ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Pulmonary Findings in Rheumatic Diseases [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(3): 289-294 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.48569

Pulmonary Findings in Rheumatic Diseases

Güler Özgül1, Işıl Üstün2
1University of Health Health Sciences, Bağcılar Training and Research Hospital, Chest Diseases Clinic
2University of Health Sciences, Bakırköy Dr Sadi Konuk Training and Research Hospital, Physical Therapy and Rehabilitation Clinic

INTRODUCTION: One of the affected systems in rheumatic diseases is the respiratory system. This study was carried out to investigate the pulmonary involvement findings and the respiratory function tests in rheumatic diseases.
METHODS: Rheumatic patients, who were requested consultation by the Bağcılar Training and Research Hospital Department of Chest Diseases between 2015 and 2017, have been included in the study. A total of 110 patients; 64 rheumatoid arthritis, 43 ankylosing spondylitis, 2 psoriatic arthritis and 1 Behcet were included. Pulmonary involvement findings, respiratory examination findings and pulmonary function tests (RFT) in chest X - ray and high resolution computed tomography (HRCT) were examined.
RESULTS: 33.64% normal and 66.36% abnormal findings were observed in HRCT findings. Abnormal HRCT findings were found in 70% of RA patients (n: 45) and in 58% of patients with AS (n: 25). When RFTs were examined, 50.0% normal, 32.7% restrictive type respiratory disorder, 15.5% mixed type respiratory disorder and 1.8% obstructive respiratory disorder were observed.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Pulmonary involvement with rheumatic diseases can be seen in different ways. HRCT and RFT provide information on the prevalence and grade of pulmonary disease. It leads to correct diagnosis and treatment.

Keywords: Rheumatic disease, lung, repiratory function test, high resolution computed tomography

Romatizmal Hastalıklarda Akciğer Bulguları

Güler Özgül1, Işıl Üstün2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Romatizmal hastalıklarda etkilenen sistemlerden biri de solunum sistemidir. Bu çalışma romatizmal hastalıklarda görülen akciğer tutulum bulguları ve solunum fonksiyon testlerini araştırmak amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 2015-2017 tarihleri arasında göğüs hastalıkları bölümünden konsültasyon istenen romatizmal hastalar alındı. 64 romatoid artrit, 43 ankilozan spondilit, 2 psöriatik artrit, 1 Behçet olmak üzere toplam 110 hasta alındı. Akciğer grafisi ve yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografideki (HRCT) akciğer tutulum bulguları, solunum muayene bulguları ve solunum fonksiyon testleri (SFT) incelendi.
BULGULAR: HRCT bulgularında %33,64 normal, %66,36 anormal bulgular izlendi.RA'li hastaların %70'inde (n: 45), AS'li hastaların %58'inde (n: 25) anormal HRCT bulguları saptandı. SFT’leri incelendiğinde %50,0 normal, %32,7 restriktif tip solunum bozukluğu, %15,5 miks tip solunum bozukluğu, %1,8 obstruktif solunum bozukluğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Romatizmal hastalıklarla akciğer tutulumu farklı şekillerde görülebilir. HRCT ve SFT pulmoner hastalığın yaygınlığı ve derecesi hakkında bilgi verir. Doğru tanı ve tedavide yol gösterir.

Anahtar Kelimeler: Romatizmal hastalık, akciğer, solunum fonksiyon testi, HRCT

Güler Özgül, Işıl Üstün. Pulmonary Findings in Rheumatic Diseases. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(3): 289-294

Corresponding Author: Işıl Üstün, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale