ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Demographic Datas in Lenticulostriate Artery (LSA) Infarcts [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(3): 300-303 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.14622

Demographic Datas in Lenticulostriate Artery (LSA) Infarcts

Mustafa Ülker1, Eda Türk2
1Erenköy Mental Health and Neurology Training and Research Hospital, Department of Neurology, İstanbul, Turkey
2Inegol Government Hospital

INTRODUCTION: Lenticulostriate arteries (LSA) are main truncal branches of middle cerebral artery. Their number changes between 6 to 12 and they supply n.lentiformis, external part of n.caudatus, anterior and dorsal parts of internal capsule and limited parts of globus pallidus. LSA infarcts constitute 1-2% of all cerebral ischemic accidents. In this study we investigated the demographic datas and etiologic risk factors of 143 patients (68 males, 75 females) who were treated in our inpatient clinic between the years 2013-2018 with the diagnosis of LSA infarction.
METHODS: The mechanism of stroke was determined based on the Trial of Org 10172 in the Acute Stroke Treatment (TOAST) classification. Significant stenosis of internal carotid artery (ICA) was defined as stenosis >50% or occlusion of the artery relevant to the infarction. Infarct locations were determined by using MRI scan. Stroke severity of patients were classified according to National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) as mild (<8), moderate (8-14) and severe (>14). Prognosis of patients was classified according to modified Rankin Scale (mRS) as good prgnosis (mRS: 0-2) and bad prognosis (mRS: 3-6).
RESULTS: There was no difference between etiology of stroke and prognosis (p: 0.206). A correlation was found between smoking and early-term prognosis (p<0.001 rho: 0.458). Univariate analysis showed that there was no difference between the patients with poor functional outcome and age, sex, hypertension, diabetes mellitus, coronary artery disease or hypercholesterolemia. The patients with poor functional outcome had more commonly current smoking history, higher initial NIHSS score and higher mRS scores.
DISCUSSION AND CONCLUSION: LSA infarcts have been seen relatively less common compared to other vascular territory infarcts and etiologically related to atherotrombosis and cardioembolism. In this study we showed a similar distribution of risk factors with the literature reports by evaluating the demographic data of LSA infarct patients.

Keywords: LSA infarcts, atherothrombotic, cardioembolic

Lentikülostriat Arter(LSA) Enfarktlarında Demografik Veriler

Mustafa Ülker1, Eda Türk2
1Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2İnegöl Devlet Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Lentikülostriat arterler (LSA), orta serebral arter (MCA) ana trunkusundan ayrılan sayıları 6 ile 12 arasında değişen n.lentiformis, n.kaudatus'un dış bölümü, kapsula interna ön bacağı ile dorsal parçalarını ve globus pallidus’un bir bölümünü sulayan damarlardır. LSA enfarktları tüm inmlerin yaklaşık %1-2'sini oluşturur.Biz bu çalışmada kliniğimizde 2013-2018 tarihleri arasında yatarak tedavi görmüş ve yapılan tetkikler sonucunda LSA enfarktı tanısı almış 143 hastanın (68 E, 75 K) demografik verilerini ve tespit edilebilen etyolojik risk faktörlerini paylaşmak istedik.

YÖNTEM ve GEREÇLER: İskemik inme etyolojik sınıflaması Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment (TOAST) sınıflandırmasına göre yapıldı.Internal karotid arterde (ICA) enfarkt alanı ile ilgili olan %50'nin üzerindeki darlıklar anlamlı kabul edildi. Enfarkt lokalizasyonları manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ile yapıldı. İnme ağırlığı National Institude of Health Stroke Scale (NIHSS) kullanılarak sınıflandırıldı (hafif: <8, orta: 8-14, ağır: >14). Prognoz tayini modifiye Rankin Skalası kullanılarak yapıldı (iyi prognoz: mRS: 0-2, kötü prognoz: mRS: 3-6).

BULGULAR: İnme etyolojisi ile prognoz arasında anlamlı farklılık tespit edilmedi (p: 0.206). Sigara içme ve kötü erken dönem prognoz arasında istatistiki açıdan anlamlı ilişki vardı (p<0.001, rho: 0.458). Tek değişkenli analizde kötü erken dönem prognoz ile cinsiyet, yaş, hipertansiyon, diyabetes mellitus, coroner arter hastalığı ve hiperkolesterolemi arasında anlamlı farklılık tespit edilmedi. Kötü erken dönem prognoz gösteren hastalar, başlangıç NIH ve mRS skorları yüksek ve sigara kullanımı olan hastalardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: LSA enfarktları izole formunda diğer damar alanı tutulumlarına göre nispeten daha az görülen, etyolojisinde aterotromboz ve/veya embolinin sorumlu tutulduğu klinik tablolardır. Bu çalışmada demografik verilerini değerlendirdiğimiz hastaların risk faktörlerinin, oransal dağılım açısından literatürle benzer şekilde oranlar gösterdiğini tespit ettik.

Anahtar Kelimeler: LSA enfarktları, tromboembolik, kardiyoembolik

Mustafa Ülker, Eda Türk. Demographic Datas in Lenticulostriate Artery (LSA) Infarcts. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(3): 300-303

Corresponding Author: Mustafa Ülker, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale