ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Do Thyroid Hormones have any Effects on the Development of Retinopathy of Prematurity? [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(1): 60-66 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.27122

Do Thyroid Hormones have any Effects on the Development of Retinopathy of Prematurity?

Yeşim Coşkun1, Özge Yabaş Kızıloğlu2, Tevfik Bayram3, Eylem Demirci4, Ipek Akman1
1Department of Pediatrics, Bahcesehir University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of Ophthalmology, Bahcesehir University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
3Department of Public Health, Marmara University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
4Department of Pediatrics, Bahcesehir University Medical Park Goztepe Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Retinopathy of prematurity (ROP) is a disease characterized by abnormal vascularization of the retina in preterm infants. The present study aims to investigate the relationship between ROP and serum thyroid hormones based on the known effects of thyroid hormones on angiogenesis.
METHODS: This retrospective study included infants born <34 weeks of gestation between January 2011 and January 2019 who were hospitalized from birth to at least the first month of life in the Neonatal Intensive Care Unit and who had regular ROP examinations. The patients were divided into two groups as having ROP and no ROP. Patients diagnosed as ROP were divided into two subgroups as follows: treated ROP and untreated ROP. Variables, such as gender, gestational age (GA), birth weight (BW), bronchopulmonary dysplasia (BPD), duration of mechanical ventilation, duration of oxygen therapy, necrotizing enterocolitis and intraventricular hemorrhage (IVH), together with serum-free T4 and TSH levels on postnatal 7th (sT4-1 and TSH-1) and 28th days (sT4-2 and TSH-2), were examined.

RESULTS: One hundred ninety-three infants without ROP (Group 1) and 152 infants with ROP (Group 2) enrolled in this study. Among 152 patients with ROP, 114 infants did not receive ROP treatment (Group 2a), and 38 infants received ROP treatment (Group 2b). In Group 2, free T4-1 and TSH-2 were significantly lower than in Group 1 (p<0.001). The sT4-1 and sT4-2 levels of Group 2b were significantly lower than those of Group 2a (p=0.042 and p=0.015, respectively). In the logistic regression analysis of risk factors, thyroid hormone levels were not found to be independently effective on the development of the ROP.

DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, the findings suggest that thyroid hormones had no effect on ROP development. Larger and prospective studies may shed light on the effects of thyroid hormones on ROP development.

Keywords: Prematurity, retinopathy of prematurity; thyroid hormones.

Tiroid hormonlarının prematüre retinopatisi gelişimine etkisi var mı?

Yeşim Coşkun1, Özge Yabaş Kızıloğlu2, Tevfik Bayram3, Eylem Demirci4, Ipek Akman1
1Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul
4Bahçeşehir Üniversitesi Medical Park Göztepe Hastanesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Prematüre retinopatisi (ROP), erken doğan bebeklerin retinalarının anormal damarlanması ile karakterize bir hastalıktır. Bu çalışmada, tiroid hormonlarının anjiogenez üzerinde bilinen etkilerinden yola çıkılarak, ROP ile tiroid hormonları arasındaki ilişkiyi araştırmak amaçlanmıştır.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmaya Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göztepe Medical Park Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Ocak 2011 ve Ocak 2019 yılları arasında doğumdan itibaren bir aydan uzun süre yatmış ve ROP muayeneleri yapılmış olan, 34 gestasyon haftasından (GH) erken doğmuş bebekler dahil edilmiştir. Hastalar ROP tanısı almış ve almamış olarak 2 gruba ayrılmıştır. ROP tanısı almış olan hastalar da ROP tedavisi yapılmış ve yapılmamış olarak 2 alt gruba ayrılmıştır. Cinsiyet, GH, doğum ağırlığı (DA), bronkopulmoner displazi (BPD), mekanik ventilasyon süresi, oksijen tedavisi süresi, nekrotizan enterokolit ve intraventriküler kanama (İVH) değişkenleriyle birlikte, postnatal 7. ve 28. günlerde bakılan serum serbest T4 (sT4-1 ve sT4-2) ve TSH (TSH-1 ve TSH-2) düzeyleri incelenmiştir.
BULGULAR: ROP hastalığı olmayan 193 bebek (Grup 1) ve ROP hastalığı olan 152 bebek (Grup 2) çalışmaya alınmıştır. ROP olan 152 hasta içinde 114 bebek ROP tedavisi olmamış (Grup 2a) 38 bebek ise ROP tedavisi olmuştur (Grup 2b). Grup 2’de serbest T4-1 ve TSH-2, Grup 1’dekine göre anlamlı derecede düşük saptanmıştır (p<0.001). Grup 2b’nin sT4-1 ve sT4-2 düzeyleri Grup 2a’ya göre anlamlı derecede düşük saptanmıştır (sırasıyla p=0.042 ve p=0.015). Risk faktörlerinin lojistik regresyon analizinde, tiroid hormon değerleri bağımsız risk faktörü olarak saptanmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada tiroid hormonlarının ROP gelişimi üzerinde etkisinin olmadığı saptanmıştır. Daha büyük ölçekli ve prospektif çalışmalar, tiroid hormonlarının ROP gelişimi üzerindeki etkilerine ışık tutabilir.

Anahtar Kelimeler: Prematüre retinopatisi, prematürite, tiroid hormonları.

Yeşim Coşkun, Özge Yabaş Kızıloğlu, Tevfik Bayram, Eylem Demirci, Ipek Akman. Do Thyroid Hormones have any Effects on the Development of Retinopathy of Prematurity?. Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(1): 60-66

Corresponding Author: Yeşim Coşkun, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale