ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Progression of Spinal Dermal Sinus Tracts to Intraspinal Abscess: A Single Center Experience [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(3): 310-313 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.46354

Progression of Spinal Dermal Sinus Tracts to Intraspinal Abscess: A Single Center Experience

Oğuz Baran1, Fatma Deniz Aygün2, Ali Metin Kafadar3, Pamir Erdinçler3, Yıldız Camcıoğlu4
1Department of Neurosurgery, Koç University Hospital, Istanbul, Turkey
2Division Of Infectious Diseases, Department Of Pediatrics, Istanbul Kanuni Sultan Suleyman Research And Training Hospital, Istanbul, Turkey
3Department Of Neurosurgery, Medical Faculty, Istanbul University-cerrahpasa, Istanbul, Turkey
4Division Of Immunology-allergy And Infectious Diseases, Department Of Pediatrics, Medical Faculty, Istanbul University-cerrahpasa, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Dermal sinus tract is a midline lesion between skin and deep tissues. They are crucial to be early diagnosed before leading to severe complications. In this paper, we report 5 spinal dermal sinus tract cases that were lead to intradural/intramedullary abscess formations because of late diagnose or late admission to hospital.
METHODS: The patients with spinal dermal sinus tract who were operated in the authors’ department between January 2010 to September 2019 were investigated from medical records.
RESULTS: Five patients diagnosed with intradural/intramedullary abscess due to spinal dermal sinus tract were found. It is understood that all abscess formations were complications of undiagnosed and missed spinal dermal sinus tracts.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Dermal sinus tract is one of the important pathologies that pediatricians and neurosurgeons should pay attention to. Missing or delay in diagnosis can lead to irreversible deficits.

Keywords: dermal sinus tract, intraspinal abscess, complication

Spinal Abse ile Prezente Olan Spinal Dermal Sinus Traktı Olguları: Tek Merkez Deneyimi

Oğuz Baran1, Fatma Deniz Aygün2, Ali Metin Kafadar3, Pamir Erdinçler3, Yıldız Camcıoğlu4
1Koç Üniversitesi Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
2Kanuni Sultan Suleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
3İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı
4İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, İmmünoloji-allerji Ve Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Dermal sinüs traktları, cilt ve derin dokular arasında yer alan orta hat lezyonlarıdır. Ciddi komplikasyonlara yol açmadan tanı konulması önemlidir. Bu çalışmada, geç tanı almış ve/veya hastaneye geç yatış nedeniyle intradural / intramedüller abse oluşumuna yol açan 5 spinal dermal sinüs traktı vakası bildirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2010 ile Eylül 2019 arasında ameliyat edilen spinal dermal sinüs traktı vakaları tıbbi kayıtlardan incelenmiştir.
BULGULAR: Spinal dermal sinüs traktına bağlı intradural / intramedüller abse tanısı alan 5 hasta bulundu. Tüm vakaların tanı konmamış ve/veya geç tedavi edilmiş dermal sinüs traktına sahip hastalar olduğu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Dermal sinüs traktı, pediatristlerin ve nöroşirurjenlerin dikkat etmesi gereken önemli patolojilerden biridir. Tanı konulamaması ya da geç konulması geri dönüşü olmayan ciddi sorunlara yol açabilir.

Anahtar Kelimeler: Dermal sinü, s trakt, intraspinal abse, komplikasyon

Oğuz Baran, Fatma Deniz Aygün, Ali Metin Kafadar, Pamir Erdinçler, Yıldız Camcıoğlu. Progression of Spinal Dermal Sinus Tracts to Intraspinal Abscess: A Single Center Experience. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(3): 310-313

Corresponding Author: Oğuz Baran, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale