ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
The Relationship Between Visual Analogue Scale And C-Reactive Protein In Patients With Rheumatoid Arthritis [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(2): 103-109

The Relationship Between Visual Analogue Scale And C-Reactive Protein In Patients With Rheumatoid Arthritis

Nalan Okuroğlu1, Gül Babacan Abanonu1, Feride Ocak2, Refik Demirtunç1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

INTRODUCTION: In patients with rheumatoid arthritis (RA), controlling symptoms, preventing joint damage and maintaining remission are main treatment targets. Different type of scales are used in functional assessment of patients.
METHODS: The aim of the study was to investigate the relationship between VAS (a subjective scale) and acute phase reactants which are used in the diagnosis and followup of exacerbation periods of the disease.
RESULTS: 46 patients with RA had been followed up in outpatient clinics of Internal Medicine and Physical Medicine and Rehabilitation of our
hospital (Group I), and 30 healthy subjects (Group II) were included in to the study. An informed approval was enrolled from partipiciants. Subjective pain was assessed according to the VAS. Group I consists of 39 women (84.8%), 7 males (15.2%), mean age was 49.15±10.09 years and mean duration of disease was 9.17±9.79 years. Group II consists of 26 women (86.7%), 4 male (13.3%), mean age was 45.50±8.11 years. Age and gender were similar between two groups (p>0.05). In Group I, erythrocyte sedimentation rate (ESR), C-reactive protein (CRP) and fibrinogen were significantly higher (p<0.05). Ferritin, white blood cell counts (WBC) and albumin were similar between the groups (p>0.05). Significant positive correlation was found between VAS and CRP (p: 0.03, r: 0.31) but the other acute phase reactants were not correlated with VAS.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, although VAS a simple and subjective scale in clinical evaluation of patients with RA, can show a good correlation with CRP, which can reflect the inflammation and joint damage.

Keywords: Rheumatoid arthritis, disease activity, visuel analogue scale, C-reactive protein

Romatoid Artritli Hastalarda Vizüel Analog Skalası (VAS) ile C Reaktif Proetin (CRP) İlişkisi

Nalan Okuroğlu1, Gül Babacan Abanonu1, Feride Ocak2, Refik Demirtunç1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Romatoid artritte (RA) tedavinin ana hedefi hastalığın semptomlarını kontrol altına almak ve eklem yapısını koruyarak remisyon
sağlamaktır. Hastaların fonksiyonel olarak değerlendirilmesinde birçok ölçekler kullanılmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmanın amacı RA’lı hastalarda subjektif bir ölçek olan vizüel analog skalası (VAS) ile hastalığın alevlenme dönemlerinin tanı ve izleminde kullanılan akut faz reaktanlarının ilişkisini incelemektir.
BULGULAR: Çalışmaya hastanemiz İç Hastalıkları ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon polikliniklerinde, RA tanısı ile takip edilmekte olan 46 hasta (Grup I) ve 30 sağlıklı kontrol (Grup II) dahil edildi. Öncesinde olguların bilgilendirilmiş onamları alındı. Subjektif ağrı değerlendirmesi VAS ile yapıldı. Hasta grubunun 39’u kadın (%84.8), 7’si erkek (% 15.2), yaş ortalaması 49.15±10.09, ortalama hastalık süresi 9.17±9.79 yıldı. Kontrol grubunun 26’sı kadın (% 86.7) 4’ü erkek (% 13.3), yaş ortalaması 45.50±8.11 yıldı. Yaş ve cinsiyet açısından
gruplar benzerdi (p>0.05). Grup I’de Grup II’ye oranla, Eritrosit Sedimentasyon hızı (ESH), C-reaktif protein (CRP), fibrinojen düzeyleri anlamlı yüksek bulundu (p<0.05). Ferritin, beyaz küre sayımı (WBC) ve albümin düzeyleri gruplar arasında benzerdi (p>0.05). VAS ile CRP arasında anlamlı pozitif korelasyon saptandı (p: 0.03, r: 0.31); diğer akut faz reaktanları ile VAS arasında anlamlı ilişki bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, RA’lı hastaların klinik değerlendirilmesinde VAS basit ve subjektif bir ölçek olmakla birlikte, CRP gibi inflamasyon ve eklem hasarını iyi yansıtan bir belirteçle anlamlı korelasyon göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: romatoid artrit, hastalık aktivitesi, vizüel analog skalası, C-reaktif protein

Nalan Okuroğlu, Gül Babacan Abanonu, Feride Ocak, Refik Demirtunç. The Relationship Between Visual Analogue Scale And C-Reactive Protein In Patients With Rheumatoid Arthritis. Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(2): 103-109

Corresponding Author: Nalan Okuroğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale