ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Tip 1 ve tip 2 diabetes mellituslu hastalarda kemik mineral yoğunluğu []
. 2018; 58(1): 28-32 | DOI: 10.14744/hnhj.2017.52824

Tip 1 ve tip 2 diabetes mellituslu hastalarda kemik mineral yoğunluğu

Pınar Akpınar1, Afitap İçağasıoğlu2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Tip 1 ve tip 2 diabetes mellituslu (DM) olgular ile sağlıklı kontrollerin kemik mineral yoğunluğu (KMY) değerlerini kıyaslayarak, DM’nin KMY üzerine etkilerini belirlemek amaçlandı.

YÖNTEM ve GEREÇLER: 25-50 yaş arası (23 erkek, 18 kadın) 41 tip 1 DM’li olgu, 25-50 yaş arası (21 erkek, 19 kadın) 40 sağlıklı kontrol, 40-55 yaş arası (26 erkek, 65 kadın) 91 tip 2 DM’li olgu ve 40-55 yaş arası (17 erkek, 43 kadın) 60 sağlıklı kontroller çalışmaya dahil edildi. Tüm olguların dominant olmayan el parmaklarından Alara Metriscan kemik yoğunluk ölçüm cihazı ile KMY değerleri ölçüldü. Olguların boy, kilo, DM süreleri, HgA1c değerleri, sigara ve egzersiz öyküleri kaydedildi. İstatistiksel anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.

BULGULAR: Tip 1 DM’li olguların ve sağlıklı kontrollerin KMY değerleri sırasıyla 58.29±5.42 gr/cm2; 59.31±4.14 gr/cm2, tip 2 DM’li olguların ve sağlıklı kontrollerin KMY değerleri sırasıyla 55.85±6.34 gr/cm2; 55.93±7.40 gr/cm2 bulundu. Hem tip 1 DM hem de tip 2 DM’li olgular ile sağlıklı kontrollerinin KMY değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Tip 1 DM’li olgularda HgbA1c ile T skoru ve KMY değerleri arasında negatif yönde anlamlı ilişki saptanırken, tip 2 DM’li olgularda anlamlı ilişki saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tip 1 ve tip 2 DM’li olgular sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldığında KMY değerleri arasında fark bulunmadı.

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, kemik mineral yoğunluğu, osteoporoz.

Bone Mineral Density in Patients with Type 1 and Type 2 Diabetes Mellitus

Pınar Akpınar1, Afitap İçağasıoğlu2
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Health Sciences Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to determine the effects of diabetes mellitus (DM) on bone mineral density (BMD) by comparing the BMD values of healthy controls with those of patients with type 1 and type 2 DM.
METHODS: A total of 41 patients (23 men, 18 women) with type 1 DM aged 25 to 50 years and 40 (21 men, 19 women) sex- and age-matched non-diabetic controls, as well as 91 patients (26 men, 65 women) with type 2 DM aged 40 to 55 years and 60 (17 men, 43 women) sex- and age-matched non-diabetic controls were included in the study. The BMD values of the fingers of the non-dominant hand were measured using an Alara Metriscan bone densitometer (Alara, Inc., Hayward, CA, USA). Patient height, weight, duration of DM, glycated hemoglobin (HbA1c) value, and smoking and exercise history data were recorded. The level of statistical significance was established at p<0.05.
RESULTS: The mean BMD value of the patients with type 1 DM and the matched healthy controls was 58.29±5.42 g/cm2 and 59.31±4.14 g/cm2, respectively, while the mean BMD value in the type 2 DM group and the matched healthy controls was 55.85±6.34 g/cm2 and 55.93±7.40 g/cm2, respectively. There was no statistically significant difference between the BMD value of either the type 1 DM or the type 2 DM group and the healthy controls. There was a significant negative correlation between the HbA1c level and T-score and the BMD value in the type 1 DM group, but no significant relationship was found in the type 2 DM group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There was no significant difference between the BMD value of the patients with either type 1 or type 2 DM and the healthy controls.

Keywords: Bone mineral density, diabetes mellitus; osteoporosis.

Pınar Akpınar, Afitap İçağasıoğlu. Bone Mineral Density in Patients with Type 1 and Type 2 Diabetes Mellitus. . 2018; 58(1): 28-32

Sorumlu Yazar: Pınar Akpınar, Türkiye
LookUs & Online Makale