ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Concordance with histopathology and with various parameters in the grade groups of prostate cancer on needle biopsy versus on radical prostatectomy [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-15045 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.15045

Concordance with histopathology and with various parameters in the grade groups of prostate cancer on needle biopsy versus on radical prostatectomy

Kenan Arslan1, Levent Verim2, Ömer Yüksel2, Çağatay tosun2, emre karabay2, OSMAN BİLEN2
1SB Biga State Hospital Canakkale-Turkey
2SB Haydarpasa Numune Training Hospital,Uskudar,Istanbul,Turkey.

INTRODUCTION: We aimed to define the compatibility between biopsy and surgical pathology results in connection with age, prostate-specific antigen, prostate volume and Body Mass Index in prostate cancer patients.Prostate cancer (PCa) is the second commonest male cancer in the world. PCa is also the most common urological cancer and is the second most common cancer after lung cancer among all cancers in Turkey.
METHODS: We evaluated 165 PCa patients who were diagnosed with ultrasound-guided transrectal-targeted prostate biopsy and then operated with open radical prostatectomy. We compared the Gleason Score (GS)s of biopsy specimens and the GSs of the prostatectomy specimens with the relationship of some parameters as Age, prostate-specific antigen (PSA), Prostate Volume (PV) and Body Mass Index (BMI).
RESULTS: Pathology data were at similar compatibility ratio (67%) in both groups < 65 and ≥ 65-year-old Pathology results were consistent in patients with a PSA value <10 ng/ml and ≥10 ng/ml as 66% and 73% respectively. The histopathological compliance in patients with a prostate volume <80 cc and ≥80 cc was 66% and 93% respectively. The compatibility of body mass index( BMI) with the pathology results were found at the group with BMI ≥25 kg/cm² (64%) and the patients with BMI <25 kg/cm² (74%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The harmony between the fine needle biopsies’ and the radical prostatectomy specimens’ Gleason Score varies between 24% and 78% in the literature. When all patients were taken into consideration, a moderate agreement was found between the pathology results of biopsy and the pathology results of surgery (110/165, 67%).

Keywords: Prostate Cancer, Gleason Score, prostate specific antigen, Pathology.

Prostat kanseri gruplarında cerrahi spesimenin ve iğne biyopsisi spesimeninin histopatolojilerinin ve çeşitli parametrelerin karşılıklı uyumu

Kenan Arslan1, Levent Verim2, Ömer Yüksel2, Çağatay tosun2, emre karabay2, OSMAN BİLEN2
1SB Biga Devlet Hastanesi Canakkale-Türkiye
2SB Haydarpaşa Numune Eğitim Hastanesi,Üsküdar,Istanbul,Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Prostat kanseri (PCa) dünyadaki en yaygın ikinci erkek kanserdir. PCa aynı zamanda en yaygın ürolojik kanserdir ve Türkiye'deki tüm kanserler arasında akciğer kanserinden sonra en yaygın ikinci kanserdir.
PCa tanısında biopsi ve cerrahi spesimen histopatoloji sonuçlarının birbirleri ile ve Yaş, PSA, Prostat Hacmi ve BMI parametreleri ile uyumu araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ultrason rehberliğinde transrektal hedefli prostat biyopsisinde PCa tanısı alan ve daha sonra açık radikal prostatektomi ile opere edilen 165 hastayı değerlendirdik. Biyopsi örneklerinin Gleason Skorları ve prostatektomi örneklerinin Gleason Skorları ile bazı parametrelerin (Yaş, PSA, Prostat Hacmi ve BMI) ilişkisi karşılaştırıldı.
BULGULAR: Patoloji verilerine göre, 65yaş altı ve 65 yaş ve üstü her iki grupta da benzer uyumluluk oranı (% 67) idi. PSA değeri <10 ng / ml ve ≥10 ng / ml olan hastalarda% 66 ve% 73 olan patoloji sonuçları tutarlıydı. Prostat hacmi <80 cc ve ≥80 cc olan hastalarda histopatolojik uyum sırasıyla% 66 ve% 93 idi.VKİ'nin patoloji sonuçları ile uyumluluğu VKİ ≥25 kg / cm² olan grupta % 64,BMI <25 kg / cm² olan hastalarda ise % 74 oranında uyumluluk bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Literatürde ince iğne biyopsileri ile radikal prostatektomi örneklerinin Gleason Skoru arasındaki uyum% 24 ile% 78 arasında değişmektedir.Tüm hastalar göz önüne alındığında, biyopsi patoloji sonuçları ile cerrahinin patoloji sonuçları arasında orta derecede bir uyum bulunmuştur (110/ 165, % 67).

Anahtar Kelimeler: Prostate Kanseri, Gleason Skoru, prostat spesifik antijen, PatolojiCorresponding Author: Levent Verim, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale