ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Bir akıllı telefon uygulamasının kırık açılanması ölçümü için kullanılması []
. 2019; 59(1): 50-53 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.59672

Bir akıllı telefon uygulamasının kırık açılanması ölçümü için kullanılması

Ismail Emre Ketenci, Hakan Serhat Yanık
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocuk uzun kemik kırıklarının redükte edilip alçılanmasının ardından, redüksiyonun kabul edilebilir olup olmadığının değerlendirilmek amacıyla kırık segmentlerinin açılanması ölçülür. Bu çalışmada, çocuk ön kol diyafiz kırıklarının açılanmasının ölçümünde, akıllı telefon uygulaması (iPinPoint) kullanımının güvenilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Resim arşiv ve komünikasyon sistemi (PACS) ölçümleri referans değer olarak alınmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Otuz hastanın ön-arka ve yan grafileri geriye dönük olarak incelendi. Dört gözlemci Radius kırık açılanmalarını PACS yazılımındaki araçlar ve akıllı telefon uygulaması ile ölçtü. Gözlemciler arası ve gözlemci içi güvenilirlik, intraklas korelasyon katsayısı (ICC) hesaplanarak ölçüldü.
BULGULAR: Dört gözlemcinin ön-arka ve yan grafilerdeki açılanma ölçümlerinde gözlemciler arası uyum hem PACS yazılmı için (ICC sırasıyla 0.962 ve 0.974), hem de iPinPoint uygulaması için (ICC sırasıyla 0.933 ve 0.959) çok iyi olarak bulundu. Her iki ölçüm tekniğinin gözlemci içi uyumları dört gözlemci için de çok iyi düzeydeydi (tüm gözlemciler için ICC>0.9).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Her iki teknik de kırık açılanması ölçümü için güvenilir yöntemlerdir. Ölçüm yazılımlarının ya da cihazlarının bulunamadığı durumlarda, iPinPoint uygulaması dijital PACS ölçümlerine alternatif olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Kırık açılanması, gözlemciler arası uyum, gözlemci içi uyum, akıllı telefon

Use of a Smartphone Application for Fracture Angulation Measurement

Ismail Emre Ketenci, Hakan Serhat Yanık
Department of Orthopaedics and Traumatology, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: After reduction and casting of pediatric long bone fractures, angulation of the fractured segments is measured to determine if the reduction is acceptable. The aim of the present study was to assess the reliability of a smartphone application (iPinPoint) for measurement of pediatric forearm diaphyseal fracture angulations with reference to picture archive and communication systems (PACS) software measurements.
METHODS: Anteroposterior and lateral forearm radiographs of 30 patients were retrospectively analyzed. Four observers measured the radius fracture angulations using the tools in the PACS software and a smartphone application. The inter- and intraobserver reliability was measured using intraclass correlation coefficients (ICCs).
RESULTS: Very good interobserver reliability was seen among the four observers measuring the angulations on anteroposterior and lateral radiographs using the PACS software (ICC 0.962 and 0.974, respectively) and iPinPoint (ICC 0.933 and 0.959, respectively). Intraobserver reliability was also very good for both techniques for all observers (ICC >0.9 for all observers).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Both techniques are reliable in measuring fracture angulations. The iPinPoint application may represent a useful alternative to digital PACS measurements when measuring tools are not available.

Keywords: Fracture angulation, interobserver reliability; intraobserver reliability; smartphone.

Ismail Emre Ketenci, Hakan Serhat Yanık. Use of a Smartphone Application for Fracture Angulation Measurement. . 2019; 59(1): 50-53

Sorumlu Yazar: Ismail Emre Ketenci, Türkiye
LookUs & Online Makale