ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Kalça Kırığı Operasyonlarında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Nedenler: Retrospektif Bir Değerlendirme []
. 2015; 55(3): 181-195

Kalça Kırığı Operasyonlarında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Nedenler: Retrospektif Bir Değerlendirme

Ufuk Elmas, Bülent Serhan Yurtlu, Gamze Küçükosman, Özcan Pişkin, R. Dilek Okyay, Volkan Hancı, Hilal Ayoğlu, Işıl Özkoçak Turan
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. Zonguldak.

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmada 2006 ile 2010 yılları arasında Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kalça kırığı nedeniyle opere edilen hastaların analizi yapılarak mortalite ve morbidite üzerine etkili faktörlerin belirlenmesi amaçlandı. Veriler hasta dosyaları ve bilgisayar kayıtlarının incelenmesiyle elde edildi. Hastaların operasyondan bir yıl sonraki sağlık durumları hastalara telefon ile ulaşılarak öğrenildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastaların yaş, cinsiyet, ASA skoru, kırığın yerleşimi, anestezi tekniği, operasyon öncesi hastanede yatış süresi, operasyon süresi, operasyon sonrası hastanede yatış süresi, kan replasmanı gereksinimi, operasyon tekniği, istenen konsültasyon sayısı, hemoglobin, albumin, lenfosit sayıları, yandaş hastalıkları, sigara kullanımı, gelişen komplikasyonlar ve hastaneden çıkış durumları incelendi.
Hipertansiyon, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve kronik böbrek yetmezliğinin varlığı mortalite ve morbiditeyi belirleyen önemli unsurlar olarak tespit edildi.
BULGULAR: Bulgularımıza göre ASA değeri mortalite ve morbidite açısından önemli bir belirteçti. ASA 3 ve ASA 4 gruplarında bir yıl içindeki mortalite oranının yüksek olduğu bulundu. Hastalara uygulanan genel anestezi ve rejyonel anestezi teknikleri karşılaştırıldığında morbidite ve mortalite oranları açısından anlamlı fark olmadığı bulundu. Hastalar uygulanan operasyon tekniğine göre karşılaştırıldığında protez uygulamasında intrameduller çivileme uygulamasına göre mortalite oranı yüksek bulundu. Kan parametrelerinden hemoglobin ve albümin seviyelerinin mortalite ve morbidite üzerine etkisi bulunmazken; preoperatif lenfosit düşüklüğünün bir yıl içindeki mortalite ile ilişkili olduğu bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, çalışmamızda kalça kırığı nedeniyle opere edilen hastaların mortalite ve morbiditesi üzerine seçilen anestezi yönteminin direkt olarak etkisi olmadığını, mortalite ve morbidite üzerine yandaş hastalıkların, ileri yaşın, yüksek ASA değerinin ve operas- yon tekniğinin etkili olduğu sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: Kalça kırığı, operasyon tekniği, anestezi tekniği, komplikasyon, mortalite ve morbidite, ASA, hemoglobin, albumin, lenfosit, operasyon öncesi yatış süresi.

Factors İnfluencing The Mortality And Morbidity Rates At Hip Fracture Operations: A Retrospective Evaluation

Ufuk Elmas, Bülent Serhan Yurtlu, Gamze Küçükosman, Özcan Pişkin, R. Dilek Okyay, Volkan Hancı, Hilal Ayoğlu, Işıl Özkoçak Turan
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. Zonguldak.

INTRODUCTION: In this study data of the patients with hip fracture diagnosis operated at Bülent Ecevit University, Department of Orthopedics and Traumatology between 2006-2010 were analyzed to determine the factors affecting mortality and morbidity. Data of the patients were obtained from patients’ charts and computer records. Health condition of the patients were questioned one year after the surgery by phone calls.
METHODS: We analysed patients’ age, sex, ASA score, location of the fracture, anesthesia technique, hospitalization time before operation, operation period, hospitalization time after operation, situation of blood replacement, surgical technique, number of consultations, levels of hemoglobine, albumine, lymphocyte count, adherent disease, smoking status and complications before discharge from hospital.
Presence of hypertension, chronic obstructive lung disease, and chronic renal failure were found to be important factors affecting mortality and morbidity.
RESULTS: High ASA score was determined to be an important factor indicating the risk of mortality and morbidity. One year mortality rates were high in ASA 3 and ASA 4 groups. There was no significant difference between general and regional anesthesia techniques in the sense of mortality and morbidity rates. When the types of the operation were compared, mortality rates were higher in prothesis group than those of intramedullary nailing. Although blood parameters like hemoglobine and albumine showed no effect on mortality and morbidity, preoperatively lower lymphocyte levels were associated with mortality within one year.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, we found out that anesthesia technique did not directly affect the mortality and morbidity in patients operated for hip fracture in our study, but comorbidities, higher age, higher ASA scores and technique of operation were found to be effective factors on mortality.

Keywords: Hip fracture, operative technique, anesthetic technique, complications, mortality and morbidity, ASA, hemoglobin, albumin, lymphocyte, duration of preoperative hospitalization.

Ufuk Elmas, Bülent Serhan Yurtlu, Gamze Küçükosman, Özcan Pişkin, R. Dilek Okyay, Volkan Hancı, Hilal Ayoğlu, Işıl Özkoçak Turan. Factors İnfluencing The Mortality And Morbidity Rates At Hip Fracture Operations: A Retrospective Evaluation. . 2015; 55(3): 181-195

Sorumlu Yazar: Ufuk Elmas, Türkiye
LookUs & Online Makale