede kullanılan VAS skoru 0,5,günlük aktiviteye dönüş 1,5 gün, hasta memnuniyeti mükemmel, postop 1 yıllık takipte hiç nüks yok olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: 1470 nm. diyot lazer tedavisi pilonidal sinus olgularında kısa dönem takip sonuçlarına göre minimal invazif bir yöntem oluşu, günübirlik cerrahi şeklinde uygulanabilirliği, kısa operasyon süresi, postop ağrısız oluşu ve en önemlisi hastanın günlük aktiviteye dönüşünün hızlı oluşu nedeni ile ümit vadedici olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: 1470 nm, diot lazer, pilonidal sinüs

Surgery with 1470 nm Diode Laser in Pilonidal Sinus Patients

Banu Ural
Department of General Surgery, Dr. Faruk İlker Bergama State Hospital, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: Pilonidal sinus disease, commonly seen in natal and sacrococcygeal area, is a chronic, infective disease. Although many surgical treatment methods are defined, there is no ideal treatment method due to high recurrence rates. This pilot study was performed to present the results of laser treatment in pilonidal sinus disease, and inspiration comes from the point that laser treatments are being used in many surgical branches, particulary the promising results from anal fistula treatment.
METHODS: Results of 6 cases (5 males, 1 female) who underwent operation with a diagnosis of pilonidal sinus disease betwwen February 2011 and March 2013 were evaluated.
RESULTS: Mean age was 23 years, mean operation time was 12 minutes, average laser energy was 320 joules, and postoperative pain score using visual analog scale was 0.5, and return to regular daily life was 1.5 days with a perfect patient satisfaction. No recurrence was seen with a follow-up of 1 year.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Laser treatment with 1470 nm diode laser in pilonidal sinus patients seems promising due to being minimally invasive, being an outpatient procedure, short operation time, minimal-to-no postoperative pain, and quick return to regular daily activities.

Keywords: 1470 nm, diode laser, pilonidal sinus

Banu Ural. Surgery with 1470 nm Diode Laser in Pilonidal Sinus Patients. . 2016; 56(1): 1-4

Sorumlu Yazar: Banu Ural, Türkiye
LookUs & Online Makale