ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Çocuklarda Amyand Herniler []
. 2018; 58(1): 45-47 | DOI: 10.14744/hnhj.2017.30922

Çocuklarda Amyand Herniler

Metin Gündüz
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Apendiks vermiformisin inguinal herni kesesi içerisinde bulunması Amyand herni olarak tanımlanır. Peroperatif tanı konulan hastaların özellikleri değerlendirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Kliniği’nde Kasım 2011- Aralık 2017 arasında opere edilen Amyand herniye sahip hastaların dosyaları retrospektif olarak tarandı. Hastaların yaş, cinsiyet, taraf, başvuru şikayeti ve tedavileri değerlendirildi.
BULGULAR: Belirtilen tarihler arasında 1279’u erkek 309’u kız olmak üzere 1668 hastada inguinal herni onarımı yapılmış olup 14 vakada peroperatif Amyand herni saptandı (% 0.83). Hastaların tamamı erkek olup yaş ortalaması 7.5 ay olarak saptandı. Hepsi sağ kasıkta olmak üzere 12 hastada şişlik, 1 hastada operasyon sonrası tekrarlayan şişlik, 1 hastada ise inkarserasyon mevcuttu. Apendektomi sadece 1 hastada yapıldı diğerlerinde apendiks batın içerisine redükte edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocuklarda Amyand herni nadir görülmekte olup tanısı genelde ameliyat sırasında konulmaktadır. Herni kesesinin içerisi kontrol edilmeli, apendikste inflamasyon bulguları varlığında apendektomi yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Amyand herni, inguinal herni, apendiks vermiformis

Amyand’s Hernia in Children

Metin Gündüz
Department of Pediatric Surgery, Selcuk University Faculty of Medicine, Konya, Turkey

INTRODUCTION: Amyand’s hernia is the rare presentation of the vermiform appendix in an inguinal hernia sac. This study is an evaluation of perioperative diagnoses of Amyand’s hernia.
METHODS: This retrospective study was carried out using the data of patients who were admitted to the Selcuk University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery between November 2011 and December 2017. The clinical data of age and sex of the patient, side of the hernia location, admission complaints, and the treatment were assessed.
RESULTS: During the study period, 1668 patients, 1279 males and 309 females, underwent an inguinal herniorrhaphy at this center. Amyand’s hernia was diagnosed in 14 (0.83%) cases. All were male and had a right-sided Amyand’s hernia. The median age was 7.5 months. Swelling was observed in 12 patients, postoperative recurrent swelling was seen in 1, and incarceration in 1. An appendectomy was performed with the herniorrhaphy in 1 case; in the remainder the appendix vermiformis was reduced.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Amyand’s hernia is a rare condition in children, and the diagnosis is generally made during surgery. When diagnosed, the appendix should be examined carefully. In the presence of an inflamed appendix, an appendectomy should be performed.

Keywords: Amyand’s hernia, appendix vermiformis; children; inguinal hernia.

Metin Gündüz. Amyand’s Hernia in Children. . 2018; 58(1): 45-47

Sorumlu Yazar: Metin Gündüz, Türkiye
LookUs & Online Makale