ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Hızlı Arama
Santulli enterostomi stoma kapatılmasında avantajlı bir tekniktir []
. 2018; 58(4): 214-217 | DOI: 10.14744/hnhj.2017.95967

Santulli enterostomi stoma kapatılmasında avantajlı bir tekniktir

Özgen Işık, Halit Ziya Dündar, Burak Bakar, Pınar Sarkut, Tuncay Yılmazlar, Ersin Öztürk
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Bursa

GİRİŞ ve AMAÇ: Genel cerrahi pratiğinde pek çok farklı nedenle stoma oluşturulmaktadır. Stoma kapatılması her ne kadar minör bir cerrahi işlem olarak değerlendirilse de ciddi komplikasyonlar ve uzun hastanede yatış süreleri ile ilişkili olabilmektedir. Bu çalışmamızda Santulli enterostomi ve konvansiyonel teknikler ile oluşturulmuş ostomilerin kapatılması sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2008 ile Aralık 2016 tarihleri arasında kliniğimizde jejunal veya ileal seviyeli stoma oluşturulmuş 305 hasta çalışmaya dahil edildi. Santulli tekniği ile ostomi oluşturulan hastalar çalışma grubuna ve konvansiyonel tekniklerle stoma oluşturulan hastalar kontrol grubuna dahil edildi. Hastaların demografik verileri, stoma kapama tekniği, oral alım ve yatış süreleri değerlendirildi.
BULGULAR: Ortanca yaşı 67 (17-83) olan 199 erkek ve 106 kadın hasta çalışmaya dahil edildi. Toplamda hastaların %76,7’sine loop ostomi, %11,8’ine bitişik ostomi, %6,2’sine santulli enterostomi ve %5,3’üne end ostomi açılmıştı. Stomaların %24,7’si acil şartlarda oluşturulmuştu ve %5,2’si jejunal seviyedeydi. Ostomi açılmasından kapatılmasına dek geçen ortalama süre açısından iki grup benzerdi (24,9 ve 24,1 hafta, p=0.73). Ostomi kapatılmasında santulli grubunda stapler kullanımı daha sıktı (%63,2 ve %34,6, p= 0.01). Santulli grubunda ostomi kapatılması sonrası oral alım daha erken (2 ve 4 gün, p< 0.001) ve hastanede yatış süresi daha kısaydı (3 ve 6 gün, p= 0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Santulli enterostomi özellikle proksimal seviyede stoma oluşturulması gereken olgularda iyi bir alternatif olduğu bilinmektedir. Çalışmamızda Santulli enterostominin diğer tekniklere göre stoma kapatılması esnasında da daha avantajlı olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: santulli enterostomi, ostomi, stoma kapatılması

Santulli enterostomy is an advantageous technique in stoma closure

Özgen Işık, Halit Ziya Dündar, Burak Bakar, Pınar Sarkut, Tuncay Yılmazlar, Ersin Öztürk
Department of Surgery, Uludag University School of Medicine, Bursa, Turkey

INTRODUCTION: There are many different indications for creating a stoma in general surgery practice. Although stoma take down is considered as a minor surgical procedure it may be associated with severe complications and prolonged length of hospital stay. In this study, we aimed to compare the postoperative outcomes after Santulli enterostomy and conventionally created stoma closure.
METHODS: In total, 305 patients who underwent a stoma creation at jejunal or ileal level between January 2008 and December 2016 were included in the study. Patients with Santulli enterostomy were in the study group while others were in the control group. Patient demographics, stoma take down technique, time to oral intake, and length of hospital stay were documented.
RESULTS: There were 199 male and 106 female patients with a median age of 67 (17- 83). In total, 76.7% patients had loop stoma while 11.8% had double-barrel stoma, 6.2% Santulli enterostomy, and 5.3% end stoma. Time to the stoma closure was similar between the groups (24.9 vs. 24.1 weeks, p= 0.73). Stapler use was more common in Santulli enterostomy closure (63.2% vs. 34.6%, p= 0.01). Oral intake after stoma take down was earlier (2 vs. 4 days, p< 0.001) and length of hospital stay was shorter (3 vs. 6 days, p= 0.001) in Santulli enterostomy group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is well known that Santulli enterostomy is a good option for patients in whom proximally located stoma is unavoidable. Our study showed that it is also advantageous in stoma take down.

Keywords: santulli enterostomy, ostomy, stoma closure

Özgen Işık, Halit Ziya Dündar, Burak Bakar, Pınar Sarkut, Tuncay Yılmazlar, Ersin Öztürk. Santulli enterostomy is an advantageous technique in stoma closure. . 2018; 58(4): 214-217

Sorumlu Yazar: Özgen Işık, Türkiye
LookUs & Online Makale