ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Miyokardiyal köprüleşme prevalansı ve eşzamanlı koroner atreroskleroz ve akut koroner sendrom ile olası ilişkili faktörlerin araştırılması []
. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-60590 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.60590

Miyokardiyal köprüleşme prevalansı ve eşzamanlı koroner atreroskleroz ve akut koroner sendrom ile olası ilişkili faktörlerin araştırılması

Alper Kepez, Ashok Paudel, Osman Yesildag, Bulent Mutlu
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Mevcut çalışmada amaç miyokardiyal köprüleşme (MK) prevalansını değerlendirmek ve ateroskleroz ve akut koroner sendrom gelişimine katkıda buluınabilecek hasta ve köprüleşme ile ilgili faktörleri araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 01/01/2013 ve 01/01/2016 tarihleri arası yapılan sıralı koroner anjiyografi kayıtları retrospektif olarak incelendi. MK tespit edilen hastaların verileri hasta dosyalarından elde edildi. MK olan hastalar herhangi bir koronerde önemli ateroskleroz olmasına gore ve köprüleşmenin proksimalinde önemli ateroskleroz bulunmasına göre gruplandırıldı. İzole MK olan hastalar da akut koroner sendrom ile başvuru olmasına gore kendi içinde sınıflandırıldı. Gruplar arasında demografik, klinik ve anjiyografik parametreler karşılaştırıldı.
BULGULAR: MK olan toplam 75 hasta tespit edildi ve prevalans oranı 1.07% idi. Eşlik eden önemli aterosklerotik lezyonu olmayan hastaların köprüleşen segmentleri daha uzundu ve köprüleşmeye bağlı kompresyon oranı daha fazlaydı (sırası ile 21.4 ± 9.9 mm vs 17.2 ± 7.6 mm, p: 0.045; 73.0 ± 12.5 % vs 65.6 ± 13.0 %, p: 0.015). Eşlik eden önemli aterosklerotik lezyonları olan MK hastalarında risk faktörlerinden sadece diabetes melitus’un prevalansı daha yüksekti. Köprüleşen segment proksimalinde önemli aterosklerozu olan hastalarda önemli proksimal ateroskerozu olmayan hastalara göre köprüleşen segment uzunluğu daha kısa idi (16.0 ± 7.4 mm vs 20.7 ± 9.5 mm, p: 0.05).. Akut koroner sendrom ile başvuru prevalansı önemli aterosklerozu olan hastalarda izole MK olan hastalara göre daha fazla idi (68.8 % vs 46.5%, p: 0.045).. İzole MK olan hastalarda akut koroner sendrom ile başvuru için önemli ayırt ettiriciliği olan veri yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızdaki MK prevalans oranı Türkiye’den daha önce bildirilmiş olan anjiyografik çalışma verileri ile uyumludur. Eşlik eden aterosklerotik lezyonlar koroner anjiyografi gerektirmiş olan akut koroner sendrom ve iskemik semptomların gelişiminde primer olarak rol oynamış gözükmektedir.

Anahtar Kelimeler: Miyokardiyal köprüleşme, Ateroskleroz, Akut Koroner Sendrom, Koroner anjiyografi

Prevalance of myocardial bridge and evaluation of possible associated variables with coexisting coronary atherosclerosis and acute coronary syndrome

Alper Kepez, Ashok Paudel, Osman Yesildag, Bulent Mutlu
Marmara University School Of Medicine, Department Of Cardiology

INTRODUCTION: The aim of the present study is to evaluate the prevalence of myocardial bridging (MB) and investigate patient and bridge related factors that may be associated with increased tendency for atherosclerosis and acute coronary syndrome.
METHODS: Consecutive coronary angiography recordings that were recorded between 01/01/2013 and 01/01/2016 were retrospectively evaluated. Data of consecutive patients with MB were obtained from patient files. Patients with MB were grouped according to presence of significant atherosclerosis in any coronary artery and presence of significant atherosclerosis proximal to bridge. Patients with isolated MB were also sub-grouped according to their presentation with acute coronary syndrome. Demographic, clinical and angiographic parameters were compared between groups.
RESULTS: There were a total of 75 patients with MB with overall prevalence rate of 1.07%. MB patients without coexisting significant atherosclerotic lesion had longer bridge length and more severe stenosis rate (21.4 ± 9.9 mm vs 17.2 ± 7.6 mm, p: 0.045; 73.0 ± 12.5 % vs 65.6 ± 13.0 %, p: 0.015, respectively). Diabetes mellitus was the only risk factor that was more prevalent in MB patients with significant coexisting atherosclerotic lesions. MB segment of patients with proximal significant atherosclerosis was significantly shorter compared with the length of patients without significant proximal atherosclerosis (16.0 ± 7.4 mm vs 20.7 ± 9.5 mm, p: 0.05). Presentation as acute coronary syndrome was more prevalent in patients with significant atherosclerosis compared to patients with isolated MB (68.8 % vs 46.5%, p: 0.045). There was no significant discriminative variable for presentation as acute coronary syndrome in patients with isolated MB.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The prevalence rate of MB in our study is in agreement with the previous angiographic studies reported from Turkey. Coexisting atherosclerotic lesions seem to be primarily involved in the pathogenesis of acute coronary syndrome and ischemic symptoms that had necessitated coronary angiography.

Keywords: Myocardial Bridging, Atherosclerosis, Acute coronary syndrome, Coronary angiographySorumlu Yazar: Alper Kepez, Türkiye
LookUs & Online Makale